ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ตำบลเจ็ดเสมียน   อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

 

 

แผนที่ตำบล

 

ผู้รับผิดชอบตำบล  
             นายนพดล    สร้อยน้ำ    ตำแหน่ง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  
                เบอร์โทร. 0 - 3223 - 3390 , 08 - 9915 - 1857


ที่ตั้งอาณาเขตการปกครอง
              ตำบลเจ็ดเสมียน เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธาราม ประมาณ
6 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 8,012.50 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าราบ ตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำแม่กลอง

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร    (คลิ๊กที่นี่)

การปลูกพืช
          ข้าว พื้นที่ปลูกข้าว 349.50 ไร่ พันธุ์ที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์สุพรรณบุรี 1 ปลูกแบบหว่านน้ำตม
และเกษตรกรเริ่มมีความสนใจหันมาปลูกแบบล้มตอซัง ปุ๋ยเคมีที่ใช้ สูตร 16 - 20 - 0 และสูตร 46 - 0 - 0 ผลผลิตเฉลี่ย
650 กิโลกรัม/ไร่ ปลูกปีละ 2 - 3 ครั้ง
          อ้อยโรงงาน เกษตรกจะซื้อพันธุ์จากจังหวัดกาญจนบุรี และเกษตรกรใกล้เคียงปลูกโอยอาศัยน้ำฝนและน้ำชลประทาน
ปุ๋ยส่วนใหญ่ใช้สูตร 21 - 0 - 0 ผลผลิตเฉลี่ย 9 - 10 ตัน/ไร่
          พืชผัก เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกพวกมะเขือ พริก ถั่วฝักยาว และผักกินใบ เฉลี่ยรายละ 3 - 6 ไร่ การใช้สารเคมี
เกษตรกรยังใช้อยู่เพื่อป้องกันและกำจัดโรคแมลงต่าง ๆ
          ไม้ผลไม้ยืนต้น เกษตรกรตำบลเจ็ดเสมียนนิยมปลูกมะขามเทศเป็นส่วนใหญ่ เฉลี่ยรายละ 2 - 3 , 5 - 10 ไร่
ส่วนสารเคมีใช้มากกว่าไม้ผลอื่น ๆ ในพื้นที่เดียวกัน

ข้อมูลด้านการปลูกพืช

ชนิดพืช

จำนวนเกษตรกร
(ราย)

พื้นที่ปลูก
(ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย
(ก.ก./ไร่)
ต้นทุน/ไร่
(บาท)
รายได้/ไร่
(บาท)
ข้าว
32
349.5
650
1,800
2,600
พืชผัก
38
104
2,000
14,000
24,000
ไม้ผล
164
1,488
1,000
4,500
9,000
พืชไร่
51
982
1,000
1,000
4,000

การเลี้ยงสัตว์
           ตำบลเจ็ดเสมียนมีการเลี้ยงสัตว์อยู่หลายชนิด ได้แก่ โคเนื้อ โคนม ดังนี้
                    -    โคเนื้อ มีเกษตรกรผู้เลี้ยง จำนวน 37 ราย โคเนื้อจำนวน 366 ตัว เลี้ยงเพื่อเป็นรายได้เสริม
                    -    โคนม มีเกษตรกรผู้เลี้ยง จำนวน 1 ราย โคนมจำนวน 10 ตัว ผผลิตส่งโรงนมหนองโพ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
               ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเจ็ดเสมียน ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี 2542
เป็นศูนย์เตรียมการ

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ต.เจ็ดเสมียน

1
นายมณเฑียร ศุขอร่าม ประธานกรรมการ
2
นางเสมอ บุญเกตุ กรรมการ
3
นางสาวแพรว บุญเหาะ กรรมการ
4
นายเล็ก ขุนเณร กรรมการ
5
นายมารุต โพธิ์ประสิทธิ์ กรรมการ
6
นายอาวุธ ยังกิจการ กรมมการ
7
นายสุรพงษ์ ทองประเสริฐ กรรมการ
8
จ.ส.อ.สุทิน น่วมทนงค์ กรรมการ
9
นายจรัล วาสุ กรรมการ
10
นายมาตย์ บุญเอี่ยม กรรมการ
11
นายวิเชียร ปานสวัสดิ์ กรรมการ
12
นายเมธา คงเปรม กรรมการ
13
นายมนู ศรีวิลัย กรรมการ
14
นายสมชาย อินเหมรา กรรมการ
15
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล กรรมการและเลขานุการ
16
นางสาวนพรัตน์ เจียมจงวัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

จุดสาธิต
1. ชื่อจุดสาธิต        การผลิตมะขามเทศมันให้มีคุณภาพ
    ตั้งอยู่ที่               บ้านนายเนียม    คงมั่น     บ้านเลขที่ ม.4 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี