ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2557

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน เรื่อง กรณีเกษตรกรขอพระราชทานแหล่งน้ำการเกษตรของราษฎรตำบลคลองข่อย ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองข่อย อ.โพธาราม
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร อบรมอาชีพเกษตรกร หลักสูตร การเพาะเห็ด เกษตรกร 10 ราย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมี น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม นายณรงค์ศักดิ์ โพธิโพฑูรย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของจังหวัด และอำเภอโพธาราม จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 20 ณ บ้านหนองแหน หมู่ 3 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2557 กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาในหัวข้อการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมกล้วยไม้สู่ Smart Officer และศึกษาดูงานกล้วยไม้ส่งออก จ.นครราชสีมา โดยมีนายพรชัย ชั่งทุ่งใหญ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนา
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 นายรังสรรค์ กองเงิน เกษตรจังหวัดราชบุรี ถ่ายทำรายการเศรษฐกิจนอกกรุง ของสถานีโทรทัศน์ช่อง Spring News ณ กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านหนองศาลา หมู่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 คณะกรรมกาตรวจสอบไม้ที่ได้จากการทำสวนป่าในท้องที่ นำโดยปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลคลองข่อย , ปลัด อบต.คลองข่อย , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 , เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส และนางสาวนุชรี คำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการตรวจสอบไม้ที่ได้จากการทำสวนป่าในท้องที่ หมู่ 6 ต.คลองข่อย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 16 สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ตามโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม มีเกษตรกรเข้าร่วม 100 รา
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยน.ส.สุจิกา ฉิมอ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ติดตามการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้ โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวของชาวนาอำเภอโพธาราม ต.คลองตาคต , ต.คลองข่อย และ ต.บางโตนด ตามโครงการมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเกษตรกรเดินทางศึกษาดูงานการผลิตผักปลอดสารพิษ ณ กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา หมู่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายชานนท์ เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน 2557

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นายละออ เสร็จกิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช จัดเทวีเรียนรู้โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการผักและไม้ผล ปี 2558 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืช หมู่ 5 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีเกษตรกรร่วมเวทีเรียนรู้ จำนวน 20 ราย
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายสุรินทร์ ไตรติลานันท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะฯ จากศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี มารับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ GAP ข้าว ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายชานนท์ เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินงานจัดอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ณ ที่ทำการผู้ไหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดอบรมการผลิตสารชีวินทรีย์ ภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58 ให้แก่เกษตรกรอำเภอโพธาราม จำนวน 55 ราย ณ กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายฉลอง โตยะบุตร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เปิดอบรมโครงการมาตรฐานการผลิ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ (Zoning) อบรมเกษตรกรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมกว่า 100 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตที่ 2 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยนายพรชัย ชั่งทุ่งใหญ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นางกิดากร ภูมิศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เป็นประธานและกรรมการดำเนินการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนางแก้ว เพื่อเป็นตัวแทนในการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับกลุ่มศูนย์ ปี 2558 โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนางแก้วให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือชาวนา ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพธาราม พร้อมด้วย พ.อ.อ.อุดม ทรัพย์ศรี ผู้จัดการ ธกส.สาขาโพธาราม นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ตัวแทนจากกองพลพัฒนาที่ 1 จังหวัดราชบุรี และชาวนาอำเภอโพธาราม เข้าร่วมงาน
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี ติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนางจำปา ฮวดมา ประธานศูนย์ฯ แลนายชานนท์ เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 นายนพดล สร้อยน้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ร่วมกับคณะกรรมการระดับตำบล ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวในพื้นที่ ม.3 , 5 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายนพดล สร้อยน้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาประจำปี 2558 (เพิ่มเตม) อำเภอโพธาราม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2557

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานถวายพวงมาลาในวันปิยะมหาราช ณ วัดบ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พร้อมกันนี้นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพวงมาลา
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานเปิดงานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดบ้านหม้อ ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และนางสาวนุชรี คำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำพันธุ์ไม้ผลและพันธุ์ผัก ไปแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม ประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ระดับอำเภอ ตำบล โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาาม และคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรร่วมประชุม
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ออกติดตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2557 - 2558 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายชานนท์ เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายวัฒนา แซ่ตั๊น อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 หมู่ 1 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยอาสาสมัคเกษตรหมู่บ้าน ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 หมู่ 1 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่เพื่อสอบถามปัญหาน้ำไม่เพียงพอสำหรับทำการเกษตร หมู่ที่ 5 ต.คลองข่อย โดยมีนายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาในครั้งนี้
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 27 - 28 กันยายน 2557 นายนพดล สร้อยน้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงแบบตรวจเยี่ยมรายแปลงให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 และตรวจเยี่ยมเกษตรกรเป็นรายแปลง 50%
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 คณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานการทำนาแบบปักดำและการใช้นวัตกรรมในการทำนา ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม หมู่ 6 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และนายชานนท์ เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีเกษตรกรจาก 8 จังหวัด ภาคตะวันตก ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 คณะกรรมการจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาทำนาระดับเขต ของนายฆาแวน คำดี เกษตรกรทำนาดีเด่น ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายพินิจ เจริญเร็ว รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18 - 19 กันยายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จัดอบรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ บ้านหนองศาลา ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม เป็นประธานเปิดการอบรม มีเกษตรกรในตำบลต่าง ๆ ของอำเภอโพธาราม เข้ารับการอบรมกว่า 200 ราย
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานเปิดงานอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดเนินม่วง ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยนางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ มอบพันธุ์ไม้ให้เกษตรกรและผู้สนใจนำไปปลูก
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 กองพลพัฒนาที่ 1 และเทศบาลตำบลคลองตาคต จัดกิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ (Road map) รอบที่ 2 ณ โรงเจ หมู่ 8 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวนุชรี คำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรม
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายพรชัย ชั่งทุ่งใหญ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรม
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 องค์การบริการส่วนตำบลธรรมเสนร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จัดอบรมโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี 2557 และศึกษาดูงานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากร
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 นายนพดล สร้อยน้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนุชรี คำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน "กลุ่มไข่เค็มเจ็ดเสมียน" ณ ศาลา SML ม.6 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีการสาธิตการทำไข่เค็มน้ำใบเตยให้ดูด้วย
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2557

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของสภาเกษตรกรอำเภอโพธาราม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรระดับตำบลเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียง
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม มอบเครื่องสีข้าวกล้องให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ให้กับตำบลท่าชุมพล และตำบลเตาปูน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จัดฝึกอบรมหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีพืชเศรษฐกิจ (การทาบกิ่งมะม่วง) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดแก้วฟ้า ต.ธรรมเสน จำนวน 50 ราย ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีคุณจริญ เกาสังข์ เป็นวิทยากร
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 2 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 นายพินิจ เจริญเร็ว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม ร่วมเปิดงาน พร้อมแจกพันธุ์ไม้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่มาร่วมงาน
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นายวราวุธ ขันติยานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานโครงการของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษหนองศาลา ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายพินิจ เจริญเร็ว หัวกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดราชบุรี นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานเปิดงานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดหนองรี ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และน.ส.นุชรี คำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานและนำพันธุ์ไม้จำนวน 400 ต้น ไปแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี นำเกษตรกรศึกษาดูงานเมืองเกษตรสีเขียว หมู่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายสุพัฒน์ อ่อนคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และนายวสันต์ จันทศร ประธานกลุ่ม ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานถวายพานพุ่ม และถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ข้าราชการและประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายอัคนีวุธ กลับน่วม เกษตรจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมสร้างความสามัคคีกับกลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ The famer game ช่อง Farm Channel โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และนายชานนท์ เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม เป็นประะธานเปิดงานโครงการบ้านน่าอยู่ น่าอาศัย (หน้าบ้าน น่ามอง) ณ วัดบ้านเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอโพธารามเข้าร่วมงาน และนำพันธุ์ไม้จำนวน 400 ต้น แจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานเพื่อนำไปปลูกในบริเวณบ้านของตนเอง
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานเปิดงานการอบรมการลดต้นทุนการผลิตข้าวและการตรวจประเมินแปลง ให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 115 ราย โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพธาราม
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณะกรรมการประกวดสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น ติดตามและเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษหนองศาลา ต.บ้านสิงห์ อ.ดพธาราม จ.ราชบุรี ติดตามการดำเนินงาน Smart Product โดยนายอัคนีวุธ กลับน่วม เกษตรจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 นายพรชัย ชั่งทุ่งใหญ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล แจกพันธุ์ไม้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนเตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2557

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 นายนพดล สร้อยน้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะสมาชิกกลุ่มชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ สาขาไทยอุดรบ้านผือ จำนวน 80 ราย ศึกษาดูงานเยี่ยมชมระบบการให้น้ำแปลงปลูกอ้อยและพาดูแปลงปลูกอ้อยให้น้ำแบบหยด ของนายบุญลือ ลี้เลอเกียรติ เกษตรกรหมู่ที่ 2 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายนิสิต จันทร์สมวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า หมู่ 2 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และนายนพดล สร้อยน้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงาน
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นายนพดล สร้อยน้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการปกป้องสถาบันของชาติโดยการจัดเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วมของประชาชน หมู่ที่ 4 , 5 , 6 ต.หนองกวาง ณ ศาลาวัดหนองใยบัว ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 2 พร้อมคณะติดตาม นิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมกันนี้นายอัคนีวุธ กลับน่วม เกษตรจังหวัดราชบุรีและคณะ ร่วมนิเทศด้วย โดยมีนายปัญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2557 นายพรชัย ชั่งทุ่งใหญ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2557 นายชานนท์ เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี รายการ The Farmer game ปี 2 ช่อง Farm Channel
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2557 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ร่วมเสวนาทางรอดของชาวนาไทยกับอนาคตข้าวไทยในตลาดโลก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ พร้อมด้วยตัวแทนศูนย์ข้าวชุมชนอำเภอโพธาราม เข้าร่วมอบรมสร้างเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านรางไม้แดง ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นายนิสิต จันทร์สมวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนราชบุรี ณ บริเวณหน้าห้างโรบินสันเมธาวลัย มีนายอัคนีวุธ กลับน่วม เกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และนางสำเนียง ฮวดลิ้ม ให้การต้อนรับ พตท.ชาญ รามัญอุดม นำเกษตรกรขยายผลจากโครงการศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2557

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 นายวราวุธ ขันติยานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 4 , 5 ติดตามสถานการณ์การผลิตกล้วยไม้จังหวัดราชบุรี โดยมีนายพินิจ เจริญเร็ว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และนายวิชัย พรมอยู่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จังหวัดราชบุรี ประธานกลุ่มผู้ปลูกกล้วยไม้จังหวัดราชบุรี เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 นายนพดล สร้อยน้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนพัฒนา 3 ปี เทศบาลเมืองโพธาราม (พ.ศ.2558 - 2560) ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานในการจัดทำประชาคมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ บ้านบางโตนด หมู่ 4 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีน.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นคณะปฏิบัติงาน
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 นายชานนท์ เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ รายการ The Farmer game ปี 2 ช่อง Farm Channet บันทึกเทปโทรทัศน์การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเขานม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอโพธาราม เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสหกิจชุมชน ณ ต.บ้านสิงห์ และ ต.บ้านฆ้อง เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน จังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชนตามโครงการ "สร้างรอยยิ้ม คืนความสุข สู่ความปรองดอง จังหวัดราชบุรี" และนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม นำพันธุ์พืชผัก (พริก , มะเขือ) แจกจ่ายให้เกษตรกรที่มาร่วมงานนำไปปลูก ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดดอนทราย หมู่ที่ 9 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 นายอัคนีวุธ กลับน่วม เกษตรจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตการศึกษาที่ 2 จังหวัดราชบุรี และนายชานนท์ เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมนำเสนอการดำเนินงานมิติใหม่
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 นายนพดล สร้อยน้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จำนวน 13 ราย ภายใต้โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสู่ความเป็นเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ศึกษาดูงาน Smart Farmer ของคุณธำรง ทัศนา เกษตรกรต้นแบบแปลงลดต้นทุนการผลิตข้าว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จัดเวทีเรียนรู้เพื่อทำแผนพัฒนาตนเอง สู่ความเป็น Smart Farmer ภายใต้โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสู่ความเป็นเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 นายพิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานตัดสินการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ระดับจังหวัด ณ บ้านบางโตนด หมู่ 4 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีน.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ ร่วมงาน
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติคืนความสุขให้ชาวนาไทย ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านรางไม้แดง ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอโพธารามนำเกษตรกรชาวนาจากอำเภอโพธาราม ร่วมงานและมอบดอกไม้ให้กำลังใจทหาร
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จ.ราชบุรี และนายอัคนีวุธ กลับน่วม เกษตรจังหวัดราชบุรี ได้เดินทางมาเป็นเกียรติและมอบปัจจัยการผลิตในการอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว กิจกรรมส่งเสริมการทำ GAP แบบกลุ่ม ณ กลุ่มผู้ผักปลอดสารพิษหนองศาลา หมู่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการตัดสินการประกวดศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ระดับอำเภอ ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเขาราบ ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการตัดสินการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดราชบุรี ตัดสินการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นสาขาทำนา ของนายฆาแวน คำดี เกษตรกรตำบลเขาชะงุ้ม และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2557

