การทำเทือกและชักร่อง
หลังจากไถหมักเพื่อกำจัดวัชพืชและพันธุ์ปนแล้ว จะทำการชักร่องน้ำแต่เดิมใช้ไหลากร่องน้ำ
ซึงมีข้อเสีย คือ ร่องน้ำตื้น การทำงานช้า ต่อมาได้พัฒนาอุปกรณ์ชักร่องน้ำใหม่ เรียกว่า "ลูกเป็ด" ซึ่งถ้าซื้อมาจากร้านค้า
ขายวัสดุการเกษตร จะมีราคาสูงและใหญ่เกินไป จึงมีการพัฒนาใช้เอง โดยการปรับให้ขนาดเหมาะสมและได้รับความนิยมจาก
เพื่อนบ้านประโยชน์ของการชักร่องน้ำ   เพื่อง่ายต่อการปฏิบัติงานตั้งแต่การกำจัดพันธุ์ปน  การพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืช  การใส่ปุ๋ย 
และการสำรวจโรคแมลงในแปลงนาเป็นการลดต้นทุนการผลิต

               หากเกษตรท่านใดสนใจ  สามารถติดต่อได้ที่ 
นายอนงค์   เนียมขันธ์  บ้านเลขที่35/3  หมู่ที่  3   ตำบลนางแก้ว  อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี 70120 

นายอนงค์  เนียมขันธ์  อธิบายขั้นตอนการทำงานของลูกเป็ดให้ผู้ที่สนใจรับฟัง
ร่องน้ำที่เกิดจากลากด้วยลูกเป็ด