นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม

 

 


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายปัญญา ลูกรักษื เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตอำเภอโพธาราม ร่วมพิธิทำบุญตักบาตรและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม มอบหมายให้นางสาวสถาพร มีรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามงานโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่กลุ่มองค์กรเกษตรกร ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลคลองข่อย หมู่ 1 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 คณะเยี่ยมเยียนเกษตรกรระดับอำเภอโพธาราม ทีม 2 นำโดยนายนพดล สร้อยน้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรผู้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ณ หมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม มอบหมายให้นางสาวปยุดา สลับศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ณ ชุมชนที่ 18 และชุมชนที่ 19 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม
เเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ติดตามการดำเนินงานโครงการปุ๋ยอินทรีย์เพื่อชุมชน เพาะเห็ดนางฟ้าตำบลนางแก้ว (ปลูกดาวเรืองและผักสวนครัว) ตำบลหนองกวาง
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม มอบหมายให้นางสาวสถาพร มีรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามงานภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ณ ชุมชนที่ 14 และชุมชนที่ 15 ตำบลแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม มอบหมายให้นางสาวสถาพร มีรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามงานภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ณ ชุมชนที่ 14 และชุมชนที่ 15 ตำบลแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกนักส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลดีเด่น ประจำปี 2560 นายชานนท์ เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายพินิจ เจร็วเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรีและคณะนำทีมข่าวจากกรมส่งเสริมการเกษตรมาจัดทำข่าวโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ณ ชุมชนที่ 17 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกสำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่น ประจำปี 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ดำเนินการสอนการทำบัญชีให้แก่ผู้ทำบัญชีของชุมชนในอำเภอโพธาราม ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลนำคณะกรรมการชุมชน ทำบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม มอบหมายให้นางสาวสถาพร มีรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ อาคารเอนประสงค์เทศบาลตำลเขาขวาง และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และนางเครือวัลย์ สมหวังพรเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม มอบหมายให้นางสาวปยุดา สลับศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี มอบสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชช่วยเหลือเกษตรกรที่ถูกตั๊กแตนทำลายในอ้อย ณ หมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่าย ศพก. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม มอบหมายให้นางสาวนุชรี คำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นคณะทำงานฝ่ายพิธีการและต้อนรับงานชุมชนยุวเกษตรกรระดับประเทศ ปี 2560 โดยปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนและจัดเรียงสิ่งของสำหรับทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

 

  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง