ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกำแพงพัฒนา

               

สถานที่ตั้ง 106 หมู่ที่ 12 บ้านทุ่ง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร

          จัดตั้งเมื่อวันที 22 กรกฎาคม 2534 จำนวนสมาชิกเมื่อจัดตั้ง 15 คน มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนเกษตรกรในหมู่บ้านเห็นประโยชน์ในการรวมกลุ่มฯ ทั้งได้รับความรู้และมีรายได้เสริม จึงได้มาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มฯ เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 46 คน กิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกรู้จักการพัฒนาตนเอง มีส่วนร่วมในสังคม เป็นแกนกลางในการรับความรู้ทางด้านการเกษตร และเคหกิจเกษตร จากเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาร่วมในการอบรมและฝึกปฏิบัติ ทั้งการแปรรูปถนอมอาหาร งานด้านหัตถกรรม การดูแลรักษาผลผลิตการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว การเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลด การใช้สารเคมี จนเป็นที่ยอมรับและเป็นจุดศึกษาดูงานจากหลายหน่วยงานและเกษตรกรใกล้เคียงและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่ม
1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่ม ได้รับความรู้ มีรายได้และมีอาชีพเสริม
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. นำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
4. เพื่อสร้างความสามัคคี มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
5. ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น

การบริหารงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกำแพงพัฒนา
คณะกรรมการบริหารงาน ประกอบด้วย

1. นางจำปา ฮวดมา ประธาน
2. นางมณฑา หื่ออินทร์ รองประธาน
3. นางสาวจีราวรรณ เกตุเตียน เหรัญญิก
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ โพบาทะ เลขานุการ
5. นางสาวจันทร์ทิพย์ โพบาทะ ประชาสัมพันธ์
6. นางขวัญ ขุนณรงค์ กรรมการ

ที่ปรึกษากลมุ่แม่บ้านเกษตรกรกำแพงพัฒนา

1. นายสมบูรณ์ รัตนพิทักษ์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน
2. นายท่ม เบญจา ประธานกลุ่มสหกรณ์
3. นายถาด ฮวดมา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

กิจกรรมที่กลุ่มได้ดำเนินการ
1. กิจกรรมด้านการแปรรูป
    เริ่มจากสมาชิกมีการลงหุ้น ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 4,600 บาท ต่อมาในปี 2540 จึงได้รับงบประมาณ
    สนับสนุนโครงการมิยาซาวา เป็นเงิน 100,000 บาท กิจกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรจนถึงปันจุบัน กลุ่มมี
    การดำเนินกิจกรรมดังนี้

 1.1 จัดทำมะม่วงดอง   ประมาณ 3,000 กิโลกรัม/ปี
 1.2 จัดทำมะม่วงแช่อิ่ม     ประมาณ 300 ถุง/เดือน
1.3 จัดทำกล้วยฉาบ    ประมาณ 200 ถุง/เดือน
1.4 จัดทำกล้วยฉาบสามรส   ประมาณ 5,000 ถุง/เดือน
1.5 จัดทำขนมทองม้วนรสกระทิ รสมะละกอ รสกล้วยหอม รสสมุนไพร รสใบเตย ประมาณ 300 ถุง/เดือน
1.6 จัดทำข้าวหมาก          ประมาณ 300 ถุง/เดือน
1.7 จัดทำขนมข้าวต้มมัด     ประมาณ 300 ถุง/เดือน
1.8 จัดทำขนมเทียน ประมาณ 10,000 ห่อ (เทศกาล)
1.9 ขนมเข่ง   ประมาณ 7,000 เข่ง (เทศกาล)
1.10 จัดทำขนมดอกจอก       ประมาณ 200 ถุง/เดือน
1.11 จัดทำมันฉาบ ประมาณ 200 ถุง/เดือน
1.12 มะกอกแช่อิ่ม   ประมาณ 300 ถุง/เดือน
1.13 ขนมกล้วย    ประมาณ 400 ห่อ/เดือน
1.14 ขนมกะยาสารท ประมาณ 350 กิโลกรัม (เทศกาล)
1.15 ขนมกาละแม ประมาณ 300 กิโลกรัม (เทศกาล)
1.16 ขนมข้าวหลาม ประมาณ 500 กระบอก เทศกาล)

                    คิดโดยเฉลี่ยแล้วทำให้สมาชิกมีรายได้ประมาณ 3,000 - 3,500 บาท/เดือน

2. กิจกรรมด้านการเกษตร
    2.1 กลุ่มได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยรณรงค์ งดการใช้สารเคมี ปล่อยมวนพิฆาต
          และมวนเพชรฆาต
    2.2 ปลูกผักไว้บริโภคและจำหน่าย เช่น หอมแบ่ง ถั่วฝักยาว แตงกวา พริก มะเขือ คะน้า
    2.3 จัดทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
    2.4 มีการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า
    2.5 มีการอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ
    2.6 มีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองทุกครัวเรือน
    2.7 ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อจำหน่าย

3. กิจกรรมด้านหัตถกรรม
    3.1 มีการเย็บเบาะ หมอน ตุ๊กตา และรองเท้าผ้า ออกจำหน่ายเป็นรายได้ ประมาณ 2,000 - 3,000 บาท/เดือน

4. กิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์
    4.1 ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน ถนน วัด โรงเรียน ในโอกาสสำคัญ ๆ
    4.2 ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน
    4.3 ดูแลรักษาศูนย์แมลงศัตรูธรรมชาติ
    4.4 จัดทำอาหารเลี้ยงเด็กในงานวันเด็กทุกปี

5. กิจกรรมพิเศษ
    5.1 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
    5.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำตุ๊กตาผ้าขนสัตว์และเบาะรองนั่ง หมอน แก่ผู้มาศึกษาดูงาน
    5.3 เป็นวิทยากรชุมชนเข้มแข็ง
    5.4 เป็นวิทยากรศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์
    5.5 เป็นที่ฝึกงานของนักศึกษา เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ด้านการเงินและทรัพย์สินของกลุ่มฯ
1. ดำเนินโครงการเงินออมเฉลิมพระเกียรติฯ มีสมาชิกร่วมโครงการ จำนวน 42 คน มียอดเงินออม 186,271 บาท
2. ลงหุ้นร้านกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โครงการลานค้าลานพบ เป็นเงิน 2,500 บาท
3. อยู่ในบัญชีธนาคาร เป็นเงิน 2,500 บาท
4. เป็นเงินสดที่ใช้ในการหมุนเวียน เป็นเงิน 15,000 บาท
                      รวมเป็นเงิน 189,571 บาท

โรงเรียนและอุปกรณ์ มีรายการดังนี้
1. โรงเรียนแปรรูปผลผลิต 1 โรง
2. ตู้อบขนมหม้อแกง บ้าบิ่น 1 ตู้
3. โอ่งเคลือบสำหรับดองมะม่วง 20 ใบ พร้อมฝา
4. เครื่องซีล 2 เครื่อง
5. เครื่องนวดแป้ง 1 เครื่อง
6. เตาแก๊ส 2 ชุด
7. เครื่องขูดมะพร้าว 1 เครื่อง
8. หม้อเบอร์ 45 นิ้ว 2 ใบ
9. กะทะใบบัว 1 ใบ
10. รังถึงขนาด 23 นิ้ว 1 ชุด
11. กะทะทอดดอกจอก 1 ใบ
12. ศูนย์อนุรักษ์แมลงศัตรูพืช 1 ศูนย์
13. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 1 ศูนย์

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตร
1. ได้รับงบประมาณโครงการแปรรูปผลผลิตเกษตรมิยาซาวา ของมหาดไทย มูลค่า 100,000 บาท เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่
เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2542 จำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้เป็นเงิน 31,448 บาท    
กรรมการนำฝากธนาคาร 25,000 บาท คงเหลือ
เป็นเงินสดหมุนเวียน 6,448 บาท
2. กันยายน - ธันวาคม 2542 จำหน่ายผลิตภัณฑ์อีก คงเหลืองกำไรสุทธิ 4,509 บาท คงเหลือเป็นเงินสดหมุนเวียน ในปี 2542
เป็นเงิน 10,957 บาท
3. ปี 2543 ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คิดเป็นกำไรสุทธิ ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2543  รวมเป็นเงิน 10,688 บาท  
4. ปี 2544 ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คิดเป็นกำไรสุทธิ ตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันาควา 2544 รวมเป็นเงิน 12,537 บาท

การปันผลจากกำไรสุทธิ ดังนี้

1. ปันผลผู้ถือหุ้น 10%
2. ทุนสำรอง   40%
3. ปันผลกำไร  15%
4. ผู้ผลิต 25%
5. ผู้จัดทำบัญชี 15%

ผลงานเด่น
1. ได้รับรางวัลที่ 2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรดรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2543
2. รางวัลแม่ดีเด่น ปี 2541
3. ผู้นำอาชีพก้าวหน้า ปี 2543
4. ผู้หญิงเก่งระดับเขต ปี 2544

สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์
1. ร้านค้าตามตำบลต่าง ๆ เช่น ตำบลดอนทราย ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ้านสิงห์
2. โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้
3. ร้านโพธารามสโตร์
4. ร้านค้าของวัดไทร
5. โรงงานผลิตเมล็ดทานตะวัน อ้อมใหญ๋
6. ตลาดนัดทั่วไป

เป้าหมายที่จะดำเนินการต่อไป
1. ปรับปรุงโรงเรือนในการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปและถนอมอาหาร
2. ปรับปรุงฉลากและบรรจุภัณฑ์
3. ขยายตลาดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
4. ขยายกำลังการผลิตให้มากขึ้น
5. รณรงค์ให้สมาชิกปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
6. จัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ ให้กับสมาชิกกลุ่มฯ ด้านการแปรรุปถนอมอาหาร การพัฒนารูปแบบการผลิตและการตลาด ให้เป็นไป
ตามความต้องการ
7. ถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี
8. เชิญชวนให้สมาชิก และเกษตรกรทั่วไป รู้จักการประหยัดและร่วมกันออมเงิน

การประชาสัมพันธ์งานของกลุ่มฯ
1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี
2. เผยแพร่กิจกรรมผลงานของกลุ่มในวาระสารต่าง ๆ
3. หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลุ่มน้ำแม่กลอง
4. หนังสือพิมพ์ส่วนกลางไทยรัฐ และเดลินิวส์
5. เผยแพร่กิจกรรมโดยร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ส่วนราชการจัดขึ้นในงานต่าง ๆ
    ที่ขอความร่วมมือมา
6. เผยแพร่กิจกรรมโดยสถานีโทรทัศน์
     ช่อง 11       รายการข่ายและสารคดี
     ช่อง 9         รายการต้นไม้ใบหญ้า
     ช่อง 7         ข่าวเกษตรกรรายการกระจกหกด้าน
     ช่อง 5         รายการข่าว รายการบ้านเลขที่ 5
     ช่อง 3         ข่าวเกษตร
     โทรทัศน์ท้องถิ่น เคเบิ้ลทีวี