นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม


 
 
นายพรชัย  ชั่งทุ่งใหญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเตาปูน
งานอารักขาพืช
นายภณกฤด    อุ่นพิพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลนางแก้ว , ดอนทราย , เจ็ดเสมียน
งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางสาวศิริวรรณ   จันทร์หอม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานบริหารทั่วไป

นางสาวจิราภรณ์     ขำแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบตำบลหนองโพ , ดอนกระเบื้อง
งานพืชฤดูแล้ง , งานข้อมูล

นางสาวภรณ์ทิพย์    สุจจิตร์จูล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลชำแระ , บ้านสิงห์ , คลองข่อย
งาน GAP, งานป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

นางสาวสุนิสา    พุ่มโพธิ์ทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลธรรมเสน , สร้อยฟ้า
งานประชาสัมพันธ์
, งานระบบส่งเสริมการเกษตร

นางสาวรุ่งฤดี    อารีรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลคลองตาคต , บ้านเลือก ,
บ้านฆ้อง
งานโครงการเกษตรทฤษฎ๊ใหม่ ,
งานสถาบันเกษตรกร

นางอารีย์ ตระการรัศมีทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
งานบันทึกข้อมูล

 

 

 

 

 
   
นางวาสนา   วรพรเบญจกุล
งานดูแลสำนักงาน