ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ตำบลนางแก้ว   อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

 

แผนที่ตำบล 

ผู้รับผิดชอบตำบล

                 นางสาวสถาพร   มีรักษา    ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    
                  เบอร์โทร. 0 - 3223 - 2275 , 08 - 5294 - 2507


ประวัติความเป็นมา
               
ตำบลนางแก้ว เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโพธาราม ตั้งอยู่ด้านฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลอง ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพธาราม ประมาณ 20 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจัดรูปที่ดิน พื้นที่เป็นที่ราบเชิงลาด เอียงเล็กน้อย เหมาะสมแก่การทำนา ทำสวนผัก และเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ดอนมีพื้นที่บางส่วนเป็นภูเขา พื้นเพดั้งเดิมของชาวบ้าน โดยอาศัยการอพยพจากพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง เช่น ตำบลบางโตนด ตำบลท่าชุมพล เป็นต้น
          ตำบลนางแก้วแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 4,697 ราย แยกเป็นชาย 2,153 ราย หญิง 2,544 ราย พื้นที่ทำการเกษตร 6,533 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา พันธุ์ข้าวที่นิยมนำมาปลูก สำหรับตำบลนางแก้ว จะเป็นพันธุ์ ชัยนาท 1 , สุพรรณบุรี 1 , เหลืองอ่อน ส่วนพืชผักจะมีปลูกมากในหมู่ที่ 1 และ 3 ผักที่ปลูก คือ กระเจี๊ยบเขียว , มะระจีน , แตงกวา


ที่ตั้งอาณาเขตการปกครอง
              ตำบลนางแก้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอโพธาราม อยู่ห่างจากอำเภอโพธาราม ประมาณ 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางโตนด ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม

ลักษณะภูมิประเทศ
              ลักษณะโดยทั่วไปของตำบลนางแก้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอโพธาราม มีรูปร่างยาวและกว้าง มีพื้นที่ลาดเท
โดยเทลาดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก
             1. พื้นที่ทำการเกษตร              6,553     ไร่
             2. พื้นที่ป่าและสาธารณะ             358     ไร่
             3. อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ย 25 - 28 องศาเซลเซียส
             4. แหล่งน้ำต่าง ๆ

                 (1) แหล่งน้ำธรรมชาติ
                       - คลอง , ลำห้วย           3     สาย
                       - หนองน้ำ                    2    แห่ง
                 (2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                       - คลอง 1 ขวา 10 ซ้าย 18 ขวา
                       - คลอง 11 ขวา 1 ซ้าย
                       - คลอง 1 ขวา 11 ซ้าย 1 ขวา
             5. เส้นทางคมนาคม  
                 (1) ถนนลาดยาง
                      - ทางหลวงแผ่นดินสายโพธาราม - เขางู
                      - ทางหลวงแผ่นดินสายเขาขวาง - หนองตากยา
                      - ทางหลวงแผ่นดินสายหัวรอ - ท่าชุมพล
                      - ทางหลวงแผ่นดินสายนางแก้ว - ท่าไร่
                 (2) ถนนลูกรัง         จำนวน    5    สาย
                 (3) ถนนคอนกรีต    จำนวน    2    สาย
                 (4) ถนนดิน             จำนวน   10  สาย
            6. ข้อมูลสาธารณูปโภค
                (1) มีประปาและประปาหมู่บ้านใช้ร้อยละ 85 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด
                (2) โทรศัพท์สาธารณะ 10 แห่ง
                (3) ไฟฟ้า มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน คิดเป็น 100 เปอร์เซนต์ของครัวเรือนทั้งหมด
            7. ข้อมูลสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
                (1) โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
                       โ รงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 , 5
                (2) มีวัดทั้งหมาด 4 แห่ง
                      1. วัดนางแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
                      2. วัดถ้ำน้ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
                      3. วัดเขาค่าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
                      4. วัดเขาดิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
                (3) สาธารณสุข มีสถานีอนามัย 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 3
                (4) มีถนนลาดยางทุกหมู่บ้าน
                (5) มีสถานที่ท่องเที่ยว 1 แห่ง
                (6) มีสถานีตำรวจ 1 แห่ง
                (7) มีองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร (คลิ๊กที้นี่)

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
               ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางแก้ว ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี 2542
เป็นศูนย์เตรียมการ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ต.นางแก้ว

นายอนงค์  เนียมขันธ์
ประธานศูนย์บริการฯ ต.นางแก้ว

 

1
นายอนงค์ เนียมขันธ์ ประธานกรรมการ
2
นายสนิท ร่มโพรีย์ กรรมการ
3

นายจำลอง

ทองรุ่ง กรรมการ
4
นายบุญเลิศ ไพรวรรณ กรรมการ
5
นางสาวณิชากุล มาเวหา กรรมการ
6
นายประสิทธิ์ พรรณสร้อย กรมมการ
7
นายประเทือง โมเล็ก กรรมการ
8
นายสมศักดิ์ แก้วศรี กรรมการ
9
นายสมบูรณ์ สามี กรรมการ
10
นางถวิล เรืองเทศ กรรมการ
11
นางขวัญเมือง เปรมชาติ กรรมการ
12
นายไพร พันท้าว กรรมการ
13
นางวิไล บุญคุ้ม กรรมการ
14
นายสวัสดิ์ เปียชาติ กรรมการ
15
นายพี ปานณรงค์ กรรมการ
16
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล กรรมการและเลขานุการ
17
นางเรณู วานิชกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

จุดสาธิต
1. ชื่อจุดสาธิต        ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
    วิทยากร             นายอนงค์     เนียมขันธ์     บ้านเลขที่ ม.3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

2. ชื่อจุดสาธิต        การป้องกันและกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว
    วิทยากร             นายสงวน      นุตะโร    บ้านเลขที่ 101ม.3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี