ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ปี 2555
           อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรีที่
ชื่อกลุ่ม
ที่ตั้ง
สมาชิก
1
ส่งเสริมการปลูกข้าวโฟดฝักอ่อน 46/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพ
18
2
ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน 239 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเลือก
50
3
ข้าวโพดแปดแถววัดโบสถ์ หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านเลือก
50
4
ผู้เลี้ยงโคนมบ้านเลือก 55/10 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเลือก
25
5
ผู้ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ , ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 1/4 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์
52
6
โครงการฟื้นฟูพักชำระหนี้ (ไร่นาสาวผสม) 63/1 หมู่ที่ 3  ตำบลเตาปูน
25
7
ส่งเสริมผลิตพันธุืข้าวชุมชนตำบลดอนทราย 120 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย
17
8
กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งท่าชุมพล 57  หมู่ที่ 8 ตำบลท่าชุมพล
100
9
ผลิตมะม่วงนอกฤดู 33/2 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าชุมพล
12
10
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบ้านหนองน้ำใส 72/1 หมู่ที่ 3 ตำบลชำแระ
62
11
ส่งเสริมอาชีพเพื่อนเกษตร 41/7 หมู่ที่ 5 ตำบลชำแระ
139
12
ส่งเสริมอาชีพการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 18/1 หมู่ที่ 4 ตำบลชำแระ
18
13
ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมตำบลชำแระ 26/2 หมู่ที่ 7 ตำบลสร้อยฟ้า
200
14
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด 41 หมู่ที่ 2 ตำบลสร้อยฟ้า
20
15
ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค 67/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสร้อยฟ้า
50
16
ผู้ปลูกกระเจียบเขียว 3 หมู่ที่ 2 ตำบลธรรมเสน
20
17
เครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนางแก้ว 8 หมู่ที่ 7 ตำบลนางแก้ว
100
18
กองทุนเพื่อการเกษตร 35/3 หมู่ที่ 3 ตำบลนางแก้ว
101