โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


หลักการและเหตุผล
                        พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงจัดตั้งโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวขึ้น ทั้งนี้ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการสายใยรัก   แห่งครอบครัวไว้ในพระราชูปถัมภ์ และด้วยมีสายพระเนตรอันยาวไกล ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารที่ทรงเล็งเห็นว่าสถาบันครอบครัวอบอุ่น จะเป็นรากฐานในการพัฒนาและก่อเกิดสังคมสงบที่ร่มเย็นน่าอยู่ในอนาคตครงการสายใยรักแห่งครอบครัวมิได้มุ่งเน้นการรณรงค์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกวิธีแต่เพียงอย่างเดียว แต่ได้พิจารณาจัดทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในเชิงธุรกิจ เป็นการประสานภารกิจที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทั้งจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติให้มีความสอดคล้องต่อเนื่อง และเป็นแนวทางเดียวกัน  เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ร่วมโครงการ มุ่งเน้นให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคง เพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพกายและจิตที่ดีมารับใช้สังคม โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหา
                        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่มีพระประสงค์ให้ประชาชนชาวไทยเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น เริ่มแรกจากสุขภาพแม่ลูก ความรักความผูกพันในครอบครัว ให้แม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตร ให้แม่เลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ ดังคำขวัญที่พระราชทานว่า “นมแม่คือหยดแรกของสายใยรักแห่งครอบครัว”  แนวคิดการดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว มุ่งเน้นตั้งแต่การเตรียมสุขภาพอนามัยของ ผู้เป็นแม่ในระหว่างการตั้งครรภ์ โดยแม่/หญิงมีครรภ์จำเป็นต้องได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่มีคุณภาพรวมทั้งปริมาณที่เพียงพอ เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้กับทารกและเมื่อคลอดแล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงดูทารก ให้มีการพัฒนาเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ มีความอบอุ่นในครอบครัว ซึ่งปัจจัยภายนอกมีผลกระทบโดยตรงและมีความสำคัญยิ่งต่อความพร้อมของหญิงมีครรรภ์และให้นมบุตร ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเรื่องอาหาร โภชนาการ การผลิตอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน การมีรายได้เพื่อการยังชีพ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว โดยมีหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ต่างก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกดังกล่าวแล้ว ในขั้นต้น โครงการนี้มีพื้นที่เป้าหมายในจังหวัด นครราชสีมา เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และจังหวัด 193 แต่ในปี 2550 จะมีการขยายผลให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ

  วัตถุประสงค์
                1.  เพื่อให้หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูก  ได้บริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน  ตามที่กำหนดไว้โดยกระทรวงสาธารณสุข
                2.  ส่งเสริมการทำการเกษตรในครัวเรือนที่มีคุณค่าทางโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์  และหญิงให้นมลูกเพื่อลดรายจ่าย
ของครอบครัว
                3.  สร้างอาชีพเสริมให้กับหญิงมีครรภ์หรือหญิงหลังคลอด  เพื่อให้มีรายได้เพิ่มเพียงพอต่อการครองชีพตามสถานภาพ

เป้าหมาย
                ดำเนินการในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อมะกรูด  หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธารม  จังหวัดราชบุรี     
                               
กิจกรรม
   1. การส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง
       -   เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ และคู่มือตำรับอาหารสำหรับหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูก ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
       -  การอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านโภชนาการและสุขอนามัยที่ดี ทั้งในด้านเลือกซื้ออาหารบริโภคและการประกอบอาหารที่ถูกต้อง  รวมทั้งเมนูอาหารสุขภาพ ดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
   2. การส่งเสริมการทำเกษตรเพื่อโภชนาการที่ดี                 
       ส่งเสริมการทำการเกษตรเพื่อบริโภคในครัวเรือนโดยเลือกชนิดของพืชผัก ปศุสัตว์ ประมง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามคำแนะนำของกรมอนามัย   ให้แก่หญิงมีครรภ์   หญิงให้นมลูก เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสะอาดปลอดภัยจากสารพิษ เป็นการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัว โดยมีกิจกรรมดำเนินงาน คือจัดฝึกอบรมพร้อมจัดทำเอกสารเผยแพร่เพื่อให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับสถานภาพของแต่ละครัวเรือนและมีคุณค่าทางโภชนากจัดทำแปลงสาธิตการเกษตร เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติจริง เช่น  การปลูกพืชสวนครัว ผักริมรั้ว ตำลึง  บวบ การเพาะเห็ด  การปลูกกล้วย  และการเลี้ยงปลา  เป็นต้น      
        -  สนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วน ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และปัจจัยอื่นๆ ที่จำเป็นในการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน
        -  จัดนิทรรศการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ลูกเพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรในครัวเรือนของหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูก
        -  ติดตามการดำเนินงานและให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
   3. การสร้างอาชีพเสริมสำหรับมารดาเพื่อเพิ่มรายได้
       -  ฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน เช่น การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและหัตถกรรมในครัวเรือน
       -  เป็นอาชีพหรืองานที่เหมาะสมกับหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูกหรือสามารถนำไปทำที่บ้านได้
       - สนับสนุนให้หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูกเข้ารวมกลุ่มในชุมชนเพื่อการผลิตและการจำหน่ายสินค้าของชุมชน
       - จัดนิทรรศการคลินิกอาชีพเสริม เพื่อส่งเสริมและสาธิตการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูก โดยจัดร่วมในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                      1. หญิงมีครรภ์  และหญิงให้นมลูกจะมีความรู้ด้านสุขศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเห็นความสำคัญต่อการโภชนาการที่ดีซึ่งจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กให้เติบโตอย่างแข็งแรงเต็มศักยภาพ              
                      2. ครอบครัวของหญิงมีครรภ์สามารถทำการเกษตรภายในครัวเรือนที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสะอาดปลอดภัยจากสารพิษ รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว และส่วนที่เหลือสามารถขายเป็นรายได้เสริม
                      3. หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูกจะมีรายได้ เพื่อจุนเจือครอบครัว และมีเวลาอยู่กับลูกได้อย่างมีสุขภาพจิตที่ดี
                      4. เป็นการวางรากฐานของชีวิตเด็กทารกให้มีคุณภาพที่ดีในระยะยาว    เจริญเติบโตอย่างมีสติปัญญา มีภูมิต้านทานโรค และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ

การจัดชั้นสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสายใยรัก
            1.  สีแดง  หมายถึง  สมาชิกที่มีรายได้ต่อครัวเรือน  น้อยกว่า   5,000  บาท/เดือน  จำนวน  4  ครัวเรือน
            2.  สีเหลือง  หมายถึง  สมาชิกที่มีรายได้ต่อครัวเรือน 5,000 – 10,000  บาท/เดือน จำนวน  11 ครัวเรือน
            3.  สีเขียว  หมายถึง  สมาชิกที่มีรายได้ต่อครัวเรือนมากกว่า  10,000 บาท/เดือน จำนวน  15  ครัวเรือน

แผนการดำเนินงานด้านการเกษตรของโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ปี 2550
อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

แผนงาน

 เป้าหมาย

ระยะเวลาดำเนินการ

หมายเหตุ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. ด้านการฝึกอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1 ด้านพืช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

30 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.2 ด้านอาชีพเสริม, อื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       - เรื่องการประกอบอาหาร
และแปรรูป

38 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       - คุณค่าทางโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       - การจัดการบ้านเรือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.1 ด้านพืช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       - สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผัก พืชสมุนไพร

15 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       - กิ่งพันธุ์ชะอม มะกรูด มะนาว ผักหวาน ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2 ด้านประมง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       - สนับสนุนพันธุ์ปลาดุก
ปลานิล

18 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ศึกษาดูงาน

45 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


บัญชีรายชื่อสมาชิก  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร
บ้านบ่อมะกรูด
สถานที่ตั้ง  เลขที่  63   หมู่ที่  7   ตำบลบ้านฆ้อง   อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี
จัดตั้งเมื่อวันที่    8   เดือน   มีนาคม   พ.ศ.   2550

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล ของสมาชิก

ที่อยู่

อาชีพหลัก

พื้นที่การเกษตร

หมายเหตุ

1.

นางหทัยรัตน์     อุ่มเอิบ

63  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร

/

 

 

2.

นางนพา            โพธินพรัตน์

47  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร,รับจ้าง

/

 

 

3.

นางบุญส่ง         กวางขุนทด

57  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร,รับจ้าง

/

 

 

4.

นางน้ำอ้อย     เพียรวัฒนผล

11  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร

/

 

 

5.

นางหอมหวน    คงนะภา

26/1 ม.7  ต. บ้านฆ้อง

รับจ้างทำการเกษตร

 

/

 

6.

น.ส.เรไร           ชุนเกษา

30/2  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร

/

 

 

7.

นางวันเพ็ญ        โสภา

30/1  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร

/

 

 

8.

นางจันทิมา    นวลเนาว์

38/1  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร,รับจ้าง

/

 

 

9.

นางลัดดา           อายุวัฒนะกุล

28  ม.8  ต.บ้านฆ้อง

แม่บ้าน,รับจ้าง

/

 

 

10.

นางกัลยา           เดชาฤทธิ์

46/8  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร,รับจ้าง

 

/

 

11.

น.ส.ทิพวัลย์      พระจันทร์

7  ม.8  ต.บ้านฆ้อง

แม่บ้าน,รับจ้าง

/

 

 

12.

นางกาญจนา     แย้มโสภี

35/1  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร,รับจ้าง

 

/

 

13.

นางบังอร          บุญถนอม

34  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

แม่บ้าน,รับจ้าง

/

 

 

14.

นางอรวรรณ     เทียมทนงค์

9/1  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร

/

 

 

15.

น.ส.ดวงพร      เพิ่มสิทธิ์

63  ม.7  ต.เจ็ดเสมียน

แม่บ้าน,รับจ้าง

/

 

 

16.

นางจิรกาญจน์    กอตระกูล

30  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร,รับจ้าง

/

 

 

17.

นางมนทิชา        อุ่มเอิบ

47/1  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร,รับจ้าง

/

 

 

18.

นางสมควร       เหมือนคล้าย

30/8  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร

/

 

 

19.

นางทอน            ลาลาด

20  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร

/

 

 

20.

นางนันทิดา       เดชาฤทธิ์

46/4  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร

/

 

 

21.

นางสวรินทร์    กูดเพตรา

2/2  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

แม่บ้าน,ทำการเกษตร

/

 

 

22.

นางบุญธรรม    เพ็งพิน

6/3  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

รับจ้างทำตุ๊กตา

/

 

 

23.

นางอ่ำ               อุ่มเอิบ

16  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร

/

 

 

24.

น.ส.ยุภาวดี       จันทร์มาศ

46  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำตุ๊กตา

/

 

 

25.

น.ส.ชลธิชา  หมดทุกข์

47/2 ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร

/

 

 

26.

นางวรรณา  กอตระกูล

46/1  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร

/

 

 

27.

นางสุมนฑา  กอตระกูล

46/6  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร

/

 

 

28.

น.ส.ทิพนภา  แสวงคำ

1/6  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร,รับจ้าง

/

 

 

29.

นางศรีสอางค์   ดีปัญญา

46/7  ม.7 ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร

/

 

 

30.

น.ส.สัมพันธ์  สุขโสภา

16 ม.7 ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร

/

 

 

31

นางอรสา  อุ่มเอิบ

16 ม.7 ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร

/

 

 

32

นางสุมาลี  ปานมา

32  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร,รับจ้าง

/

 

 

33

นางธนวรรณ  วงศ์จันทร์

2/1  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร,รับจ้าง

/

 

 

34

น.ส.ขวัญเมือง  แก้วขวัญ

7/3  ม.7  ต.บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร,รับจ้าง

/

 

 

35

น.ส.ญาณิศา  จันทร์มโน

15/2  ม.7  ต. บ้านฆ้อง

ทำการเกษตร,รับจ้าง

/

 

 

บัญชีรายชื่อสมาชิก  กลุ่มพ่อบ้านเกษตรกร  โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
บ้านบ่อมะกรูด
สถานที่ตั้ง  เลขที่  63   หมู่ที่  7   ตำบลบ้านฆ้อง   อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี
จัดตั้งเมื่อวันที่     8   เดือน   มีนาคม   พ.ศ. 2550

ที่

 

ชื่อ - สกุล

 

ที่อยู่

พื้นที่การเกษตร

เลขที่

หมู่ที่

ตำบล

ทำนา  (ไร่)

ทำสวน  (ไร่)

เลี้ยงปลา

เลี้ยงโค (ตัว)

อื่นๆ

1.

นายธัมมสัญญ์           อุ่มเอิบ

63

7

บ้านฆ้อง

20

3

ปลา 1 บ่อ

-

 หมู 2 ตัว

2.

นายเกรียงไกร           สีนาค

47

7

บ้านฆ้อง

-

0.125

-

-

-

3.

นายเพชรบูรณ์          กวางขุนทด

57

7

บ้านฆ้อง

-

05

ปลา 1 บ่อ

-

-

4.

นายเกษม                 เพียรวัฒนผล

11

7

บ้านฆ้อง

120

2

ปลา 1 บ่อ

5

ไก่ 14 ตัว

5.

นายวินัย                   คงนะภา

26/1

7

บ้านฆ้อง

-

-

-

-

-

6.

นายสังระดมพล       วรวัตร

30/1

7

บ้านฆ้อง

12

1

-

9

-

7.

นายจำรัส                 มณีรัตนพงศ์

38/1

7

บ้านฆ้อง

-

0.125

-

-

-

8.

นายพงษ์พันธ์          อายุวัฒนะกุล

28

8

บ้านฆ้อง

-

1

-

3

-

9.

นายศิริชัย                สะลีมา

46/8

7

บ้านฆ้อง

-

-

-

-

-

10.

นายอำนาจ              แท่นนิล

7

8

บ้านฆ้อง

-

0.125

-

3

ไก่ 20 ตัว

11.

นายต้อม                 พลอยเพ็ชร

35/1

7

บ้านฆ้อง

-

-

-

-

-

12.

นายสมคิด              กุญชร

34

7

บ้านฆ้อง

10

2

-

10

-

13.

นายพัลลภ              เทียมทนงค์

9/1

7

บ้านฆ้อง

7

1.5

-

2

ไก่ไข่ 2,000 ตัว

14.

นายยุทธพล            วรรณะเรืองศรี

105

2

เจ็ดเสมียน

-

3

-

-

-

15.
นายประเวช            กอตระกูล
30
7
บ้านฆ้อง
-
3
-
-
ไก่ 2 ,000 ตัว
16.
นายชัชวาลย์           ผลอุดม
47/1
7
บ้านฆ้อง
-
0.125
-
3
-
17.
นายอำพร              โสภา
50/8
7
บ้านฆ้อง
-
0.125
-
4
-
18.
นายทองสุข            ลาลาด
20
7
บ้านฆ้อง
-
4
1
-
-
19.
นายบุญชู               ชานาง
46/4
7
บ้านฆ้อง
32
1
1
3
-
20.
นา่ยอำนวย             กูดเพตรา
2/2
7
บ้านฆ้อง
-
0.125
-
-
-
21.
นายวิทยา              คู่ด้วง
46
7
บ้านฆ้อง
-
0.125
-
-
-
22.
นายสุวรรณ            ศรีนาค
47/2
7
บ้านฆ้อง
-
2
1
5
-
23.
นายวิชิต                สุลีราวิ
46/1
7
บ้านฆ้อง
-
0.25
-
-
-
24.
นายสายัณห์           กอตระกูล
46/6
7
บ้านฆ้อง
-
0.125
-
-
-
25.
นายชรินทร์              สังข์คุ้ม
1/6
7
บ้านฆ้อง
-
1
-
-
-
26.
นายสำเภา              ดีปัญญา
46/7
7
บ้านฆ้อง
-
0.125
-
-
-
27.
นายชัยรัตน์             อุ่มเอิบ
16
7
บ้านฆ้อง
-
2
-
-
-
28.
นายอภิรักษ์            ศรีบุปผา
40
7
บ้านฆ้อง
-
-
-
4
-
29.
นายประทีป             นาแป้น
34
7
บ้านฆ้อง
-
2
1
-
-
30.
นายธงชัย              สันติภูมิโพธา
44
8
บ้านฆ้อง
-
1
1
5
-
31.
นายพิทยา             สันติภูมิโพธา
4/2
8
บ้านฆ้อง
-
0.125
1
-
-