ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

1. การทอผ้าไหมด้วยกี่ทอมือ ตำบลคลองข่อย
2. หมวกครอบหน่อไม้ฝรั่ง  ตำบลสร้อยฟ้า
3. การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ  ตำบลท่าชุมพล