ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ตำบลดอนทราย   อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

 

 

แผนที่ตำบล

ผู้รับผิดชอบตำบล  
              นายนพดล    สร้อยน้ำ    ตำแหน่ง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
                  เบอร์โทร. 0 - 3223 - 3390 , 08 - 9915 - 1857


ที่ตั้งอาณาเขตการปกครอง
              ตำบลดอนทราย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอโพธาราม อยู่ห่างจากสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม ประมาณ
10 กิโลเมตร มีอาณาเขต ติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านสิงห์ และตำบลสามเรือน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเจ็ดเสมียน และตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานการเกษตร  (คลิ๊กที่นี่)

การปลูกพืช
           ข้าว พื้นที่ปลูกข้าว 1,500 ไร่ ข้าวที่เกษตรนิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์เหลืองประทิว 123
ปลูกโดย วิธีหว่านน้ำตม ปุ๋ยเคมีใช้สูตร 16 - 20 - 0 และ 46 - 0 - 0 ผลผลิตเฉลี่ย 650 กิโลกรัม/ไร่ ปลูกปีละ
2 ครั้ง
          พืชผัก เกษตรกรจะปลูกพืชผัก จำพวกหอมแบ่ง ผักชี คะน้า กวางตุ้ง เกษตรกรจะปลูกรายละประมาณ 2 - 3 ไร่
โดยเฉลี่ยต้นทุนการผลิตไร่ละ 10,500 บาท
          ไม้ผล ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกแบบหัวไร่ปลายนา ที่ทำเป็นสวนเฉลี่ยรายละ 3 - 6 ไร่ กระอยู่ทุกหมู่บ้าน
การใช้สารเคมีเกษตรกรยังใช้อยู่เพื่อป้องกันและกำจัดโรคแมลงต่าง ๆ
          ไม้ดอกไม้ประดับ จำพวก ดาวเรือง เกษตรกรจะทำการเพาะปลูกเป็นบางครั้งในช่วงเทศกาล

การคมนาคมขนส่ง และอื่น ๆ
           ตำบลดอนทรายมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญใช้ขนส่งผลผลิตการเกษตรคือ
                    -    มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ซึ่งเชื่อมการคมนาคมระหว่างกรุงเทพฯ ผ่าน
                         ตำบลดอนทรายกับจังหวัดราชบุรี และจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้
                    -    ถนนลาดยางสายบ้านสิงห์ - ดอนทราย กว้าง 3 เมตร ยาว 3,000 เมตร
                    -    ถนนลาดยางสายเพชรเกษม - บางลาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
                    -    ถนนลาดยางสายดอนทราย - สามเรือน กว้าว 3 เมตร ยาว 3,000 เมตร
                    -    การโทรคมนาคม มีโทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์สาธารณะ
                    -    การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
                    -    แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ คลองวังลึก คลองลำทอแพ
                    -    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น มีคลองชลประทาน 2 แห่ง
                    -    มีประปาหมู่บ้านใช้ทั้งตำบล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
               ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดอนทราย ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี 2542
เป็นศูนย์เตรียมการ

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ต.ดอนทราย

1
นายวันชาติ เนียมรักษา ประธานกรรมการ
2
นายแขวง ขาวสอาด กรรมการ
3
นายอนันต์ ฮวดมา กรรมการ
4
นายบรรจง เจริญสุข กรรมการ
5
นายสำรวย แก่นเฉลียว กรรมการ
6
นายมนตรี ขาวสอาด กรมมการ
7
นายสมศักดิ์ เขียวราม กรรมการ
8
นายวิชิต กำแพงทอง กรรมการ
9
นายทวี กองผุย กรรมการ
10
นายกลม สมถวิล กรรมการ
11
นายวิณ โสภา กรรมการ
12
นายปรารถนา พวงนวม กรรมการ
13
นายมนู สุรพงศ์ภักดี กรรมการ
14
นายประสงค์ สุวรรณมาลี กรรมการ
15
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล กรรมการและเลขานุการ
16
สิบเอกเมธี นุชนารถ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

จุดสาธิต
1. ชื่อจุดสาธิต        การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
    ตั้งอยู่ที่               บ้านนายเทียม    เทียนลี้     บ้านเลขที่ 17/2 ม.3 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

2. ชื่อจุดสาธิต        การปรับปรุงคุณภาพชมพู่
    ตั้งอยู่ที่              บ้านนายปรีชา      สุทธิวิรัช    บ้านเลขที่ 67 ม.8 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี