ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ตำบลชำแระ   อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

 

 

แผนที่ตำบล


 

ผู้รับผิดชอบตำบล  
              นายนพดล    สร้อยน้ำ    ตำแหน่ง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  
                เบอร์โทร. 0 - 3223 - 3390 , 08 - 9915 - 1857


ที่ตั้งอาณาเขตการปกครอง
           ตำบลชำแระ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอโพธาราม อยู่ห่างจากตัวอำเภอโพธาราม ประมาณ 7กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านม่วง ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม

ลักษณะทางภูมิประเทศ
          ลักษณะโดยทั่วไปของตำบลชำแระ เป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ มีแม่น้ำแม่กลองอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล
นอกจากนี้ยังมีคลองที่สำคัญ คือ คลองชลประทาน สาย 2 R โดยมีคลองเส้นเล็กแยกจากคลองชลประทานสายใหญ่
คือ สาย 5R - 2R , 6R - 2R , 9L - 1R ตำบลชำแระมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 11,568 ไร่ (18.5 ตารางกิโลเมตร)
มีพื้นที่ทำการเกษตร 7,834 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.72

ความเหมาะสมของดินและคุณภาพดิน
หน่วยที่ดินที่ 4
          หน่วยที่ดินนี้เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดำ หรือสีเทาเข้ม ดินล่างมี สีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาลหรือ
สีเทาปนสีเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง สีเหลือง หรือสีน้ำตาลแก่ อาจพบก้อนปูนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก
และแมกกานิลในดินชั้นล่าง ดินมีการระบาดน้ำค่อนข้างเลวถึงเลว พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบหรือที่ราบลุ่ม ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางปฏิกริยาดินเป็นกรดแก่ถึงเป็นด่างปานกลาง ค่าความเป็นด่างประมาณ 5.5 - 8.0
          ปัจจุบัน บริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ทำนา บางแห่งยกร่องเพื่อปลูกพืชผักหรือไม้ผล ซึ่งมักจะให้ผผลิตค่อนข้างสูง
หน่วยที่ดินที่ 6
          หน่วยที่ดินนี้เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก่ ดินล่างมีสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเทา มีจุดประ
สีน้ำตาล สีเหลืองหรือสีแดงตลอดขั้นดินบางแห่งมีศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานิสปะปนอยู่ด้วย
เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำเป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ำเลว พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ หรือค่อนข้างต่ำ ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ มีค่ามีความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 4.5 - 5.5
          ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยดินนี้ ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ
          ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ทำนา หรือใช้ปลูกพืชล้มลุกในช่วงฤดูแล้ง
หน่วยที่ดินที่ 18
          หน่วยที่ดินนี้เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียวปนทราย มีสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน
พบจุดประสีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้าง
ราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง ปฏิกริยาดิน
เป็นกรดแก่ถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรด เป็นด่างประมาณ 5.5 - 8.0
          ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยดินนี้ ได้แก่ เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย พืชมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาด
แคลนน้ำ
          ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ทำนา
หน่วยที่ดินที่ 44
          หน่วยที่ดินนี้เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นดินพวกดินทราย สีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน เกิดจากวัตถุต้นกำเนิด ดินพวกตะกอน
ลำน้ำหรือเกิดจากการสลายตัวของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณพื้นที่ดอนมีลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงเชิงเขา เป็นดินลึก มีการระบาย
น้ำดีมากเกินไป มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำมากปฏิกริยาดินเป็นกรดแก่ถึงเป็นด่างปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างประมาณ 5.5 - 8.0
          ปัญหาที่สำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินหน่วยที่ดินนี้ ได้แก่ เนื้อดินเป็นทรายจัด พืชมีโอกาสขาดน้ำได้ง่าย ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ำและโครงสร้างไม่ดี บริเวณที่มีความลาดชันสูง จะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
          ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่ต่าง ๆ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย สับปะรด ปอ ส่วนไม้ยืนต้น ได้แก่ มะร้าว และมะม่วง
หิมพานต์ บางแห่งเป็นป่าเต็งรัง หรือทุ่งหญ้าธรรมชาติ
หน่วยที่ดินที่ 62
          หน่วยที่ดินนี้เป็นหน่วยที่ดินที่ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขา ซึ่งมีความลาดขันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ดินที่พบใน
บริเวณดังกล่าวมีทั้งดินลึก และดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ แตกต่างกันไป แล้วแต่ชนิดของ
หินต้นกำเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหินหรือหินพื้นโผล่กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่าง ๆ
เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าดงดิบชื้น หลายแห่งมีการทำไร่เลื่อนลอย โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน จนบางแห่งเหลือแต่หินพื้นโผล่
          กลุ่มดินนี้ไม่ควรนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากมีปัญหาหลายประการที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ควรสงวน
ไว้เป็นป่าธรรมชาติ เพื่อรักษาแหล่งต้นน้ำลำธาร

ข้อมูลภัยธรรมชาติ
          ตำบลชำแระ จะมีพื้นที่ หมู่ 3 , 5 , 6 , 7 ที่ติดกับบึงกาจับและคลองบางสองร้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ทำนา และพื้นที่ปลูกพืชผัก
ไม้ผล จะมีน้ำท่วมในฤดูฝน ที่มีฝนตกชุกอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากคลองบางสองร้อยรับน้ำแล้วระบายน้ำไม่ทัน ประกอบกับมี
ต้นไม้ขึ้นอยู่ริมคลองทั้ง 2 ฝั่ง บางครั้งกิ่งหักขวางทางระบายน้ำ และบางจุดมีท่อระบายน้ำซึ่งมีขนาดเล็ก ขวางทางน้ำ

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร (คลิ๊กที่นี่)

จำนวนกลุ่ม/องค์กร

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
จำนวน
(กลุ่ม)
จำนวน
(สมาชิก/คน)
สถานที่ตั้ง
สภาพของกลุ่ม
กลุ่มกองทุนฟื้นฟู
- ส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลสร้อยฟ้า
- เพื่อนเกษตรกร
.
1
1
.
109
139
.
หมู่ 4
หมู่ 5

กลุ่มส่งเสริมอาชีพฯ
10
267
หมู่ 1 - 7
กลุ่มเรียนรู้ทางวิชาการ
กลุ่มเยาวชนเกษตรในโรงเรียน
1
34
หมู่ 6
โรงเรียนวัดหนองกลางดง

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
               ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชำแระ ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี 2542
เป็นศูนย์เตรียมการ

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ต.ชำแระ

1
นายเต๋า อิ่มแย้ม ประธานกรรมการ
2
นายจำเริญ เผือกนิ่ม กรรมการ
3
นายประเสริฐ มีเขียว กรรมการ
4
นายกำพล มณีขำ กรรมการ
5
นายวิชัย เอี่ยมเจริญ กรรมการ
6
นายลับ ตุ้มทับ กรมมการ
7
นายสายยันต์ ชะเกตุ กรรมการ
8
นายชำนาญ หลวงพันเทา กรรมการ
9
นายมนัส วังกะ กรรมการ
10
นางอรวรรณ จำเหล่ กรรมการ
11
นายประสาน จังพานิช กรรมการ
12
นายบุญชู ตุ้มแช่ม กรรมการ
13
นายเพ็ชร นึ่งแตง กรรมการ
14
นายถาวร มีประเสริฐ กรรมการ
15
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล กรรมการและเลขานุการ
16
นางสาวปราณี ภิรมย์พูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

จุดสาธิต
1. ชื่อจุดสาธิต        ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพชมพู่
    วิทยากร             นายนัทธี          สิทธิไพรศาลกุล      บ้านเลขที่ 16 ม.5 ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

2. ชื่อจุดสาธิต        การผลิตข้าวตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
    วิทยากร             นายลับ         ตุ้มทับ    บ้านเลขที่ 72/1ม.3 ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
                             นายชาลี        ฉัตรประยูตร     บ้านเลขที่ 125/1 ม.3 ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

3. ชื่อจุดสาธิต       การเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวเจ้าไม่ไว้แสง
    วิทยากร            นายสมชาย     สืบโดด     บ้านเลขที่ 125 ม.5 ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

รายชื่อเกษตรหมู่บ้านตำบลชำแระ

ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
สถานภาพการเป็นผู้นำ
เลขที่
หมู่
(ปี)
นายตระกูล        จ่าเมือง
74
1
50
ป. 4
ทำเชื้อเห็ด อบต.
นายเตียว           มณีขำ
43
2
55
ป. 4
ทำนา อบต.
นายสาย            รุ่งแจ้ง
121/1
3
48
ป. 4
ทำนา ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสนั่น           เฮงเส็ง
18/1
4
47
ป. 4
ทำสวนผัก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายสมชาย       สืบโดด
13
5
38
ป. 6
ทำนา , ทำสวนผัก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายประยงค์      ปรางริน
128
6
49
ป. 4
ทำนา อบต.
นายสมบูรณ์      เพ็ชรเนียม
66
7
46
ป. 4
ทำนา อปพร.

รายชื่อหมดดินอาสาตำบลชำแระ

ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
อาชีพ
สถานภาพการเป็นผู้นำ
เลขที่
หมู่
นายสนั่น          ชินอักษร
94
1
เลี้ยงไก่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายพา             กำขำ
6
2
ทำนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายอวิรุทธ์       เผือกหนู
114
3
ทำนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายเลิศ           เอี่ยมเจริญ
46
4
ทำนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายสมชาย      สืบโดด
13
5
ทำนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายโอน           ดอนพรมมะ
2
6
ทำนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายสำเริง        ผู้ฉุน
20/3
7
ทำนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน