ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
                                  
อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี


ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขาชะงุ้ม
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองข่อย
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองตาคต
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเจ็ดเสมียน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชำแระ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดอนกระเบื้อง
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดอนทราย
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเตาปูน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าชุมพล
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลธรรมเสน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางแก้ว
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางโตนด
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านฆ้อง
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านเลือก
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสิงห์
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสร้อยฟ้า
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองกวาง
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองโพ