ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ตำบลคลองตาคต   อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

 

แผนที่ตำบล


 

ผู้รับผิดชอบตำบล  
          นางสาวนุชรี   คำมี    ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ    
                 เบอร์โทร. 0 - 3223 - 2275 , 08 - 6965 - 2237

ประวัติความเป็นมา
               ตำบลคลองตาคตอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธารามประมาณ 3 กิโลเมตร ได้รับการยกฐานจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบล (อบต.) เมื่อปี 2539 มีวัดคงคารามเป็นวัดใหญ่ฝ่ายรามัญ ซึ่งมีอายุกว่า 250 ปี เป็นศูนย์กลางรวมถิ่นไทยเชื้อสายมอญ ซึ่ง
อพยพมาตั้งรกรากโดยยึดริมฝั่งแม่น้ำตลอดแนวแม่น้ำแม่กลองไปจนถึงบ้านม่วง อ.บ้านโป่ง ซึ่งราษฎรเชื้อสายมอญนี้ มีอาศัยอยู่มากในหมู่
1 - 6 มีภาษาที่ใช้สื่อสารเฉพาะกลุ่ม และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดมายาว


ที่ตั้งอาณาเขตการปกครอง
              ตำบลคลองตาคตตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอโพธาราม มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนครชุมน์ อ.บ้านโป่ง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลคลองข่อย ตำบลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านเลือก ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำแม่กลอง ฝั่งตรงข้ามเป็น ตำบลสร้อยฟ้า อ.โพธาราม

การปกครอง หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวน
จำนวนคน
จำนวนครัวเรือน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
เกษตรกร
1
บ้านจัดไทร
345
969
766
1,462
62
2
บ้านคงคาใต้
194
210
262
472
36
3
บ้านคงคาเหนือ
238
472
566
1,038
85
4
บ้านป่าไผ่
273
684
750
1,434
117
5
บ้านคลองตาคต
194
522
550
1,072
82
6
บ้านหม้อ
149
311
358
669
94
7
บ้านไร่
247
687
702
1,389
84
8
บ้านหนองกลางแตง
238
463
483
946
67
9
บ้านดอน
153
463
517
980
86
10
บ้านใหม่
232
507
557
1,064
82
11
บ้านหาดสำราญ
167
355
307
642
95
รวม
 

2,430

5,350
5,760
11,168
890


ข้อมูลด้านการพัฒนาการเกษตร
  (คลิ๊กที่นี่)

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
               ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองตาคต ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี 2542
เป็นศูนย์เตรียมการ โดยใช้อาคารสถานที่สภาตำบลเดิม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 วัดจอมปราสาท ต.คลองตาคต อ.โพธาราม

แผนที่ศูนย์บริการฯ ต.คลองตาคต

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ต.คลองตาคต

นายสัจจะ  เข้มแข็ง
ประธานศูนย์บริการฯ ต.คลองตาคต


1
นายสัจจะ เข้มแข็ง ประธานกรรมการ
2
นายชอบ บัวพูล กรรมการ
3
นางระพีพรรณ เหวันต์ กรรมการ
4
นายมาลัย ขุนประเสริฐ กรรมการ
5
นางสาวสุวิมล ขนคม กรรมการ
6
นายสุวัฒน์ สอนดี กรมมการ
7
นายวันชัย กรุดทอง กรรมการ
8
นายวิสุทธิ์ จัดละ กรรมการ
9
นายพีระ ขมประเสริฐ กรรมการ
10
นายคงศักดิ์ นิลบดี กรรมการ
11
นายสุพร จูจ้อย กรรมการ
12
นายจำรูญ สองสี กรรมการ
13
นายยุทธนา กิจเครือ กรรมการ
14
นายสุทิน เนื้ออ่อน กรรมการ
15
นายศักดิ์ชาย เกาสังข์ กรรมการ
16
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล กรรมการและเลขานุการ
17
นายศิวัช บุญเกิด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

จุดสาธิต
1. ชื่อจุดสาธิต        ไร่นาสวนผสม
    ตั้งอยู่ที่               บ้านนายจันทร์ฉาย    วังวารี     บ้านเลขที่ 112/3 ม.4 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

2. ชื่อจุดสาธิต        เกษตรผสมผสาน
    ตั้งอยู่ที่              บ้านนายวิสุทธิ์         จัดละ    บ้านเลขที่ 62/2 ม.6 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี