ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2558

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดงานการประกวดแข่งขันส้มตำลีลา ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน ๕ ทีม โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี นางดวงสมพร พฤฑฒิกุล และนางบุญสม งามเนตร กรรมการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาพุด นายสุเทพ สิงห์โต และนางสาวนลิน รุ่งรัศมี Mis Maxim 2015 ร่วมเป็นกรรมการ โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม ได้จัดทำโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล กิจกรรม จัดทำแปลงผลิตและขยายพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี (ปลูกมะพร้าวน้ำหอม) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2558

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายนพดล สร้อยน้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ทำการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ณ วัดดอนทราย หมู่ 5 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นางสาวปยุดา สลับศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ทำการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายชานนท์ เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวนุชรี คำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายธีรพรรณ แก้วศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดกลาง หมู่ 3 ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยนำพันธุ์ไม้ไปแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยนายปริญญา ขำเจริญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นางเครือวัลย์ สมหวังพรเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลดการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตสินค้าทางการเกษตร ณ อาคารอเนกประสงค์องค์บริหารส่วนตำบลธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานเปิดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองศาลา หมู่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จัดงานในครั้งนี้
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยนางสาวนุชรี คำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายธีรพรรณ แก้วศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมโครงการตลาดนัดสุขภาพ "รับทราบ เข้าใจ ร่วมแก้ไขปัญหา" ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 นางสาวนุชรี คำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เพาะเห็ดฟางตำบลท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีคณะกรรมการกลุ่มและสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นางสาวปยุดา สลับศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้ส่งมอบวัสดุ (ปุ๋ย) ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต ปี 2558 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2558

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 นายนพดล สร้อยน้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองโพธาราม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองโพธาราม เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและจัดเรียงลำดับความเร่งด่วนประชาชน
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2558 นางสาวนุชรี คำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรและของดีกลุ่มทวารวดีจาก 4 จังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 1 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีร้านค้าจากอำเภอโพธาราม จำนวน 2 ร้าน เข้าร่วมจำหน่าย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลาวเวียงบ้านฆ้องพัฒนา
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 นายจำลอง แก้วแดง ปลัดอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ ศบกต.หนองกวาง กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์เพื่อชุมชน ร่วมจัดงานมอบปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรในตำบลหนองกวาง ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อปัญหาภัยแล้ง
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการสำรวจข้อมูลเกษตรกรที่มีหนี้สินตามนโยบายรัฐบาลทั้งในและนอกระบบแก่ชุดปฏิบัติการระดับอำเภอและตำบล โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

มื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 นายนพดล สร้อยน้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และน.ส.ปยุดา สลับศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรพร้อมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองกวาง ณ อาคารเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม ร่วมงานโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ วัดหนองโพ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีประชาชนเข้ารับบริการในครั้งนี้
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ ศบกต.ธรรมเสน กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด ร่วมจัดงานมอบปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรในตำบลธรรมเสน และติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร (คลส.) หมู่ที่ 4 ต.เขาชะงุ้ม ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อปัญหาภัยแล้ง
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 นางสาวนุชรี คำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ของเกษตรกรตำบลบ้านเลือก ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 7 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชน ชี้แจงและทำความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมู่ ๕ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จำนวน 100 คน ตามโครงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวขั้นพื้นฐาน (Pre GAP) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม จัดโดยศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นางสาวนุชรี คำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการตัดไม้ ณ บ้านนายกฤษดา เรืองจุ้ย หมู่ที่ 2 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม นายปัญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ วัดกำแพงเหนือ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และตัวแทนทหารจากกองพลพัฒนาที่ 1 ติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ต.หนองกวาง ต.ธรรมเสน และ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และคณะ ออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาความยากจนในพื้นที่อำเภอโพธาราม ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือน
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2558 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองตาคต ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองตาคต จัดกิจกรรมเสริมทักษะและศึกษาดูงานการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ณ จังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดยโสธร โดยนางสาวนุชรี คำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมศึกษาดูงาน
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวไทยและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์การทำงานของกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อชุมชน ต.หนองกวาง ภายใต้โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2558

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามนำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมาศึกษาดูงาน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (หัวไซโป้วตราชฎา) โดยมีคุณกัลยาณี หยู่เอี่ยม ประธานกลุ่มฯ เป็นวิทยากรบรรยาย และนางบุญสม งามเนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายนพดล สร้อยน้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 คณะกรรมการตัดสินการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดราชบุรี ปี 2558 ทำการประเมินและคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นของอำเภอโพธาราม ณ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดนางแก้ว ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายนพดล สร้อยน้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนุชรี คำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดป่าไผ่ ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดราชบุรี และนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมงานให้บริการประชาชน
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 22 - 24 เมษายน 2558 นายบำรุง สังข์สว่าง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (สัมมนาเข้ม 1) หลักสูตร "นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ รุ่นที่ 2" ณ บ้านคุ้งน้ำรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายชานนท์ เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนา
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 (สำนักข่าวไทย) ได้มาทำการถ่ายทำเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดแปดแถวของเกษตรกรตำบลบ้านเลือก โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม เป็นประธานเปิดการอบรมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ จำนวน 15 คน และคณะกรรมการกลุ่ม/องค์กร จำนวน 20 คน โครงการสร้างรายและพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดราชบุรี ปี 2558 ได้มาดำเนินการดำเนินการประเมินและคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นของอำเภอโพธาราม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 (สำนักข่าวไทย) ได้มาถ่ายทำเกี่ยวกับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกรตำบลคลองตาคต โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสร้างรายได้ฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการศูนย์บริการฯ เข้าร่วมพิธีการลงนาม
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2558

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองมะซาง อ.กุยบุรี
จ.ประจวบฯ พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ได้มาศึกษาดูงานที่
ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยม
ีนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และนางสาวปยุดา สลับศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายฆาแวน คำดี ประธานศูนย์ฯ
ให้การต้อนรับ

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จัดกิจกรรมเวที
ประเมินศักยภาพหลังการอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer) ประจำปี 2558 โดยมีนายปริญญา ขำเจริญ เจ้าพนักงาน
การเกษตรชำนาญงาน และนางสาวนุชรี คำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ เป็นวิทยากร

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มผู้ปลูกผักบ้านหนองศาลา ต้อนรับ
เกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
จำนวน 30 ราย มาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ผัก) หมู่ที่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม พร้อมด้วย
นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธาราม
ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่อำเภอยิ้ม สร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ โดยมี
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ตำบลท่าชุมพล เข้ารับบริการ

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 นางสาวปยุดา สลับศรี นักวิชาการ ส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ และนายจรัญ เกาสังข์ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
ปล่อยแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง และแมลงช้างปีกใส เพื่อควบคุม
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง บริเวพื้นที่ หมู่ 3 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จัดอบรม
แกนนำกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดแก้วฟ้า ระยะที่ 2 โดยมีนางสาวนุชรี คำมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดทำ

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จัดอบรมแกนนำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางโตนด ต.บางโตนด ระยะที่ 2 โดยมีนางสาวนุชรี คำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดทำ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ท่านสมชาย ชาญณรงค์กุล ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ติดตามงานโครงการเมือง
เกษตรสีเขียว บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยคณะกรรมการ
กลุ่มผู้ปลูกผักบ้านหนองศาลา ให้การต้อนรับ

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 นายนพดล สร้อยน้ำ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยหมักและ
ปุ๋ยน้ำชีวภาพของนายสุนทร เย็นสรง เกษตรกร หมู่ที่ 2 ต.ดอนทราย
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม นำผัก และ
ผลไม้ พร้อมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวร่วมประกวดในงานท่องเที่ยวราชบุรี
ีของดีเมืองโอ่ง ปี 2558

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 นายชานนท์ เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ นำเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงของอำเภอโพธาราม ไปศึกษา
ดูงาน ณ สวนมะม่วงนอกฤดู ในพื้นที่ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 นางสาวนุชรี คำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง (ศส.ปชต.) ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ทุกอำเภอ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 นายปีตีพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานประกาศความสำเร็จ
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 250,000 ตัน โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านเขานม หมู่ 6 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2558

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม
นายวิวัฒน์ ภู่พร้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบล , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน , คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ,
และอาสาสมัครเกษตร ร่วมจัดทำเวทีชุมชนหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
โครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เวลา 09.00 น.
ณ ที่ทำการกลุ่มหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ต.หนองกวาง และ เวลา 13.00 น.
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการ
ส่งเสริมอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พร้อมคณะติดตามดูงานศูนย์จัดการ
ดินปุ๋ยชุมชนบ้านเขานม หมู่ที่ 6 ต.เขาชะงุ้ม และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 10 ต.บ้านสิงห์

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หัวข้อ "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อ
ของแผ่นดิน" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หมู่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีเกษตรกรร่วมงาน 300 คน

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามและเยี่ยมเยียน
เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้
้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58 ตำบลบางโตนด จำนวน 20 ราย

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามและเยี่ยมเยียน
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบางโตนด และมอบกับดักแมลงวัน
ผลไม้และสารเคมีให้ประธานกลุ่ม นำไปใช้ในการกำจัดแมลงวันผลไม้ต่อไป

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2558

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม
พร้อมด้วยนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ร่วมเปิดงานโครงการ
ยุติการเผาตอซัง ของกรมพัฒนาที่ดิน ณ บ้านห้วยด้วน หมู่ 7 ต.ธรรมเสน
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีเกษตรกรร่วมงาน 70 คน

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 22 , 23 , 26 มกราคม 2558 นายนพดล สร้อยน้ำ นวส.ชำนาญการ
ทำการประชาคมร่วมกับปลัดและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
ชี้แจงโครงการ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58
หมู่ 1 , 2 , 3 ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 นายพรชัย ชั่งทุ่งใหญ่ นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายชานนท์ เข็มทอง นวส.ปฏิบัติการ ร่วมอบรมถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบ้านสิงห์
ตามโครงการลดความเสี่ยงการระบาดศัตรูพืช ปี 2558 ณ ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนตำบลบ้านสิงห์ บ้านหนองศาลา หมู่ 10 ต.บ้านสิงห์
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์ไพบูลย
์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ร่วมอบรมเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง
จำนวน 30 คน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ 3 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 19 - 20 มกราคม 2558 นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร เดินทางมาเป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ปี 2558 ณ โรงแรมวาสิฎฐีซิตี้ อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายนพดล สร้อยน้ำ นวส.ชำนาญการ และนายชานนท์ เข็มทอง
นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนา

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 นักศึกษานานาชาติจากสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย (AIT) ศึกษาดูงานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี โดยมีนายฆาแวน คำดี ประธานศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารบ้านหนองศาลา หมู่ 10 ต.บ้านสิงห์ ต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จำนวน 40 คน

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 นายนพดล สร้อยน้ำ นักวิชาการ ส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ นำเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวมัน ไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกร
ภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58
ณ ม.3 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม
ร่วมพิธีเปิดอาคาใหม่ของสหกรณ์การเกษตรอำเภอโพธาราม โดยมี
นายสมชาย วิเศษรจนา ประธานสหกรณ์ต้อนรับ

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวให้กับเกษตรกร ภายใต้โครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 นางดวงสมร พฤฑิกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ จิตโสภา นวส.ชำนาญการ
และนายวิวัฒน์ ภู่พร้อม นวส.ชำนาญการ อบรมการแปรรูปกล้วยไม้ให้กับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีบางโตนด ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และเกษตรกรผู้ได้รับ ผลกระทบจากภัยแล้งตำบลนางแก้ว อ.โพธาราม
ถ่ายรายการเกษตรสร้างชาติ ช่องเอ็นบีที เรื่องการปลูกพืชฤดูแล้ง

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วย
สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม กรรมการกลุ่มผู้ปลูกผักบ้านหนองศาลา ถ่ายรายการ
มอดไม้หมอน เรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ออกอากาศ
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ช่อง 144 มิราเคิล

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 นายรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน
เปิดการอบรมแกนนำกลุ่มส่งเสริมการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์ และ
นางดวงสมร พฤติกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้การต้อนรับ

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 นางดวงสมร พฤฑิกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริ ม
และพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตร
อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
ให้การต้อนรับ

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม