ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ตำบลสร้อยฟ้า   อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

 

แผนที่ตำบล                     

 

ผู้รับผิดชอบตำบล  
              นางเครือวัลย์    สมหวังพรเจริญ    ตำแหน่ง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
                เบอร์โทร. 0 - 3223 - 3390 , 08 - 1905 - 9554

ที่ตั้งอาณาเขตการปกครอง
           ตำบลสร้อยฟ้า ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอโพธาราม อยู่ห่างจากตัวอำเภอโพธาราม ประมาณ 5 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำแม่กลอง อำเภอโพธาราม (ตำบลคลองตาคต)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลชำแระ ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม

 

ลักษณะทางภูมิประเทศ
          ลักษณะโดยทั่วไปของตำบลสร้อยฟ้า เป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ มีแม่น้ำแม่กลองอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล
นอกจากนี้ยังมีคลองที่สำคัญ คือ คลองชลประทาน สาย 2 R โดยมีคูส่งน้ำแยกจากคลองชลประทานสายใหญ่ 9 คู
ครอบคลุมเต็มพื้นที่เกษตรกรรม ตำบลสร้อยฟ้า มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 2,899 ไร่ (4.63 ตารางกิโลเมตร) มีพื้นที่
ทำการเกษตร 2,019 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.64

 

ความเหมาะสมของดินและคุณภาพดิน
          หน่วยที่ดินที่ 4
          หน่วยที่ดินนี้เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดำ หรือสีเทาเข้ม ดินล่างมี สีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาลหรือ
สีเทาปนสีเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง สีเหลือง หรือสีน้ำตาลแก่ อาจพบก้อนปูนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก
และแมกกานิลในดินชั้นล่าง ดินมีการระบาดน้ำปานกลาง ปฏิกริยาดินเป็นกรดปานกลาง ถึงเป็นกรดเล็กน้อย ค่าความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ 5.5 - 6.5 แต่ถ้าดินมีก้อนปูนปะปนจะมีปฏิกริยา ค่อนข้างเป็นด่าง หรือมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ
7.0 - 8.0
          ปัจจุบัน บริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ทำนา บางแห่งยกร่องเพื่อปลูกพืชผักหรือไม้ผล ซึ่งมักจะให้ผผลิตค่อนข้างสูง
          ตัวอย่างชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินชัยนาท ชุดดินราชบุรี ชุดดินท่าพล ชุดดินสระบุรี ชุดดินบางมูลนาค

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร (คลิ๊กที่นี่)

 

จำนวนกลุ่ม/องค์กร

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
จำนวน
(กลุ่ม)
จำนวน
(สมาชิก/คน)
สถานที่ตั้ง
สภาพของกลุ่ม
กลุ่มกองทุนฟื้นฟู
- ส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลสร้อยฟ้า
.
1
.
109
.
หมู่ 4
.
ขึ้นทะเบียนกองทุนฟื้นฟูแล้ว
กลุ่มส่งเสริมอาชีพฯ
2
35
หมู่ 2 , 3
 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
1
40
หมู่ 2 , 3
 
กลุ่มเยาวชนเกษตรในโรงเรียน
1
26
หมู่ 4
โรงเรียนวัดขนอน

 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
               ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสร้อยฟ้า ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี 2542
เป็นศูนย์เตรียมการรายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ต.สร้อยฟ้า

1
นายบุญทัน โชคราช ประธานกรรมการ
2
นายกิตติ แก้วเจริญ กรรมการ
3
นางศิริพรรณ หลวงราม กรรมการ
4
นายทองดี กราบเคหะ กรรมการ
5
นายสมบัติ จ่าเมือง กรรมการ
6
นายสีนิล สิงห์ทอง กรมมการ
7
นายสวัสดิ์ ออกเวหา กรรมการ
8
นายประกิตติ นิไชยโยค กรรมการ
9
นายประชุม พิมพ์โดด กรรมการ
10
นายธีระพงศ์ สุขน้อย กรรมการ
11
นายสมนึก สุขน้อย กรรมการ
12
นายสมเกียรติ วิริยมณีการ กรรมการ
13
นายสำรวย ตำนานจิต กรรมการ
14
นายอำนาจ หมื่นสังข์ กรรมการ
15
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล กรรมการและเลขานุการ
16
นางสาวสายฝน นาไชยสิทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

จุดสาธิต
1. ชื่อจุดสาธิต        การผลิตเชื้อเห็ดเชิงการค้า
    ตั้งอยู่ที่              บ้านนายสมศํกดิ์    อินตา     บ้านเลขที่ 100 ม.3 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    กิจกรรม            ผลิตเชื้อเห็ดจากเมล็ดข้าวฟ่าง จำหน่ายดังนี้
                             - เชื้อเห็ดหูหนู เห็ดภูฐาน เห็ดนางฟ้ากำลังการผลิต 2,000 ขวด/วัน จำหน่ายราคา
                               ขวดละ 3.50 บาท
                             - สาธิตขั้นตอนการผลิตเชื้อเห็ดทุกขั้นตอน

2. ชื่อจุดสาธิต        การรณรงค์เพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพ
    ตั้งอยู่ที่              บ้านนายบุญทัน         โชคราช    บ้านเลขที่ 70 ม.2 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
    กิจกรรม            การรณรงค์เพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี โดย
                             -
จัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
                             - แนะนำสาธิต การใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม
                             - แนะนำสาธิตอัตราการใช้ปุ๋ยถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา
                             - อบรมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

 

รายชื่อเกษตรหมู่บ้านตำบลสร้อยฟ้า

ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
สถานภาพการเป็นผู้นำ
เลขที่
หมู่
(ปี)
นายยุ้ย         ประดับปิ่น
22
1
66
ป.4
ทำนา ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบุญมี      แก้วคำ
70/2
2
40
ป. 4
ทำนา
-
นายสีนิล        สิงห์ทอง
9/1
3
48
ป. 4
ทำเชื้อเห็ด กรรมการหมู่บ้าน
นายทวี          มาบางยาง
28
4
51
ป. 4
เลี้ยงปลา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายเกลียว     เผือกนิ่ม
16/1
5
70
ป.4
ทำนา ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

รายชื่อหมดดินอาสาตำบลสร้อยฟ้า

ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
อาชีพ
สถานภาพการเป็นผู้นำ
หมายเหตุ
เลขที่
หมู่
นายสมพิศ       หลวงราม
43
1
ทำสวน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
นายด้วง          โชคราช
85
2
ทำนา
-
 
นายสีนิล          สิงห์ทอง
9/1
3
ทำเชื้อเห็ด
เกษตรหมู่บ้าน หมอดินตำบล
นายทวี          มาบางยาง
28
4
เลี้ยงปลา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
นายสำเริง       สุขน้อย
6/1
5
-
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน