ข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร  ปี 2555
อำเภอโพธาราม    จังหวัดราชบุรี


ที่
ชื่อยุวเกษตรกร
ที่ตั้ง
สมาชิก
ประเภทกลุ่ม
1
เพื่อนเยาวชนเกษตร 135 หมู่ที่ 5  ตำบลชำแระ
15
กลุ่มผสม
2
โรงเรียนวัดขนอน หมู่ที่ 4 ตำบลสร้อยฟ้า
13
ในโรงเรียน
3
โรงเรียนวัดแก้วฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลธรรมเสน
12
ในโรงเรียน
4
โรงเรียนพุลุ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชะงุ้ม
39
ในโรงเรียน
5
ตำบลบ้านฆ้อง 116 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านห้อง
24
กลุ่มผสม
6
นางแก้ว 77 หมู่ที่ 4 ตำบลนางแก้ว
12
กลุ่มผสม
7
ตำบลบ้านสิงห์ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสิงห์
12
กลุ่มผสม
8
โรงเรียนวัดนางแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลนางแก้ว
28
ในโรงเรียน
9
โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านฆ้อง
21
ในโรงเรียน