ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มแ่ม่บ้านเกษตรกรหนองรี

      

สถานที่ตั้ง            เลขที่ 116 หมู่ 8 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

จัดตั้งเมื่อ     วันที่ 10 กันยายน 2541

               โดยครั้งแรก ได้มีการรวมตัวของสมาชิกทั้งสิ้น 22 คน มาร่วมกันทำกิจกรรมโดยการลงหุ้นกับทางกลุ่ม หุ้นละ 50 บาท จำนวน 30 หุ้น เป็นเงิน 15,000 บาท โดยนำเงินมาลงทุนทำกระยาสารท จำหน่ายตามร้านค้า จนเป็นที่นิยม   ต่อมา ในปี พ.ศ. 2542 จึงได้งบประมาณสนับสนุนมิยาซาวาจาก
กรมส่งเสริมการเกษตร ในการจัดซื้อ สิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท กลุ่มได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้มีการไปศึกษาดูงาน โดย ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด กลุ่มจึงได้มีแนวทางในการมาปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพิ่มขึ้น โดยได้เริ่มทำกิจกรรม "ลูกประคบสมุนไพร" ในปี พ.ศ. 2543 โดยได้ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาประกอบ จนเป็นที่ แพร่หลาย และมีผู้ต้องการมาก แต่ทางกลุ่มก็ยังมีปัญหาในเรื่องงบประมาณและอุปกรณ์ในการผลิต ทางสำนักงานเกษตรอำเภอ ได้เล็งเห็นว่าทางกลุ่มทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ทำโครงการเสนอของบประมาณเพิ่ม และได้งบประมาณสนับสนุนจากโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" ในปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ทำให้กลุ่มประสบความสำเร็จ และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 32 คน

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นางกาญจนา โตนุ่ม ประธานกลุ่ม
2. นางยุพิน สายสุด รองประธาน
3. นางวนิดา นามสิน เลขานุการ
4. นางสุพัตรา เหลนปก เหรัญญิกฝ่ายเงินออม
5. นางรัตนา ทาโส เหรัญญิกฝ่ายเงินกู้
6. นางสาวจุไรรัตน์ วัฒนพงษ์ ประชาสัมพันธ์

ที่ปรึกษาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองรี

1. นางสาวเพ็ญแข จันทร์ภิวัฒน์ กรรมการสหกรณืโคนม
2. นายหนำใจ บุญประสพ ผู้ใหญ่บ้านหนองรี หมู่ 8
3. นายนรินทร์ สายสุด รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเลือก

งานและกิจกรรมส่วนบุคคล
1. สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงโคนม ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยประมาณเดือนละ 10,000 บาท
2. อาชีพทำนา 1 ราย มีรายไ้ด้เฉลี่ย 3,000 บาทต่อปี
3. อาชีพข้าวโพดฝักอ่อน 5 ราย มีรายได้เฉลี่ย 4,000 บาทต่อปี
4. อาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้เฉลี่ย 3,000 บาทต่อเดือน

งานและกิจกรรมส่วนรวม
1. จัดทำกระยาสารทออกจำหน่าย โดยเฉลี่ยประมาณ 1,500 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นเงิน 105,000 บาท
2. ขนมเปี้ย จำนวน 1,500 ถุง ๆ ละ 8 บาท คิดเป็นเงิน 12,000 บาทต่อปี
3. คุกกี้ จำนวน 2,000 ถุง ๆ ละ 8 บาท คิดเป็นเงิน 16,000 บาทต่อปี
4. ลุกประคบสมุนไพร จำหน่ายได้ 600 ชุด คิดเป็นเงิน 54,000 บาท

งานด้านสาธารณะประโยชน์
1. ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย จัดงานวันสงกรานต์ เข้าพรรษา ออกพรรษา งานกฐิน และงานบุญต่าง ๆ
2. ทำอาหารเลี้ยงเด็กในงานวันเด็กแห่งชาติ
3. ให้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดอาหารไปเลี้ยง
4. ร่วมพัฒนาสาธารณประโยชน์ วัดและโรงเรียน
5. ร่วมกับสถานีอนามัยบ้านหนองรี หยอดวัคซีนเด็ก

การเผยแพร่ความรู้และประชาัสัมพันธ์งาน
1. เป็นแหล่งศึกาาดูงาน จากหน่วยงานต่าง ๆ และนิสิตนักศึกาาจากสถาบันต่าง ๆ
2. จัดทำข่าวเผยแพร่ ผ่านทางทีวี วิทยุ และหนังสือพิมพ์
    £ ทีวีช่อง 3 , 9 , 11 , ไอทีวี , เคเบิ้ลทีวี
    £ วิทยุ ช่อง เอฟเอ็ม 99.25 , ช่อง เอเอ็ม
    £ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
    £ วารสารเทคโนโลยีชาวบ้านกับนิตรสารสกุลไทย
    £ ร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าระหว่างจังหวัด

แผนการดำเนินงาน ในปี 2548 - 2549
1. จัดทำแปลงปลูกพืชสมุนไพร
2. จัดทำแหล่งศึกษาดูงานด้านพืชสมุนไพร
3. จัดทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพิ่ม
4. ปรับปรุงสถานที่ผลิตให้เป็นมาตรฐาน
5. จัดซื้ออุปกรณ์ในการผลิตเำพิ่ม

สถานะทางการเงินของกลุ่ม
1. เงินออม สมาชิก จำนวน 27 คน ยอดเงินออม 85,650 บาท
2. เงินสวัสดิการให้สมาชิกกู้ยืม 65,500 บาท
3. เงินทุนหมุนเวียน 57,000 บาท
4. บัญชีกลุ่ม 66,138.46 บาท

ทรัพย์สินของกลุ่ม
1. เตาอบ จำนวน 1 เตา
2. กะทะใบบัว จำนวน 2 ใบ
3. เตาแก๊สพร้อมถัง จำนวน 1 ชุด
4. กะละมังแสตนเลส จำนวน 2 ใบ
5. เครื่องคั่วถั่ว จำนวน 1 เครื่อง
6. โต๊ะแสตนเลส จำนวน 2 ตัว
7. พัดลม จำนวน 1 ตัว
8. ชั้นโชว์สินค้า จำนวน 10 ตู้
9. กล่องลิ้นชักพลาสติก จำนวน 1 ชุด
10. กล่องเก็บวัตถุดิบ จำนวน 6 กล่อง
11. กระด้ง ตะแกรง จำนวน 5 ใบ
12. เครื่องบดสมุนไพรใหญ่ จำนวน 1 ชุด (ทางวัดหนองรีให้ยืม)
13. เครื่องบดเอนกประสงค์เล็ก จำนวน 1 ชุด (ทางวัดหนองรีให้ยืม)
14. ที่รองนอนสำหรับแขกที่มานวด จำนวน 4 ชุด
15. ตู้อบลมร้อน ขนาด 30 ถาด จำนวน 1 ชุด
16. โรงเรือนผลิต ขนาด 3 x 5 เมตร จำนวน 1 ห้อง
17. เครื่องซิลถุง จำนวน 1 เครื่อง

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์
1. ลานค้าลานพบศรีเมือง
2. จุดท่องเที่ยววัดหนองหอย
3. สหกรณ์โคนมหนองโพ
4. ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่
5. ซุปเปอร์สโตร์
6. ร้านขายของฝากที่จังหวัดกาญจนบุรี
7. ร้านค้าทั่วไปทั้งในและนอกประเทศ

สมุดบันทึกของกลุ่มฯ

1. บัญชีการปล่อยเงินกู้ 1      เล่ม
2. บัญชีเงินออม   1      เล่ม
3. บัญชีรับ - จ่าย 1      เล่ม
 - ลูกประคบสมุนไพร 1      เล่ม
  - ขนมกระยาสารท  1      เล่ม
  - ขนมอบต่าง ๆ     1      เล่ม
4. สมุนบันทึกการประชุม  1      เล่ม
5. สมุดตรวจเยี่ยม 1      เล่ม
6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 2      เล่ม