ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ตำบลเขาชะงุ้ม   อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี


 

 

แผนที่ตำบล

ผู้รับผิดชอบตำบล  
           นางสาวปยุดา    สลับศรี     ตำแหน่ง    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    
              เบอร์โทร. 0 - 3223 - 2275 , 08 - 5666 - 9502


ประวัติความเป็นมา
               การก่อตั้งของชุมชนตำบลเขาชะงุ้ม จากสภาพพื้นที่เมื่อประมาณ 130 ปีที่ผ่านมา เป็นพื้นที่ป่า เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
นานาชนิด ได้แก่ ช้าง เสือ ชะนี กวาง ไก่ป่า และสัตว์ป่าอื่น ๆ ได้มีชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ แม่น้ำแม่กลอง เริ่มขยายตัวออกมา
จับจองพื้นที่ป่าด้วยการหักร้างถางพง เมื่อพื้นที่ถูกถางป่าออกแล้วก็จะจับจองเป็นของตนเอง การถางป่าจะใช้มีดและขวาน เมื่อถึง
ฤดูฝนก็จะปลูกข้าวนาน้ำฝน มีกรเลี้ยงโคพื้นเมืองไว้สำหรับไถนา และเลี้ยงไก่ป่าและไก่พื้นเมืองไว้เป็นอาหาร ส่วนพื้นที่ที่เป็นดอน
จะปลูกพืชไร่ เช่น ยาสูล ถั่วเหลือง ประชากรเข้าอยู่จับจองน้อยราย เนื่องจากต้องเสียชีวิตจากโรคไข้มาเลเรีย โดยผู้ที่เข้ามาอยู่ก่อน
จะจับจองไว้เป็นจำนวนมาก เมื่อผู้ที่มาจับจองภายหลังจะต้องจ่ายค่าที่ดินให้กับคนที่จองไว้ในราคาไร่ละ 50 - 100 บาท และถ่างป่า
เพื่อให้ใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูก โดยประชากรส่วนใหญ่จะมาจากตำบลเขาชะงุ้ม และตำบลอื่น ๆ จากริมแม่น้ำแม่กลอง จนในปัจจุบัน
นี้มีครัวเรือนทั้งหมดของตำบลประมาณ 2,080 ครัวเรือน คมนาคมในอดีตจะใช้ดินและเกวียนในการติดต่อกับชุมชนอื่น


ที่ตั้งอาณาเขตการปกครอง
              ตำบลเขาชะงุ้ม เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธาราม ประมาณ 30
กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ประมาร 51,718 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง และตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม และตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเตาปูน และตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร   (คลิ๊กที่นี้)

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
               ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขาชะงุ้ม ได้ประชุมสมาชิก อบต. เขาชะงุ้ม
และมีมติให้ศูนย์ฯ มีที่ทำการอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม และมีคณะกรรมการมาจากหมู่บ้านทั้งหมด
12 หมู่บ้าน จำนวน 14 คน โดยเริ่มตั้งศูนย์บริการฯ เมื่อปี 2543 และได้ดำเนินการในรูปคณะกรรมการบริหารงาน
ตลอดมา


รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ต.เขาชะงุ้ม

นายอ๊อด  พวงมาลี
ประธานศูนย์บริการฯ ต.เขาชะงุ้ม

 

1
นายอ๊อด พวงมาลี ประธานกรรมการ
2
นายประยงค์ พันธุ์อินทร์ กรรมการ
3
นางสมปอง อิ่มหนู กรรมการ
4
นายจิราเจต จีนตุ้ม กรรมการ
5
นายประวิตร เยี่ยมมิ่ง กรรมการ
6
นายสุภาพ สินพิทักษ์ กรมมการ
7
นายเสน่ห์ ร่มโพรีย์ กรรมการ
8
นางชลิยา ไพร่พล กรรมการ
9
นายไชยยงค์ คิ้วเจริญ กรรมการ
10
นายนิพนธ์ ธรรมพร้อย กรรมการ
11
นายอุดร ป๊อกตัง กรรมการ
12
นายอี๊ด เนียมราช กรรมการ
13
นายลูกอินทร์ พึ่งแตง กรรมการ
14
นางน้ำอ้อย เสลาหลัก กรรมการ
15
นายนพรัตน์ นาคหนุน กรรมการ
16
นายสมจิตต์ เปียชาติ กรรมการ
17
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล กรรมการและเลขานุการ
18
นายอัศวิน พิทักษ์สงคราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

จุดสาธิต
1. ชื่อจุดสาธิต        การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
    ตั้งอยู่ที่              บ้านนายลูกอินทร์    พึ่งแตง     บ้านเลขที่ 51ม.4 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

2. ชื่อจุดสาธิต        เกษตรผสมผสาน
    ตั้งอยู่ที่              บ้านนายนพรัตน์      นาคหนุน    บ้านเลขที่ 62 ม.6 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี