คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร
 
วิสัยทัศน์

สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรให้มีความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนบนรากฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
ค่านิยม
มุ่งมั่นบริการ Service mind
ทีมงานเป็นเลิศ Team work
เชิดชูคุณธรรม Ethic
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง Chang leader
 
พันธกิจ
1. เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรให้มีความรอบรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศ
2. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อระบบนิเวศในไร่นา
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลากรและระบบการบริการจัดการของสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
4. ร่วมมือร่วมใจกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และองค์กรชุมชนในการพัมฒนาการเกษตรและชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองด้วยวิถีชีวิตพอเพียง