ความเป็นมาของการสร้างค่ายหลวงบ้านไร่

          ค่ายหลวงบ้านไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นับเป็นค่ายลูกเสือแห่งชาติแห่งที่ 2 ของคณะลูกเสือแห่งชาติ เดิมทีค่ายหลวงบ้านไร่แห่งนี้มีเนื้อที่เพียง 5 ไร่เศษ และเป็นที่ของวัดร้างชื่อวัดส้มเกลี้ยง และได้มีผู้บริจาคซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้อีก ปัจจุบันมีเนื้อที่ 82 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวาการกำเนิดของค่ายหลวงบ้านไร่นี้เกิดจากการดำริของ ฯพณฯ ม.ล. ปิ่นมาลากุล ที่บอกกับ ฯพณฯ อภัย จันทวิมล และคณะ ในวันครบรอบวันเกิด 7 รอบ ปีนี้ (2530) ว่า “อาจจะได้รับพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องเสือป่า”เพราะยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่ในฐานะที่เคยเป็นนักเรียนเสือป่ารับใช้ใกล้ชิด กับพระองค์ท่าน เมื่อคราวที่พระองค์ท่านเสด็จทอดพระเนตร การซ้อมรบของเสือป่า ณ บริเวณทุ่งซ้อมรบ บ้านไร่ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ฯพณฯ อภัย จันทวิมล จึงได้ดำเนินการจัดตั้งกรรมการฝ่ายต่าง ๆขึ้นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ โดย ฯพณฯ ปิ่น มาลากุล เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2530 เวลา 10.29 น. การก่อสร้างครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน คหบดี ในละแวกนั้น ตลอดจนคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และกรมพลศึกษาได้ช่วยกันดำเนินการและควบคุมการก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อย จนได้พระบรมราชานุสาวรีย์ อาคารที่ประทับสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อาคารสวัสดีบ้านไร่) ที่จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดวันที่ 18 สิงหาคม 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และค่ายหลวงบ้านไร่ค่ายหลวงบ้านไร่ ได้เปิดใช้มาตั้งแต่บัดนั้น มีลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด จากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในจังหวัดราชบุรี จังหวัดใกล้เคียงและจากกรุงเทพมหานคร ไปขอใช้เป็นประจำในวันที่ 1 มกราคม 2532 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 9 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯพณฯ ม.ล. ปิ่น มาลากุล และคณะพร้อมกับชาวบ้านในละแวกนั้นได้ทำบุญเลี้ยงพระจำนวน 108 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาล และสโมสรเสือป่าในวันที่ 7 พฤษภาคม 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเปิดอาคารไชโย สโมสรเสือป่า น้อมเกล้าสุภัทรา อนามัยของเราและอาคารโรงเรียนธรรมาธิปไตย ในวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2535 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทับแรมค่ายหลวงบ้านไร่ เพื่อฝึกวิชายุวกาชาด

 

อัตราค่าใช้บริการที่พัก ดังนี้
1. การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีทุกประเภท กิจกรรมเยาวชนทั่วไปไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอัตราคนละ 3  บาท /วัน
2. การอยู่ค่ายพักแรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา บุคคลทั่วไป หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน  อัตราคนละ 5  บาท /วัน
3. อุปกรณ์ค่ายพักแรม ค่ายมีบริการให้ ตามอัตราที่ค่ายกำหนด เช่น เต็นท์หมู่ 8 คน  หลังละ 10 บาท / คืน ค่าบำรุงเชลเตอร์หลังละ 20 บาท/คืน

สถานที่ติดต่อ ค่ายหลวงบ้านไร่ ดำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3223-2828