ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุร

                                                                                                                    

ที่
ชื่อ
ที่ตั้ง
เบอร์โทร.
1
วิสาหกิจชุมชนนางแก้วผลิตพันธุ์ข้าว 35/3  หมู่ที่  3  ตำบลนางแก้ว
089 - 8881906
2
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกำแพงพัฒนา 106  หมู่ที่  12  ตำบลบ้านสิงห์
032 - 356649
3
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางโตนด 10/1  หมู่ที่  1  ตำบลบางโตนด
032 - 226652
4
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองรีร่วมพัฒนา 116  หมู่ที่  8  ตำบลบ้านเลือก
032 - 351591
5
วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองรีผลิตจุลินทรีย์จากสมุนไพร 3/2  หมู่ที่  8  ตำบลบ้านเลือก
032 - 351371
6
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวตำบลชำแระ 72/1  หมู่ที่ี  3  ตำบลชำแระ
089 - 2583070
7
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนโพ ม.11 67  หมู่ที่  11  ตำบลบ้านสิงห์
032 - 716965
8
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระเพ็ชรร่วมใจ 8  หมู่ที่  4  ตำบลเตาปูน
032 - 359580
9
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองรี 48/3  หมู่ที่  8  ตำบลบ้านเลือก
086 - 0728838
10
วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพท่าชุมพล 38/12  หมู่ที่  9  ตำบลท่าชุมพล
089 - 9147157
11
วิสาหกิจชุมชนการเพาะเห็ดตำบลสร้อยฟ้า 41  หมู่ที่  2  ตำบลสร้อยฟ้า
032 - 354223
12
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลา 359 ดอนทราย 1  หมู่ที่  5  ตำบลดอนทราย
-
13
วิสาหกิจชุมชนอาชีพการทำนาตำบลชำแระ 102/5  หมู่ที่  1  ตำบลชำแระ
081 - 9344702
14
วิสาหกิจชุมชนสุนันทาไหมไทย 106  หมู่ที่  7  ตำบลคลองข่อย
089 - 9108147
15
วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด 63  หมู่ที่  7  ตำบลบ้านฆ้อง
032 - 231763
16
วิสาหกิจชุมชนทางเสด็จ 13 122/1  หมู่ที่  4  ตำบลคลองตาคต
032 - 347615
17
วิสาหกิจชุมชนธรรมเสนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ำ 5/1  หมู่ีที่่  9  ตำบลธรรมเสน
-
18
วิสาหกิจชุมชนเกษตรหนองโพร่วมใจ 54/4  หมู่ที่  2  ตำบลหนองโพ
032 - 351455
19
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโค ต.เจ็ดเสมียน 46  หมู่ที่  5  ตำบลเจ็ดเสมียน
032 - 375225
20
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวยงาม ต.เจ็ดเสมียน 6/1  หมู่ที่  5  ตำบลเจ็ดเสมียน
-
21
วิสาหกิจชุมชนผลิตหน่อไม้ฝรั่งท่าชุมพล 57  หมูที่  8  ตำบลท่าชุมพล
089 - 8363454
22
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบางโตนด 10/1  หมู่ที่  1  ตำบลบางโตนด
032 - 226652
23
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนิคมรองเท้าหนัง 45/6  หมู่ที่  1  ตำบลบ้านฆ้อง
032 - 356777
24
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตหน่อไม้งรั่งพระนอน 52  หมู่ที่  6  ตำบลท่าชุมพล
032 - 233614
25
วิสาหกิจชุมชนขยายพันธุ์ข้าวบ้านหนองบัว 19/1  หมู่ที่ 7  ตำบลเตาปูน
-
26
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเตาอิฐพัฒนา 2  หมู่ที่  2  ตำบลธรรมเสน
086 - 7735997
27
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวเขาชะงุ้ม 63/1  หมู่ที่  5  ตำบลเขาชะงุ้ม
087 - 0149996
28
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหุบมะกล่ำ 85  หมู่ที่  7  ตำบลบ้านเลือก
087 - 0485640
29
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะขามเทศมันปลอดภัยเจ็ดเสมียน 85  หมู่ทีี่  5  ตำบลเจ็ดเสมียน
086 - 0972614
30
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านก้าวนำพัฒนา 38/12  หมู่ที่  9  ตำบลท่าชุมพล
-
31
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรชัยรัตน์พัฒนา 17  หมู่ที่  3  ตำบลท่าชุมพล
081 - 1925357
32
วิสาหกิจชุมชนชมรมอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองบ้านพุลุ้ง 186  หมู่ที่  9  ตำบลเขาชะงุ้ม
084 - 7149968
33
วิสาหกิจชุมชนร้านค้าชุมชนป่าไผ่ 122/1  หมู่ที่  4  ตำบลคลองตาคต
032 - 347615
34
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมผลิตพันธุ์ข้าว ต.บ้านฆ้อง 63  หมู่ที่  7  ตำบลบ้านฆ้อง
-
35
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคชุมชนบ้านกำแพง 61  หมู่ที่  8  ตำบลบ้านสิงห์
086 - 7613158
36
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านบ้านข้าวสารพัฒนา 10  หมู่ที่  2  ตำบลท่าชุมพล
085 - 8493458
37
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านคลองควายพัฒนา 32  หมู่ที่  1  ตำบลท่าชุมพล
032 - 354909
38
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดตำบลธรรมเสน 102/1  หมู่ที่  2  ตำบลธรรมเสน
089 - 8090073
39
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหม้อ 103  หมู่ที่  6  ตำบลคลองตาคต
032 - 217010
40
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านหนองเต่าดำ 24  หมู่ที่  6  ตำบลบ้านเลือก
032 - 347958
41
วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกหนองข่า 9  หมู่ที่  5  ตำบลเขาชะงุ้ม
032 - 359103
42
วิสาหกิจชุมชนพริกแกงชัยรัตน์ 9/3  หมู่ที่  3  ตำบลท่าชุมพล
032 - 234161
43
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสุกรดอนเจริญสามัคคี 43/3  หมู่ที่  5  ตำบลธรรมเสน
032 - 359090
44
วิสาหกิจชุมชนบ้านดงยาง 4/6  หมู่ที่  3  ตำบลดอนกระเบื้อง
032 - 389005
45
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามรอยพ่อจังหวัดราชบุรี 112  หมู่ที่  4  ตำบลหนองโพ
084 - 0840467
46
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลสร้อยฟ้า 70  หมู่ที่  2  ตำบลสร้อยฟ้า
087 - 0160422
47
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านใหม่ปลายคลอง 129  หมู่ที่  7  ตำบลคลองข่้อย
081 - 2965694
48
วิสาหกิจชุมชนเจริญสุขรวมมิตรเพื่อการเกษตร 56/1  หมู่ที่  2  ตำบลดอนทราย
032 - 357579
49
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยหมักวังลึก 103  หมู่ที่  7  ตำบลคลองข่อย
081 - 0065489
50
เครือข่ายวิสาหกลุ่มทำนาข้าว หมู่ 7 เกษตรพอเพียง 81/2  หมู่ที่  7  ตำบลคลองข่อย
032 - 397323
51
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาสวยงามดอนทราย 7/1  หมู่ที่  5  ตำบลดอนทราย
032 - 375132
52
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธัญทิพย์แปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านฆ้อง 113  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านฆ้อง
089 - 6093604
53
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเห็ดหนองบัว 10/4  หมู่ที่  5   ตำบลเตาปูน
-
54
วิสาหกิจชุมชนน้ำยาล้างจานหนองบัว 10/4  หมู่ที่  5   ตำบลเตาปูน
-
55
วิสาหกิจชุมชนกระแช่หนองบัว 10/4  หมู่ที่  5   ตำบลเตาปูน
-
56
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนหนองบัว 10/4  หมู่ที่  5   ตำบลเตาปูน
-
57
วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองข่า 9  หมู่ที่  5  ตำบลเขาชะงุ้ม
032 - 359103
58
วิสาหกิจชุมชนเย็บจักรชัยรัตน์ 15/3  หมู่ที่  3  ตำบลท่าชุมพล
081 - 1924413
59
วิสากิจจชุมชนกลุ่มแม่บ้านดอนกระเบื้องขนมอบขนมไทย 82  หมู่ที่  3  ตำบลดอนกระเบื้อง
032 - 351761
60
วิสาหกิจชุมชนบอนไซ บ้านทางหลวง 101  หมู่ที่ี  6  ตำบลธรรมเสน
086 - 1730267
61
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลธรรมเสน 12/1  หมู่ที่ี  5  ตำบลธรรมเสน
-
62
วิสาหกิจชุมชนลาวเวียงบ้านฆ้องพัฒนา 65/1  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านฆ้อง
086 - 0800495
63
วิสาหกิจชุมชนทำนาบ้านหนองกลางเนิน หมู่ 9 145  หมู่ที่  9  ตำบลเตาปูน
-
64
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพวงหรีดดอกไม้จันทน์บ้านแควน้อย 34/2  หมู่ที่  5  ตำบลดอนกระเบื้อง
087 - 9389027
65
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่ครัวพริกแกง น้ำพริกหนองโพ 88/2  หมู่ที่  8  ตำบลหนองโพ
032 - 340476
66
วิสาหกิจชุมชนขยายพันธุ์ข้าวบ้านเขาราบ 2/2  หมู่ที่  6  ตำบลเตาปูน
-
67
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมผู้ปลูกข้าวท่าชุมพล 57/1  หมู่ที่  8  ตำบลท่าชุมพล
089 - 5491496
69
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการทำนา ต.เขาชะงุ้ม 27/3  หมู่ที่  6  ตำบลเขาชะงุ้ม
085 - 1790158
70
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการทำนา ต.นางแก้ว 39  หมู่ที่  7  ตำบลนางแก้ว
086 - 7527738
71
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่ครัวพริกแกง น้ำพริกหนองโพ 88/2  หมู่ที่  8  ตำบลหนองโพ
72
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่ครัวพริกแกง น้ำพริกหนองโพ 88/2  หมู่ที่  8  ตำบลหนองโพ
73
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการทำนา ต.เตาปูน 1 2/2  หมู่ที่  6  ตำบลเตาปูน
089 - 8067539
74
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวมใจพัฒนาอาชีพเขาเสด็จ 33/1  หมู่ที่  2  ตำบลเขาชะงุ้ม
087 - 0878079
75
วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อน้ำออก 102  หมู่ที่  1  ตำบลเขาชะงุ้ม
085 - 4823364
76
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเครือข่ายขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
8  หมู่ที่  10  ตำบลเขาชะงุ้ม
089 - 5133657
77
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จักสานบ้านดอนกลาง 29/2  หมู่ที่  2  ตำบลบ้านเลือก
032 - 232651
78
วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษและส่งเสริมอาชีพเพื่อแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรหนองศาสา
109  หมู่ที่  10  ตำบลบ้านสิงห์
086 - 6332468