งานวิจัย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกผักในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โดย นายวิวัฒน์ ภู่พร้อม และ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ (การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร ครั้งที่ 1 Link
2. ปัจจัยที่นำไปสู่การได้รับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกผักในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ีโดย นายวิวัฒน์ ภู่พร้อม และ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ (การปะชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน Link
3. ผลของ METHYL JASMONATE ต่อการควบคุมโรคผลเน่าและคุณภาพของมะละกอพันธุ์เรดมาราดอล
โดย นางสาวนริษรา โสมณวัตร์ (วิทยานิพนธ์) Link
4. ความต้องการเทคโนโลยีการผลิตพลับของเกษตรกรในเขตรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ จังหวัดเชียงใหม่
โดย นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ (วิทยานิพนธ)์ Link
5. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกผักในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โดย นายวิวัฒน์ ภู่พร้อม (วิทยานิพนธ์)
หน้าปก บทคัดย่อ เนื้อหา
6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โดย นายวิวัฒน์ ภู่พร้อม นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ และนางสาวนริษรา โสมณวัตร์ (การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9) Link
7. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โดย นายวิวัฒน์ ภู่พร้อม นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ และนางสาวนริษรา โสมณวัตร์ (วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน) Link