ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ตำบลบ้านฆ้อง    อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

 


แผนที่ตำบล


ผู้รับผิดชอบตำบล  
           นายชานนท์    เข็มทอง   ตำแหน่ง    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   
                  เบอร์โทร. 0 - 3223 - 2275 , 08 - 6620 - 7093
25


ที่ตั้งอาณาเขตการปกครอง
              ตำบลบ้านฆ้อง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอโพธาราม อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
ตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร    (คลิ๊กที่นี้)

 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
               ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านฆ้อง ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี 2542


รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ต.บ้านฆ้อง

นายสยาม  มุกดา
ประธานศูนย์บริการฯ ต.บ้านฆ้อง

 

1
นายสยาม มุกดา ประธานกรรมการ
2
นายอุดม ลาลาด กรรมการ
3
นางภัคธิษชา เตียงเกตุ กรรมการ
4
นางวิริยาน์ เพียรวัฒนผล กรรมการ
5
นายทวีพงษ์ ชานาง กรรมการ
6
นายสมชาย นิ่มนวล กรมมการ
7
นายสุวรรณ สีนาค กรรมการ
8
นายประเสริฐ ม่วงเขียว กรรมการ
9
นางสุนันทา รักงาม กรรมการ
10
นายถิระพร หลวงอี่ กรรมการ
11
ส.ต.ท.บุญชู สีใส กรรมการ
12
นายโอภาส ชุนเกษา กรรมการ
13
นางสุมาลัย สันติภูมิโพธา กรรมการ
14
นางกมลทิพย์ สุวรรณประเสริฐ กรรมการ
15
นายประเสริฐ ทองลาด กรรมการ
16
นายทองพูล ถิระจันทรา กรรมการ
17
นายสมพงศ์ กันนะ กรรมการ
18
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล กรรมการและเลขานุการ
19
นางสาวเกณิกา พาสนาวุฒิโชติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

จุดสาธิต