ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ตำบลหนองโพ   อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

 

 

แผนที่ตำบล

 

 ผู้รับผิดชอบตำบล 

          นายธีรพรรณ     แก้วศรี     ตำแหน่ง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
             เบอร์โทร. 0 - 3223 - 2275 , 08 - 5118 - 0275

ประวัติความเป็นมา
               ตำบลหนองโพ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่สองฝั่งถนนเพชรเกษม คนรุ่นเก่าเล่าขานกันต่อ ๆ มาว่า แหล่งที่อยู่อาศัยของประชากร
ทั้ง 2 ฝั่งถนนนั้น ทางทิศตะวันตกเป็น "บ้านหนองโพ" และทางทิศตะวันออกของถนนเป็น "บ้านหนองแขม" ทำเลที่ตั้งอยู่ชายทุ่งนา
ใกล้กับหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีป่าแขมขึ้นหนาแน่นมาก ไหลตัดผ่านไปทางบ้านหนองโพด้วย ชุมชนบ้านหนองโพนั้นเป็น
ครอบครัวที่ร่ำรวยเป็นส่วนใหญ่ ส่วนบ้านหนองแขมนั้นครอบครัวจะมีความจนกว่าบ้านหนองโพ ซึ่งในปัจจุบันแหล่งน้ำธรรมาชาติ
มีความตื้นเขินและได้กลายเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงสัตว์ของราษฎรไปแล้ว ในทางบ้านหนองแขม ส่วนทางบ้านหนองโพ
นั้นยังมีลำคลองธรรมชาติอยู่ ประชากรในหมู่บ้านหนองโพนั้นได้มาสร้างวัดฝั่งบ้านหนองแขม แต่ใช้ชื่อว่าหนองโพ ในปี พ.ศ. 2489
ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้มีการตั้งตำบลประชากรบ้านหนองแขมกับบ้านหนองโพ จึงได้ตั้งตำบลขึ้นเป็นชื่อตามวัด จึงมีชื่อว่า
"ตำบลหนองโพ" ตั้งแต่นั้นมา


ที่ตั้งอาณาเขตการปกครอง
              ตำบลหนองโพ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากตัวอำเภอ 8 กิโลเมตร
มีถนนลาดยางโดยตลอดระหว่างตัวอำเภอโพธาราม ถึงตำบลหนองโพ มีพื้นที่ทั้งหมด 6,298 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบล
ต่าง ๆ ดังนี้ คือ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านเลือก และตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร   (คลิ๊กที่นี่)

การเลี้ยงสัตว์
               ตำบลหนองโพ มีการเลี้ยงสัตว์อยู่หลายชนิด ได้แก่ โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ และเป็ด
1. โคนม มีเกษตรกรเลี้ยง 9,381 ตัว มีฟาร์มใหญ่ ๆ 200 - 300 ตัว เลี้ยงลักษณะเป็นของส่วนตัว เกษตรกรรายย่อย
    เลี้ยงครัวเรือนละ 20 ตัวเป็นอย่างต่ำ
2. โคเนื้อ มีเกษตรกรเลี้ยง 273 ตัว ส่วนใหญ่จะเลี้ยงแบบโคขุนในโรงเรือน
3. สุกร มีเกษตรกรเลี้ยง 4,634 ตัว ส่วนใหญ่จะเลี้ยงตั้งแต่ขนาดเล็ก ประมาณ 15 ตัว ถึงขนาดใหญ่ (เป็นฟาร์ม)
    2,000 - 3,000 ตัว และเกษตรกรรายย่อย เลี้ยงครัวเรือนละ 5 - 10 ตัว
4. ไก่ไข่ ส่วนใหญ่เกษตรกจะเลี้ยงประมาณ 2,000 - 2,600 ตัว
5. ไก่เนื้อ ส่วนใหญ่เกษตรกรได้เลี้ยงเป็นฟาร์ม เช่น ฟาร์มที่หมู่ 1 ตำบลหนองโพ เลี้ยงประมาณ 60,000 ตัว
6. ไก่พื้นเมือง ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเลี้ยงไก่ชน จะกระจายไปตามหมู่ต่าง ๆ ประมาณ 8,000 ตัว
7. เป็ด ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเลี้ยงเป็นระบบปิดคือ มีคอกล้อมตาข่ายไว้ ซึ่งมีเลี้ยงที่หมู่ 9 เป็นส่วนใหญ่ เลี้ยงประมาณ
   4,927 ตัว รองลงมา คือ หมู่ 7 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ตารางแสดงข้อมูลการเลี้ยงปศุสัตว์ในตำบลหนองโพ

หมู่
โคนม
โคเนื้อ
สุกร
ไก่
เป็ด
สัตว์ทั้งหมด
หมายเหตุ
1
212
20
1,069
60,450
166
61,917
ครัวเรือนบางครัวเรือน
2
341
-
166
1,766
389
2,662
เลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับ
3
950
120
1,118
3,524
480
6,192
การปลูกพืชด้วย
4
1,250
-
25
700
130
2,105
5
1,389
-
17
615
424
2,445
6
873
50
19
1,165
592
2,699
7
981
10
44
982
689
2,706
8
1,468
25
927
530
296
3,246
9
489
16
1,210
425
1,104
3,244
10
1,428
32
39
1,516
657
3,672
รวม
9,381
273
4,634
71,673
4,927
90,888

ตารางแสดงรายได้ด้านปศุสัตว์ของเกษตรกร

ชนิดสัตว์
จำนวนสัตว์
รายได้
(บาท/ตัว)
มูลค่า
(ล้านบาท)
หมายเหตุ
โคนม
9,381
30,000 - 40,000
281.43 - 375.24
 
โคเนื้อ
273
15,000
4.09
 
สุกร
4,634
3,000
13.90
 
ไก่
71,673
60
4.3
 
เป็ด
4,927
70
0.345
 
รวม
90,888
-
679.3
 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
               ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองโพ ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี 2542
เป็นศูนย์เตรียมการ

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ต.หนองโพ

1
นายบุญมี เกิดฤทธิ์ ประธานกรรมการ
2
นายสามารถ มะลิ กรรมการ
3
นายเสถียร บุญมี กรรมการ
4
นายไพโรจน์ รุ่งวิทยา กรรมการ
5
นายสุรศักดิ์ มาตทอง กรรมการ
6
นายชวา นิคนธา กรมมการ
7
นายปัญญา ป๊อกดั้ง กรรมการ
8
นายเสกสรร แจ้งคำ กรรมการ
9
นายกนก หมอสิน กรรมการ
10
นายสนธยา อาจรักษา กรรมการ
11
นางบุญชู พาโพธิ์ กรรมการ
12
นายจำนงค์ ไกรวิจิตร กรรมการ
13
นายก้องเกียรติ เม่งผ่อง กรรมการ
14
นายสมคิด ยอดกาวี กรรมการ
15
นายเกรียงไกร จวอรรถ กรรมการ
16
นายสมทบ พิมเพ็ชร กรรมการ
17
นายตี๋ เสียงไพเราะเลิศ กรรมการ
18
นายทวีศักดิ์ บุญไชยะ กรรมการ
19
นางสาวพรทิพย์ แก้วงาม กรรมการ
20
นางบุญชู ผาโพธิ์ กรรมการ
21
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล กรรมการและเลขานุการ
22
นางสาวศรินทร์ธร ยินดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23
นางสาวกันต์กนิษฐ์ ตังสุรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

จุดสาธิต
1. ชื่อจุดสาธิต        
    ตั้งอยู่ที่               บ้านนายจรัส    ใจดี     บ้านเลขที่ 40 ม.8 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

2. ชื่อจุดสาธิต        
    ตั้งอยู่ที่              บ้านนายตี๋        เสียงไพเราะเลิศ    บ้านเลขที่ 9/2 ม.3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี