ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนอำเภอโพธาราม

     

ผลิตภัณฑ์ ชื่อวิสาหกิจชุมชน ที่อยู่
เลขที่ 116 หมู่ 8 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 70120 โทรศัพท์ 032351591 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกำแพงพัฒนา
เลขที่ 106 หมู่ 12 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 70120 โทรศัพท์ 032356649 
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวตำบลชำแระ
เลขที่ 72/1 หมู่ 3 ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 70120 โทรศัพท์ 092583070 
วิสาหกิจชุมชนนางแก้วผลิตพันธุ์ข้าว
เลขที่ 35/3 หมู่ 3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70120 โทรศัพท์ 098881906 
เลขที่ 54/4 หมู่ 2 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70120 โทรศัพท์ 032351455 
เลขที่ 10/1 หมู่ 1 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 70120 โทรศัพท์ 032226652
เลขที่ 122/1 หมู่ 4 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 70120 โทรศัพท์ 032347615 
เลขที่ 129 หมู่ 7 ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 70120 โทรศัพท์ 012965694 
เลขที่ 24 หมู่ 6 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 70120 โทรศัพท์ 032347958 
เลขที่ 57 หมู่ 8 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 70120 โทรศัพท์ 098363454 
เลขที่ 38/12 หมู่ 9 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 70120 โทรศัพท์ 099147157 
เลขที่ 106 หมู่ 7 ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 70120 โทรศัพท์ 099108147 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดเป๋าอื้อบ้านใหม่ปลายคลอง

เลขที่ 2/7 หมู่ 7 ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70120 โทรศัพท์ 032397328 
วิสาหกิจชุมชนโคขุนบ้านบางกะโด
เลขที่ 62 หมู่ 1 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70120 โทรศัพท์ 070174304 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสระเพ็ชรร่วมใจ
เลขที่ 8 หมู่ 4 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 70120 โทรศัพท์ 032359580