ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ตำบลบ้านสิงห์   อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

 

 

แผนที่ตำบล  

 

ผู้รับผิดชอบตำบล  
           นายชานนท์    เข็มทอง     ตำแหน่ง    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    
                   เบอร์โทร. 0 - 3223 - 2275 , 08 - 6620 - 7093


ประวัติความเป็นมา
               ตำบลบ้านสิงห์ อยู่ในเขตอำเภอโพธาราม ห่างจากอำเภอ 5 กิโลเมตร ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต. ) เมื่อปี 2539 แต่เดิมประชาชนอพยพมาจากประเทศลาว ตั้งชื่อว่าหมู่บ้านสิงห์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ภาษาที่ใช้พูด คือ ลาวตี่ นับถือศาสนาพุทธ เช่น สารทลาว ทำบุญข้าวจี่ ( ข้าวหลาม ) ประเพณีเลี้ยงเปรตไวผี


ที่ตั้งอาณาเขตการปกครอง
              ตำบลบ้านสิงห์ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธาราม ประมาณ 5 กิโลเมตร
มีขนาดพื้นที่ 18,731 ไร่ ( 29.97 ตารางกิโลเมตร ) มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคลองข่อย , ตำบลคลองตาคต , ตำบลดอนทราย
และตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร    (คลิ๊กที่นี้)

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
               ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสิงห์ ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี 2542
เป็นศูนย์เตรียมการ โดยใช้ศาลาหน้าบ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม


รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ต.บ้านสิงห์

นางจำปา  ฮวดมา
ประธานศูนย์บริการฯ ต.บ้านสิงห์

 

1
นางจำปา ฮวดมา ประธานกรรมการ
2
นายทม เบ็ญจา กรรมการ
3
นายประมวล ลิ่มกำปั่นทอง กรรมการ
4
นายเกษม สายพงษ์พรรณ กรรมการ
5
นายไพศาล

ตปสีโล

กรรมการ
6
นายเฉลิมพงษ์ สุภาพพรชัย กรมมการ
7
นายสมศักดิ์ ทองสี กรรมการ
8
นายชำเนือง จินดาคำ กรรมการ
9
นายสมยงค์ ฮวดมา กรรมการ
10
นายกฤษฎา ให้วัฒนานุกล กรรมการ
11
นายสุวรรณ จิอู๋ กรรมการ
12
นายวรรณ์นะ เฉลยจรรยา กรรมการ
13
นายสันติ ศรีอินสวัสดิ์ กรรมการ
14
นายวาสนา ทองขาว กรรมการ
15
นายคาวิน กำแพงทอง กรรมการ
16
นายวิวัฒน์ โพธิ์บาทะ กรรมการ
17
นางเพ็ญประภา รัตนกินรี กรรมการ
18
นายวสันต์ จันทศร กรรมการ
19
นางณัฐทยา หนูนันท์ กรรมการ
20
นางยุพิน อยู่บุญ กรรมการ
21
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล กรรมการและเลขานุการ
22
นางศิริกร เทพพิทักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

จุดสาธิต
1. ชื่อจุดสาธิต        ไร่นาสวนผสม , ปุ๋ยหมักชีวภาพ , พืชสมุนไพร
    ตั้งอยู่ที่               บ้านนางจำปา     ฮวดมา      บ้านเลขที่ 106ม.12 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

2. ชื่อจุดสาธิต        การเลี้ยงสุกร , การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
    ตั้งอยู่ที่              บ้านนายกฤษฎา      ให้วัฒนานุกูล    บ้านเลขที่ 1/4 ม.6 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี