การทอผ้าด้วยกี่ทอมือ 

เป็นภูมิปัญญาที่มีมาแต่ดั่งเดิม โดยการนำใยฟ้ายหรือใยไหม มาสาวปั่นเป็นเส้นใยแล้วมัดย้อมให้ได้สีี
ตามต้องการ แล้วจึงนำมาขัดทอเป็นลวดลาย
เพื่อใช้ในการส่วมใส่ แต่ในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีเข้ามาจึงมีการใช้เครื่องทอผ้าแทนการทอผ้าด้วยกี่กระตุกจึงน้อยลงไป
คุณป้า สุนันทา  บัวจีน  เป็นผู้หนึ่งที่ต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้ให้กับเยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไป จึงได้นำลูกหลาน
และเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาฝึกทอผ้าเพื่อสิบทอดภูมิปัญญานี้ไว้

หากท่านใดสนใจ  สามารถติดต่อได้ที่
        นางสาวสุนันทา บัวจีน บ้านเลขที่ 106 หมุ่ที่ 7 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 เบอร์โทรศัพย ์089-9108147

เส้นไหมที่ผ่านการมัดยอมพร้อมสำหรับการทอ
สาธิตการทอผ้าด้วยกี่กระตุก