ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ตำบลเตาปูน   อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

 

 

 แผนที่ตำบล

ผู้รับผิดชอบตำบล  
             นายพรชัย    ชั่งทุ่งใหญ่    ตำแหน่ง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
                เบอร์โทร. 0 - 3223 - 3390 , 08 - 1011 - 6060

ประวัติความเป็นมา
           ตำบลเตาปูน เดิมเป็นตำบลเขาดินและได้เปลี่ยนแปลงแบ่งแยกตำบลเขาดินออกเป็นตำบลเตาปูน และตำบลนางแก้ว
ในปี พ.ศ. 2480 ที่มาของชื่อตำบลเตาปูนอยู่ที่หมู่ที่ 2 เตาปูนเติมบริเวณสามแยกเตาปูน ในปัจจุบันเป็นเตาเผาปูนแดงไว้กิน
กับหมาก เป็นเตาเผาขนาดใหญ่ ต่อมาจึงได้ชื่อตำบลว่าเตาปูน
           ประชากรของตำบลเตาปูนส่วนใหญ่มีเชื้อสายไหม - มอญ มีภาษาที่ใช้สื่อสารกับเฉพาะกลุ่ม มีการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่


ที่ตั้งอาณาเขตการปกครอง
           ตำบลเตาปูน ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอโพธาราม อยู่ห่างจากอำเภอโพธารามประมาณ 7 กิโลเมตร มีอาณาเขต
ติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองปลาหมอ และตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนางแก้ว และตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม

การปกครอง
          ตำบลเตาปูน แบ่งเขตการปกครอง 9 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 25,840 ไร่ ประชากรทั้งหมด 7,736 คน มีครัวเรือนทั้งหมด
1,538 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกร 903 ครัวเรือน

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร  (คลิ๊กที่นี้)

สภาพพื้นที่ทั่วไป
               ตำบลเตาปูนเป็นที่ราบลุ่ม และเป็นที่ราบเชิงเนินเขา ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหมาะแก่การทำนา มีพื้นที่
รับน้ำจากโครงการชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา มีถนนลาดยาง ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ทุกหมู่บ้าน

สภาพการผลิตการเกษตร
               ตำบลเตาปูนมีพื้นที่ทั้งหมด 25,840 ไร่ มีพื้นที่เกษตรกรรม 15,067 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58 % ประกอบ
ไปด้วยพื้นที่ทำนา อ้อย มันสำปะหลัง ไม้ผล เลี้ยงสัตว์

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
               ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเตาปูน ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี 2542
ตั้งอยู่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ 5 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ต.เตาปูน

1
นายวันชัย สินพิทักษ์ ประธานกรรมการ
2
นางสาวโกมล เปียชาติ กรรมการ
3

นายบุญรัตน์

กิจกร กรรมการ
4
นายสิงหา สิทธิกูล กรรมการ
5
นายชัช จิรบุญวัชรกุล กรรมการ
6
นายอุทัย วงแวงน้อย กรมมการ
7
นายปัญญา จำเล กรรมการ
8
นางแฉล้ม น่วมนารี กรรมการ
9
นายอนันต์ สุธาพจน์ กรรมการ
10
นายสมพงศ์ โยธา กรรมการ
11
นายธนชาติ ปลีฟัก กรรมการ
12
นางสาวพัดชา สุขจัด กรรมการ
13
นายสุรินทร์ คำนุช กรรมการ
14
นายสมชาย เตี๊ยกคำ กรรมการ
15
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล กรรมการและเลขานุการ
16
นายรุ่งโรจน์ เนาวิรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

จุดสาธิต
1. ชื่อจุดสาธิต        ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
    ตั้งอยู่ที่              ม.7 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 
2. ชื่อจุดสาธิต        การแปรรูปผลผลิตการเกษตร
    ตั้งอยู่ที่              ม.4 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี