ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ตำบลบางโตนด   อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

 

 

แผนที่ตำบล

ผู้รับผิดชอบตำบล  
           นายปริญญา   ขำเจริญ   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
                  เบอร์โทร. 0 - 3223 - 2275 , 08 - 6170 - 0040


ประวัติความเป็นมา
               ประวัติความเป็นมาของตำบลบางโตนด ตำบลบางโตนดได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 5) เนื่องจากไดเสด็จประภาสผ่านมาทางแม่น้ำแม่กลอง มาถึงจุดที่เป็นที่ตั้งของหมู่ที่ 4 บ้านบางโตนดปัจจุบัน ทรงเห็นว่ามีการ
ปลูกและการประกอบอาชีพจากตาลโตนดกันมาก จึงทรงพระราชทานชื่อให้ว่าหมู่บ้านบางโตนด แต่เดิมมีการแบ่งเป็น 2 ตำบล คือ ตำบล
บางโตนด และตำบลสมถะ ต่อมาได้มีการรวมบ้านสมถะบางส่วนมาเป็นหมู่บ้านสมถะในปัจจุบัน และแยกบางส่วนไปขึ้นกับอำเภอเมืองใน
ปัจจุบัน ประชากรแต่เดิมส่วนใหญ่เป็นชาวเขมรอพยพย้านถิ่นฐานมาตั้งบ้านเรือนและประกอบอาชีพอยู่ที่หมู่บ้านบางโตนด ใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสาร


ที่ตั้งอาณาเขตการปกครอง
              ตำบลบางโตนด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอโพธาราม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธารามประมาณ 7 กิโลเมตร
ห่างจากจังหวัดราชบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนางแก้ว และตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองกลางนาก และตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเจ็ดเสมียน และตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร    (คลิ๊กที่นี้)

องค์กรการเกษตรในตำบลบางโตนด

กลุ่มสถาบันและกิจกรรม
จำนวนกลุ่ม
สมาชิก
ที่ตั้ง
กิจกรรม
1. กลุ่มทำนา
1
81
หมู่ 2
ผลิตข้าวสาร
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
1
21
หมู่ 3
แปรรูปผลผลิต
3. กลุ่มยุวเกษตรกร
1
18
หมู่ 1
การเกษตร
4. กลุ่มผู้ใช้น้ำ
1
120
หมู่ 1 , 2
จำหน่ายปุ๋ย
5. กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
2
15
หมู่ 1 , 2
โคเนื้อ , เพาะเห็ด
6. กลุ่มออมทรัพย์
1
21
หมู่ 1 - 4
เงินออมและให้กู้
รวม
7
261

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
               ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางโตนด ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี 2542


รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ต.บางโตนด

1
นายสุชิน ศรวัฒนา ประธานกรรมการ
2
นายทองเจือ วงศ์แก้ว กรรมการ
3
นายชัยวัฒน์ หมกคล้าย กรรมการ
4
นายอาคม เกิดจิ๋ว กรรมการ
5
นายชะลอ กล่อมจิต กรรมการ
6
นายสายัณห์ ศรีสวัสดิ์ กรมมการ
7
นายสมชาย ชนะยุทธ กรรมการ
8
นายสราวุธ คุ้มบือ กรรมการ
9
นายขุนทอง มะลิพุ่ม กรรมการ
10
นายฉ่ำ แก้วอุย กรรมการ
11
นายแนบ กลั่นทิพย์ กรรมการ
12
นายสุวรรณ์ คุ้มอยู่ กรรมการ
13
นางอารีย์ วิเศษรจนา กรรมการ
14
นายสมบัติ สุขสว่าง กรรมการ
15
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล กรรมการและเลขานุการ
16
นางสาวสลิตา สุริยาวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17
นายสมใจ เทพอวยพร ที่ปรึกษา
18
นางสมคิด อิทธิธนกิจ ที่ปรึกษา
19
นายพัฒนพงษ์ ชนะยุทธ ที่ปรึกษา