ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ตำบลดอนกระเบื้อง   อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

 

 

แผนที่ตำบล

  

ผู้รับผิดชอบตำบล  
            นายธีรพรรณ    แก้วศรี   ตำแหน่ง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
               เบอร์โทร. 0 - 3223 - 2275 , 08 - 5118 - 0275


ที่ตั้งอาณาเขตการปกครอง
           ตำบลดอนกระเบื้อง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันหนือของอำเภอโพธาราม ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธาราม ประมาณ 12กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอบ้านโป่ง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านเลือก และตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร   (คลิ๊กที่นี่)

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
               ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดอนกระเบื้อง ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี 2542

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ต.ดอนกระเบื้อง

1
นายสายันต์ ไทยโสภา ประธานกรรมการ
2
ส.อ.อารมย์ หลีล้วน กรรมการ
3

นางพัชรี

หลอดจำปา กรรมการ
4
นายบัณฑิต เจตพุก กรรมการ
5
นายวัลลภ คำสอน กรรมการ
6
นางขนิษฐา คุยขำ กรมมการ
7
นายแปลก เกลียวกัน กรรมการ
8
นายสมทบ พลเดช กรรมการ
9
นางดวงตรา จันทร์บาง กรรมการ
10
นายสนธยา ตังป๊อก กรรมการ
11
นายสังเวียน บัวเลิศ กรรมการ
12
นายสำราญ หลวงกวี กรรมการ
13
นายสุชาติ หลอดจำปา กรรมการ
14
นายสุเวทย์ ัจันทร์บาง กรรมการ
15
นายประยุทธ เปลาเล กรรมการ
16
นางสาววงเดือน โชติอุดมวงษ์ กรรมการ
17
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล กรรมการและเลขานุการ
18
นายสาโรจน์ ชูใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

จุดสาธิต
1. ชื่อจุดสาธิต        การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน
    วิทยากร             นายแปลก     เกลียวกัน      บ้านเลขที่ 71/3  ม.4 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 
2. ชื่อจุดสาธิต        การเลี้ยงโคนม
    วิทยากร             นายอารมย์    หลีล้วน        บ้านเลขที่ 36 ม.5 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

3. ชื่อจุดสาธิต        การเลี้ยงโคนม
    วิทยากร             นายสนธยา    ตังป๊อก       บ้านเลขที่ 79 ม.4 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี