ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ตำบลบ้านเลือก   อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

 

 

  แผนที่ตำบล

ผู้รับผิดชอบตำบล  
          นางสาวนุชรี   คำมี    ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ    
                 เบอร์โทร. 0 - 3223 - 2275 , 08 - 6965 - 2237


ประวัติความเป็นมา
               ตำบลบ้านเลือก อยู่ใกล้กับสกรณ์โคนมหนองโพในพระบรมราชูปถัมภ์ เกษตรกรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม และปลูกข้าวโพดฝักอ่อน เทศบาลตำบลบ้านเลือก เปลี่ยน
จากสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ชุมชนส่วนใหญ่มีเชื้อสาย ลาวและมอญ มีวัดอยู่มากมายหลายวัด เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น วัดโบสถ์ วัดพระศรีอารย์ วัดบ้านเลือก วัดหนองรี วัดหุบมะกล่ำ พืชท้องถิ่นที่เป็นสัญญลักษณ์ของวัดโบสถ์ คือ ข้าวโพดแปดแถว

ที่ตั้งอาณาเขตการปกครอง
              ตำบลบ้านเลือก อยู่ห่างจากเทศบางเมืองโพธารามไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3080 ประมาณ 3 กิโลเมตร
ห่างจากจังหวัดราชบุรี ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณ 27 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11 ตารางกิโลเมตร ( 6,731 ไร่ )
มี 9 หมู่บ้าน มีอาณาเขต ดังน
ี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสวนกล้วย อ.บ้านโป่ง , ตำหนองโพ ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม , ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวัดเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร    (คลิ๊กที่นี้)

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
               ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านเลือก ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี 2542
เป็นศูนย์เตรียมการ โดยใช้อาคารสถานที่โรงเรียนหุบมะกล่ำ หมู่ 7 ตำบลบ้านเลือก เป็นสถานที่ดำเนินการ

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ต.บ้านเลือก

1
นายสังวาลย์ คงกระพันธ์ ประธานกรรมการ
2
นายนรินทร์ สายสุด กรรมการ
3
นายนิรุต อ่อนแป้น กรรมการ
4
นางยุพา บุญประสพ กรรมการ
5
นางสุพัตรา เหลนปก กรรมการ
6
นายสมไชย นามสิน กรมมการ
7
นายสัจจา ธรรมลังกา กรรมการ
8
นายชาลี ธรรมจง กรรมการ
9
นายอนันต์ สีดา กรรมการ
10
นายรังสรรค์ เหลาโชติ กรรมการ
11
นายสมศักดิ์ วรรณชาติ กรรมการ
12
นายท็อม พรมมิโย กรรมการ
13
พ.ต.อ.สมาน อ่อนศรี กรรมการ
14
นายชาลี ขุนนคร กรรมการ
15
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล กรรมการและเลขานุการ
16
นางสาวเปรมพิมล จันทร์แปลง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

จุดสาธิต
1. ชื่อจุดสาธิต        การเลี้ยงโคนม โคเนื้อ
    ตั้งอยู่ที่               บ้านนายสัจจา    ธรรมลังกา     บ้านเลขที่ 9/2 ม.7 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

2. ชื่อจุดสาธิต        การปลูกข้าวโพดแปดแถว
    ตั้งอยู่ที่              บ้านนายชาลี       ธรรมจง    บ้านเลขที่ 70 ม.1 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

3. ชื่อจุดสาธิต        การผลิตลูกประคบสมุนไพร
    ตั้งอยู่ที่              บ้านนางกาญจนา      โตนุ่ม    บ้านเลขที่ 116 ม.8 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

4. ชื่อจุดสาธิต        การผลิตมะม่วงนอกฤดู , การทำปุ๋ยอินทรีย์
    ตั้งอยู่ที่              บ้านนายสมไชย       นามสิน    บ้านเลขที่ 239 ม.8 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี