เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี พ.ศ. 2555
ระดับอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม
ที่ปรึกษายุวเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
เกษตรกรดีเด่น สาขาพืชไร