โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้ระบบการผลิตการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

               ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม  ได้ดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยใช้ระบบการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
ได้คัดเลือกเกษตรกร และประชาชน ที่ขึ้นทะเบียนความยากจนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  จำนวน  340  ราย
เข้ารับการฝึกอบรมการเลี้ยงปลาและรับการสนับสนุนวัสดุการเกษตรและได้มีการติดตามประเมินการปฏิบัติผลตามโครงการดังกล่าว


ประชาชนแลเกษตรกรรับฟังสรุปวัตถุ
ประสงค์โครงการ
รับการสนับสนุนวัสดุทางการเกษตร
ขุดบ่อขนาด 2x4x0.80 เมตร
บ่อปลาที่ดำเนินการตามโครงการ
ปลาดุกที่เลี้ยงสามารถนำไปประกอบการอาหาร
ปลาุดุกที่เลี้ยงขนาด 8 -10 ตัว/กก.อายุ 2 เดือน