ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ตำบลหนองกวาง   อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

 

 

แผนที่ตำบล


ผู้รับผิดชอบตำบล  
          นางสาวปยุดา    สลับศรี     ตำแหน่ง    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    
              เบอร์โทร. 0 - 3223 - 2275 , 08 - 5666 - 9502

ประวัติความเป็นมา
               ตำบลหนองกวาง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลเขาชะงุ้ม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แบ่งตำบลหนองกวางออกจากตำบลเขาชะงุ้ม
อำเภอโพธาราม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2528 ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 45,558 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่
ราบลูกคลื่น ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร 90 % ของการเกษตรเป็นพืชไร่
               ประชากรของตำบลหนองกวาง จะอพยพมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนครปฐม และจากตำบลใกล้เคียงในอำเภอโพธาราม
เข้ามาถางป่าเพื่อจับจองที่ดินทำการเกษตร ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนมากคือ อ้อยโรงงาน


ที่ตั้งอาณาเขตการปกครอง
              ตำบลหนองกวาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอโพธาราม ห่างจากอำเภอโพะาราม 38 กิโลเมตร มีถนนลาดยางตลอดระหว่าง
อำเภอถึงตำบลหนองกวาง

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเขาขลุง อำเภอโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร   (คลิ๊กที่นี้)

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
               ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองกวาง ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี 2542
เป็นศูนย์เตรียมการ

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ต.หนองกวาง

1
นายมาโนช คำแก้ว ประธานกรรมการ
2
นายจรัญ เกาสังข์ กรรมการ
3
นายทวีศักดิ์ สวดมนต์ กรรมการ
4
นายแสงอรุณ เดชเดชะสุนันท์ กรรมการ
5
นายสุชิน ทองอ่อน กรรมการ
6
นายออด อู่ตะเภา กรมมการ
7
นางขวัญเรือน สอาดแก้ว กรรมการ
8
นายจำนง คชสิตย์ กรรมการ
9
นายสมศักดิ์ ั้ปั้นน่วม กรรมการ
10
นายอุเทน อินกลิ่น กรรมการ
11
นายประสิทธิ์ เรืองเทศ กรรมการ
12
นายก้าน ปลีฟัก กรรมการ
13
นายเหลือ ปลีฟัก กรรมการ
14
นายสำราญ ห่วงขาว กรรมการ
15
นายยุทธชัย สกุลพฤทธิ์ กรรมการ
16
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล กรรมการและเลขานุการ
17
นายธีรพล สวัสดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

จุดสาธิต
1. ชื่อจุดสาธิต        การปลูกไม้ผล มะม่วง , ลำไย
     วิทยากร            นายจรัญ    เกาสังข์     บ้านเลขที่ 15 ม.3 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

2. ชื่อจุดสาธิต        การปลูกผักปลอดสารพิษ
     วิทยากร            นายจำนงค์    สะอาดแก้ว    บ้านเลขที่ 39ม.3 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี