สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 4 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
สำนักงานตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดทุกเส้นทาง มีพื้นที่การเกษตร 157,673 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 19 ตำบล ได้แก่
1. ตำบลเขาชะงุ้ม
2. ตำบลคลองข่อย
3. ตำบลคลองตาคต

4. ตำบลเจ็ดเสมียน

5. ตำบลชำแระ
6.
ตำบลดอนกระเบื้อง
7. ตำบลดอนทราย

8. ตำบลเตาปูน
9.
ตำบลท่าชุมพล
10. ตำบลธรรมเสน
11. ตำบลนางแก้ว

12. ตำบลบางโตนด

13. ตำบลบ้านฆ้อง

14. ตำบลบ้านเลือก

15. ตำบลบ้านสิงห์

16. ตำบลโพธาราม
17. ตำบลสร้อยฟ้า

18. ตำบลหนองกวาง

19. ตำบลหนองโพ

และในแต่ละตำบลมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่แนะนำส่งเสริมและ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ในเขตตำบลที่รับผิดชอบตามนโยบายของอำเภอ/จังหวัดและนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตรคอยให้
คำแนะนำในด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ เกี่ยวกับกลุ่มแม่บ้าน