1. ข้าว

ตำบล
เนื้อที่
(ไร่)
ผลผลิต
(ตัน)
ราคาผลผลิต
(บาท/ตัน)
มูลค่าผลผลิต
(บาท)
เขาชะงุ้ม
6,720
6,400
6,500
41,600,000
คลองข่อย
40
16
6,500
104,000
คลองตาคต
1,400
840
6,600
5,544,000
เจ็ดเสมียน
598
204
6,500
1,326,000
ชำแระ
5,500
500
6,600
3,300,000
ดอนกระเบื้อง
80
48
6,500
312,000
ดอนทราย
1,182
1,137.50
6,500
7,393,750
เตาปูน
12,643
10,746.53
6,700
72,001,751
ท่าชุมพล
2,736
2,462
6,600
16,249,200
ธรรมเสน
6,700
5,360
6,500
34,840,000
นางแก้ว
6,300
5,670
6,500
36,855,000
บางโตนด
4,200
3,360
6,500
21,840,000
บ้านฆ้อง
2,177
1,264.90
6,300
7,968,870
บ้านเลือก
200
100
6,300
630,000
บ้านสิงห์
50
25
6,300
157,500
สร้อยฟ้า
1,200
1,080
6,600
712,800
หนองโพ
5
0.6
6,700
4,020
รวม
51,731
7,8435.03
257,254,091

                          2. อ้อยโรงงาน

ตำบล
เนื้อที่
(ไร่)
ผลผลิต
(ตัน)
ราคาผลผลิต
(บาท/ตัน)
มูลค่าผลผลิต
(บาท)
เขาชะงุ้ม
23,578
23,578
800
188,624,000
คลองข่อย
500
5,000
800
4,000,000
คลองตาคต
120
960
800
768,000
ชำแระ
50
500
900
450,000
ดอนกระเบื้อง
60
600
900
540,000
เตาปูน
230
2,300
900
2,070,000
ท่าชุมพล
83
830
900
747,000
ธรรมเสน
2,186
15,302
900
13,771,800
บางโตนด
546
436.80
900
393,120
บ้านเลือก
400
2,000
800
1,600,000
บ้านสิงห์
350
2,800
600
1,680,000
สร้อยฟ้า
30
420
800
336,000
หนองกวาง
27,730
27,730
800
22,184,000
หนองโพ
39
390
800
351,000
รวม
56,832
553,918.80
237,514,920