นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม


นายปริญญา    ขำเจริญ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลท่าชุมพล , บางโตนด
งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต


นางสาวนุชรี   คำมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบ้านเลือก,คลองตาคต
งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร


นายพรชัย  ชั่งทุ่งใหญ่
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเตาปูน
งานอารักขาพืช
นางสุพาพร    สมพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานบริหารทั่วไป

นางสาวปยุดา  สลับศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเขาชะงุ้ม , หนองกวาง
งานข้อมูลอำเภอ
, ศูนย์บริการประชาชน


นางสาวสถาพร   มีรักษา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลนางแก้ว , คลองข่อย
งานประชาสัมพันธ์
, พ.รบ.อำนวยความสะดวก


นางอารีย์ ตระการรัศมีทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูล

 

 

 

นางสาวพิไลวรรณ    เพชรเลี่ยม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบตำบลหนองโพ , ดอนกระเบื้อง
งานพืชฤดูแล้ง , งานเกษตรสัมพันธ์


นางเครือวัลย์     สมหวังพรเจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบตำบลธรรมเสน , สร้อยฟ้า
งานศูนย์บริการฯ , งาน Zoning


   
นายสุภา วงศ์ราช
รับผิดชอบงานดูแลสำนักงาน