ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ตำบลท่าชุมพล   อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

 


แผนที่ตำบล

 

ผู้รับผิดชอบตำบล  
              นายปริญญา   ขำเจริญ   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
                  เบอร์โทร. 0 - 3223 - 2275 , 08 - 6170 - 0040

ที่ตั้งอาณาเขตการปกครอง
           ตำบลท่าชุมพล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอโพธาราม ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธาราม ประมาณ 5 กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเตาปูน , ตำบลชำแระ และตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำแม่กลอง (ตำบลคลองตาคต) อำเภอโพธาราม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ คลองบางสองร้อย (ตำบลนางแก้ว) อำเภอโพธาราม

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร   (คลิ๊กที่นี่)

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
               ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าชุมพล ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี 2542

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ต.ท่าชุมพล

นายสมบูรณ์  แป้นกลัด
ประธานศูนย์บริการฯ ต.ท่าชุมพล

 

1
นายสมบูรณ์ แป้นกลัด ประธานกรรมการ
2
นายสมชาย พูลสุมล กรรมการ
3

นายจำลอง

รอดอิ่ม กรรมการ
4
นายฐานะ จีดอ่อน กรรมการ
5
นายบูรพา ลักษณะโต กรรมการ
6
นายบุญโชค แย้มมา กรมมการ
7
นายจรูญ เล็กเปีย กรรมการ
8
นายอบเชย ศรีวงศ์ราช กรรมการ
9
นายเปี๊ยก เจริญธรรม กรรมการ
10
นายประวิทย์ พูสี กรรมการ
11
นายสมบูรณ์ หลวงราม กรรมการ
12
นายกมล กลิ่นขจร กรรมการ
13
นายสงวน สายจันทร์ กรรมการ
14
นายแก้ว จันอินทร์ กรรมการ
15
นายชาตรี มุมเกตุ กรรมการ
16
นายวิทย์ กลิ่นประชา กรรมการ
17
นายมาลัย นุตตะโร กรรมการ
18
นายทองเบิ้ม บุญศรีสะอาด กรรมการ
19
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล กรรมการและเลขานุการ
20
นางสาวจุฑารัตน์ นุตตะโร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

จุดสาธิต
1. ชื่อจุดสาธิต        การผลิตหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก
    วิทยากร             นายสมบูรณ์    แป้นกลัด     บ้านเลขที่ 57  ม.8 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 
2. ชื่อจุดสาธิต        การผลิตมะม่วงนอกฤดู
    วิทยากร             นายกลชัย       โนรีสุวรรณ    บ้านเลขที่ 33/2 ม.5 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี