ภัยธรรมชาติ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ
               
  กรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

  พื้นที่ประสบอุทกภัย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปี 2555
                 
ระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 8 ตุลาคม 2555
                      
พื้นที่เสียหายสิ้นเชิง

                     พื้นที่ได้รับผลกระทบ