การจัดการความรู้

( Knowledge Management , KM )


 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  7. การใช้กากมูลสุกรที่เหลือจากการผลิตก๊าซชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีในไผ่หวาน
   
  8. การผลิตปลาร้าปลอดสารพิษ
   
  9. การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่น
   
  10. การผลิตจุลินทรีย์หน่อกล้วย
   
  11. การผลิตเชื้อจุลินทรีย์จากดินภูเขา
   
  12. การใช้เชื้อบาซัลลัส สายพันธุ์ทูริงเจนซีส
   
  13. เทคนิคการยึดอายุเก็ยเกี่ยวมะเขือเปราะ
   
  14. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
  15. เทคนิคและการจัดการเลี้ยงบอนไซ
   
  16. การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนโดยใช้น้ำสกัดมูลสุกร
   
  17. การปลูกมะนาวนอกฤดู
   
  18. การแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านหนองเต่าดำ
   
  19. การผลิตสารสกัดสมุนไพรไล่แมลงด้วยแอลกอฮอล์
   
  20. การสร้างต้นแบบ ศบกต. บ้านสิงห์
   
  21. การใช้สมุนไพรไล่แมลงในการผลิตหน่อไม้ฝรั่งตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP
   
  22. การทำน้ำหมักชีวภาพเอนกประสงค์
   
  23. องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
   
  24. องค์ความรู้สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม พ.ศ. ๒๕๕๖
   
 

25. องค์ความรู้สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม พ.ศ. ๒๕๕๗

   
  26. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plant)
   
  27. องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เรื่อง เทคนิคในการปฏิบัติงานด้านธุรการและการเงิน
   
 

28. องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ปี 2558

       แผนการจัดความรู้ ปี 2558 (KM Action plan)

             องค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถจากการปฏิบัติงาน

             องค์ความรู้จากเกษตรกรที่เป็นต้นแบบที่ดีหรือเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จในอาชีพ

 

29. องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ปี 2559

       แผนการจัดความรู้ ปี 2559 (KM Action plan)

             องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้ประสบผลความสำเร็จ

             องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ เรื่อง ผลิตผักปลอดสารพิษ


29. องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ปี 2560

       แผนการจัดความรู้ ปี 2560 (KM Action plan)

             องค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ เรื่อง การผลิตถั่วฝักยาวให้ได้คุณภาพ