เศรษฐกิจพอเพียง

    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพกิจกรรม   

    อบรมการทำบัญชีครัวเรือน

การแก้ไขความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

     การอบรมเกษตรกรตำบลดอนกระเบื้อง