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 นายชานนท์ เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองศาลา ต.บ้านสิงห์ ศึกษาดูงานเรื่องการดำเนินงาน ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายพรชัย ชั่งทุ่งใหญ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลธรรมเสน จำนวน 10 ราย ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขาถ้ำพระ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 นายชานนท์ เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำกลุ่มยุวเกษตรกรบ้านหนองศาลา หมู่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม ศึกษาดูงานการดำเนินงานและการทำกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสถาพรวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 นายชานนท์ เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา หมู่ 10 ต.บ้านสิงห์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มผู้ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษบ้านหนองจอก หมู่ 5 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2557 นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์ จำนวน 8 ราย เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตการเกษตร จ.นครปฐม และ จ.พิษณุโลก จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 นายพรชัย ชั่งทุ่งใหญ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรม Training Job (การป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามสถานการณ์) โดยวิทยากรจากศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 นายเฉลิมยศ ชัยคุณแสง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 2 จ.ราชบุรี พร้อมด้วยนายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม และนายฉลอง โตยะบุตร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และคณะ ติดตามการดำเนินงาน Smart Office และการดำเนินงานตามระบบ MRCF โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ให้การต้อนรับและชี้แจงผลการดำเนินงาน
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 นายนพดล สร้อยน้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรร่วมงานโครงการจัดนิทรรศการสินค้าพืชสวนในงาน Horti ASIA ณ ไบเทคบางนา
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2557 น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ต.คลองตาคต กิจกรรมเสริมทักษะและศึกษาดูงาน ณ กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชนและของดีราชบุรี ปี 2557 ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณหาดทรายโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2557

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 นายชานนท์ เข็มทอง นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กลุ่มผู้ปลูกปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา ม.10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 นายชานนท์ เข็มทอง นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา ม.10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้ภายในกลุ่มและจัดจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 นายชานนท์ เข็มทอง นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเกษตรกรเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา เข้าร่วมการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายตลาด ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยนายนพดล สร้อยน้ำ นวส.ชำนาญการ และนายพรชัย ชั่งทุ่งใหญ่ นวส.ปฏิบัติการ ติดตามสถานการณ์เพลี้ยงแป้งมันสำปะหลัง และมอบแมลงช้างปีกใสและแตนเบียน ให้เกษตรกรนำไปปล่อยในแปลงของตนเอง ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ประชุมการติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นวส.ชำนาญการ จัดประชุมการใช้สารล่อแมลงวันผลไม้และการใช้เหยือโปรตีน ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชมพู่ตำบลบางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมี นายปฐมชัย คชะสุต นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 24 - 25 เมษายน 2557 สำนักงานเกษตร
จังหวัดราชบุรี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยมีกลุ่มเกษตรกรจากอำเภอบางแพและอำเภอโพธารามเข้าร่วม ณ กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา ม.10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ให้การต้อนรับ

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 นายอัคนีวุธ กลับน่วม เกษตรจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมการเตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชนและสินค้าดีเมืองราชบุรี 2557/3 ในวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2557 บริเวณหาดทรายโพธาราม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม โดยนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธารามร่วมประชุมและให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 นายนพดล สร้อยน้ำ นวส.ชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกร ครั้งที่ 2 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ณ ศูนย์บริการฯ ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และนำเกษตรกรศึกษาดูงานแปลงเกษตรกรผลิตผักปลอดภัยจากสารเคมีตำบลบ้านสิงห์
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม นำเกษตรกร จำนวน 100 ราย ร่วมงาน Learning Day การผลิตพืชปลอดภัย ณ ม.3 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 นายชานนท์ เข็มทอง นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมโครงการลดความเสี่ยงการระบาดศัตรูพืช ณ กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา ม.10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 นายชานนท์ เข็มทอง นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการเฝ้าระวังการรุกระบาดศัตรูพืช อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี 2557 ณ กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา ม.10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธาน อำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดหนองกวาง ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ร่วมงานและแจกพันธุ์มันสำปะหลัง ให้แก่เกษตรกรตำบลหนองกวาง และนายนพดล สร้อยน้ำ นวส.ชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 นายอำเภอ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอโพธาราม ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และน.ส.นุชรี คำมี นวส.ปฏิบัติการ ร่วมประชุม
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 นายนพดล สร้อยน้ำ นวส.ชำนาญการ และนายพรชัย ชั่งทุ่งใหญ่ นวส.ปฏิบัติการ ติดตามสถานการณ์และให้ความร้เรื่องการป้องกันกำจัดเพลี้ยงแป้งในมันสำปะหลัง และปล่อยศัตรูธรรมชาติในมันสำปะหลัง ณ แปลงมันสำปะหลัง ม.3 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างความเข้าใจการจัดทำโครงการเมืองเกษตรสีเขียวด้านประมง ณ ห้องราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานในการถวายพานพุ่ม และกล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเนื่องในวันจักรี ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ร่วมถวายพานพุ่ม
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม และเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา ม.10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการชุมชนคนใจดี ออกอากาศทางช่อง 11 NBT
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 1 - 4 เมษายน 2557 น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นวส.ชำนาญการ และนายชานนท์ เข็มทอง นวส.ปฏิบัติการ นำเกษตรกร 12 ราย ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก ณ จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ และ จ.นครราชสีมา จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2557

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 นายวสันต์ จันทศร ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา ม.10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี บันทึกเทปโทรทัศน์รายการตามรอยชุมชน เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ ช่องเคเบิลราชบุรี RCTV ออกอากาศวันที่ 2 และวันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว เยี่ยมเยียนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม หมู่ 6 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี โดยมีนายศิรศักดิ์ ฤทธิชัย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สังกัดกรมการข้าว และนายชานนท์ เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดบ้านหม้อ หมู่ที่ 6 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 นายวสันต์ จันทศร ประธานกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ Farm Talk ช่อง Farm Channel เรื่องโครงการเกษตรสีเขียว การปลูกผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองศาลา ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยนายนพดล สร้อยน้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดารานักแสดงช่อง 7 และชาวบ้านตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ร่วมงานกิจกรรมการแข่งขันระหว่างกลุ่มสตรีบางโตนด และกลุ่มพัฒนาอาชีพกล้วยฉาบหวาน เพื่อออกรายการเส้นทางเศรษฐี ของโทรทัศน์ช่อง 7
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2557 สำนักงานเกษตร
จังหวัดราชบุรี จัดการศึกษาดูงานตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต กิจกรรมพัฒนาการป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้ ปี 2557 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดจันทบุรี โดยมีน.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พาคณะเกษตรกรผู้ปลูกชมพู่ ตำบลบางโตนด ร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 5 ราย
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 นายนพดล สร้อยน้ำ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตาม
ประเมินผลผลิตแปลงสาธิตมันสำปะหลังปลอดสารเคมี
พันธุ์ระยอง 5 ของนายจรัญ เกาสังข์ หมู่ 3
ต.หนองกวาง อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วย น.ส.นุชรี คำมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ
นายชานนท์ เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ประชุมจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ต.บ้านสิงห์
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม เป็นประธานการประชุม
ประจำเดือน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2557

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 นายนพดล สร้อยน้ำ
นวส.ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ เรื่องมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ให้กับกลุ่มผู้ผลิต OTOP จำนวน 40 ราย
ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการให้
บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 นายชานนท์ เข็มทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงาน
เกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้เดินทาง
ไปเยี่ยมเยือน และร่วมประชุมวางแผนการดำเนินการ
ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้าน
หนองศาลา หมู่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานเกษตร
จังหวัดราชบุรี จัดศึกษาดูงานโครงการพัฒนามาตรฐาน
การผลิตกิจกรรมเฝ้าระวังการรุกระบาดของศัตรูพืช
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปี 2557
โดยมีนายชานนท์ เข็มทอง และน.ส.นิศากร
ลี้ชาญพานิชยกิจ นวส.ปฏิบัติการ พร้อมเกษตรกร
จำนวน 9 ราย ณ จ.เลย และพิษณุโลก

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยนายพรชัย ชั่งทุ่งใหญ่
นวส.ปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและร่วมประชุม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องไรซ์เบอรี่เพื่อสุขภาพ
บ้านเขาราบ ณ ที่ทำการกลุ่มฯ ม.6 ต.เตาปูน
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัด
ราชบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรระดับอำเภอ (DW) ณ บ้านหนองศาลา
หมู่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โดยมีนายอัคนีวุธ กลับร่วม เกษตรจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานในการจัดสัมมนาตามนโยบาย MRCF

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย
คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ติดตามการดำเนินโครงการ
MRCF ของอำเภอโพธาราม โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 สำนักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม 
จัดประชุมตัวแทนสภาเกษตรกรระดับตำบล ของอำเภอ
โพธาราม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
เพื่อคัดเลือกคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ โดยมี
นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ให้การต้อนรับ
และเข้าร่วมประชุม

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรม
สินค้าวิสาหกิจชุมชนและสินค้าดีเมืองราชบุรี 2557/2
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี ระหว่าง
วันที่ 24 - 28 มกราคม 2557 มีนายนพดล สร้อยน้ำ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงาน

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ
นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเกษตรกรผู้ปลูกชมพู่และฝรั่งตำบล
บางโตนด จำนวน 30 ราย เข้ารับการอบรมโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต กิจกรรมพัฒนาการป้องกันกำจัด
แมลงวันผลไม้ ปี 2557 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเจดีย์หัก อ.เมือง
จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 นายปัญญา ลูกรักษ
์ เกษตรอำเภอโพธาราม ได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติ
ในการ อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"เตรียมความพร้อมเกษตรกร เพื่อเข้าสู่ระบบ GAP"
เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวน
บ้านสิงห์ หมู่ 11 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 นายอัคนีวุธ กลับน่วม
เกษตรจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม
โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต กิจกรรมเฝ้า
ระวัง การรุกระบาดของศัตรูพืช อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี 2557 ณ กลุ่มผู้ปลูก
ผัก ปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา หมู่ 10 ต.บ้านสิงห์
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมี นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม ให้การต้อนรับ

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 นางบุญสม งามเนตร
นวส.ชำนาญการ และน.ส.นุชนาถ จิตโสภา นวส.ชำนาญการ
ประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกร ณ กลุ่ม
ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา หมู่ 10 ต.บ้านสิงห์
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายชานนท์ เข็มทอง นวส.ปฏิบัติการ
ประสานงานและอำนวยความสะดวก

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 นายชานนท์ เข็มทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา
หมู่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม ติดตามงานโครงการ
พระราชดำริ "โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน
เสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ"
หมู่ที่ 2 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม