ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2556

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม ร่วมมอบดอกไม ้
แสดงความยินดีแด่ท่านเกษตรจังหวัดราชบุร
ีนายอัคนีวุธ กลับน่วม

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 นายชานนท์ เข็มทอง
นวส.ปฏิบัติการ และนายวสันต์ จันทศร ประธาน
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา
เดินทางไปถ่ายทำรายการเกษตรคลายทุกข์ ช่อง
ฟาร์ชาแนล ณ สตูดิโอกันตนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 น.ส.นริษรา โสมณวัตร์
นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57
จัดเวทีประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลบ้านเลือก
ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี พร้อมทั้งสุ่มตรวจแปลงนาของเกษตรกร

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม ร่วมพิธิถวาย
พระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองโพธาราม

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอโพธาราม ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของสำนักงาน

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 น.ส.นริษรา โสมณวัต์
และ น.ส.นิศากร ลี้ชายพานิชยกิจ นวส.ปฏิบัติการ
เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 น.ส.นริษรา โสมณวัตร์
นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 จัดเวที
ประชาคม เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลคลองตาคต
พร้อมทั้งสุ่มตรวจแปลงนาของเกษตรกร ณ ศูนย์บริการฯ
ต.คลองตาคต หมู่ 3 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน 2556

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 คุณวีณา ศรีสรรพางค์
นายกสโมสรซอนต้าราชบุรี เป็นประธานเปิดศาลาโรงเรือน
ผลิตปุ๋ยหมักของกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษบ้าน
หนองศาลา หมู่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โดยมีนายพินิจ เจริญเร็ว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
การผลิต นายสุพัฒน์ อ่อนคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ และนายปัญญา ลูกรักษ ์ เกษตรอำเภอโพธาราม
ให้การต้อนรับ

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 นายรังสรรค์ กองเงิน เกษตร
จังหวัดราชบุรี เยี่ยมเยือนกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ
บ้านหนองศาลา หมู่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุร
ีโดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ให้การต้อนรับ

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม 2556

เมื่อวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด
ดำเนินการตรวจสอบแปลงข้าวของเกษตรกร จำนวน 50 ราย
ณ ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด
ดำเนินการจัดประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมันสำปะหลัง
จำนวน 900 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด
จัดเวทีประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ณ ศาลเจ้าแม่มะล ิ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล และสุ่มตรวจแปลงนา
ของเกษตรกรตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด
ดำเนินการตรวจสอบแปลงข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
จำนวน 100 ราย ณ ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม
และน.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นวส.ปฏิบัติการ จัดประชาคมเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 เกษตรกรตำบลสร้อยฟ้า พร้อมกันนี้
นางดวงสมร พฤฑฒิกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
พร้อมด้วยนางสาวนุชนาถ จิตโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ สุ่มตรวจแปลงและตรวจสอบพื้นที่ โดย GPS ต.สร้อยฟ้า
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม
พร้อมด้วย นายกิติทัศ ส่องสว่าง นวส.ชำนาญการ
นายชานนท์ เข็มทอง นวส.ปฏิบัติการ และ อกม. ดำเนินการ
สุ่มตรวจแปลงและตรวจสอบพื้นที่ด้วยเครื่อง GPS ของเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว หมู่ที่ 5 และ 6 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม
พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องบทบาทหน้าที่สภาเกษตรกร
จังหวัดราชบุรี และการเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกร
จังหวัดราชบุรี ณ สหกรณ์โคนมหนองโพ (ในพระราชูปถัมภ์)
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริม และ พัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน
เกษตร จังหวัดราชบุรี ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด
ดำเนินการจัดประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมันสำปะหลัง
จำนวน 500 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นวส.ปฏิบัติการ
จัดประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 เกษตรกร หมู่ 1 , 2
ต.ธรรมเสน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี พร้อมกันนี้ นางดวงสมร พฤฑฒิกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร สำนักงาน เกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย
นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม นางสาวนุชนาถ จิตโสภา
นวส.ชำนาญการ สุ่มตรวจแปลงตรวจสอบพื้นที่ โดย GPS

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน 2556

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ
ผอ.ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วย
นายชานนท์ เข็มทอง นวส.ปฏิบัติกการ ให้การต้อนรับ
คณะศึกษา ดูงานจากประเทศเนปาล ดูงานการการใช้
สารชีวภัณฑ์ ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดผักสารพิษ
หนองศาลา ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2556

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วย นายชานนท์
เข็มทอง นวส.ปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะดูงาน
จากสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ
จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเกษตรกร ดูงานการ
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการผลิตผักปลอดสารพิษ
ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้าน
หนองศาสา ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 น.ส.นิศากร
ลี้ชาญพานิชยกิจ นวส.ปฏิบัติการ จัดการประชุม
ชี้แจงโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกเศรษฐกิจ
ปี ๒๕๕๖/๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบระดับ
ตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบล
ธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 น.ส.นิศากร
ลี้ชาญพานิชยกิจ นวส.ปฏิบัติการ จัดการประชุม
ชี้แจงโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกเศรษฐกิจ
ปี ๒๕๕๖/๕๗ คณะกรรมการตรวจสอบระดับ
ตำบล ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลบางโตนด
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม และน.ส.นริษรา โสมณวัตร์
นวส.ปฏิบัติการ ให้ความรู้การขยายเชื้อบีที
เพื่อควบคุมหนอนทดแทนการใช้สารเคมี
แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดแปดแถว ต.บ้านเลือก
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม น.ส.นริษรา โสมณวัตร์
นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ
ในการปลูกผักสวนครัว และผลิตปุ๋ยน้ำ พด. 2
แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านเลือก ต.บ้านเลือก
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 นายนพดล สร้อยน้ำ
และนายวิวัฒน์ ภู่พร้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกข้าวหอมมะลิ น้อม
เกล้าถวายองค์ราชันย์และองค์ราชินี ณ ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติ (พ่อสร้าง ลูกสาน) ตำบล เตาปูน อำเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2556 นายวิวัฒน์ ภู่พร้อม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกข้าว
ปี 2556/57 ให้กับเกษตรกรหมู่ที่ 1 - 9 ตำบล
เตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 น.ส.นิศากร
ลี้ชาญพานิชยกิจ นวส.ปฏิบัติการ ประชุมชี้แจง
เกษตรกรและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช
เศรษฐกิจ ปี 2556/57 ณ ศาลาวัดเนินม่วง
หมู่ 7 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 นายสมชัย
ส่งเสริมสกุล ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นา
สวนผสม จ.ราชบุรี ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรพร้อมด้วย
คณะเจ้าหน้าที่จากสนง.กษจ.ราชบุรี ติดตามนิเทศ
งานสนง.กษอ.โพธาราม โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธารามและเจ้าหน้าที่สนง.กษอ.
โพธารามให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วย น.ส.นิศากร
ลี้ชาญพานิชยกิจ นวส.ปฏิบัติการ ประชุมชี้แจง
โครงการปรับเปลี่ยนพิ้นที่ปลูกข้าวเป็นอ้อยโรงงาน
หรือพืชอื่นในเขตพื้นที่ที่เหมาะสม ต.ธรรมเสน
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2556

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 นายนพดล สร้อยน้ำ
นวส.ชำนาญการ จัดประชุมชี้แจงการปรับปรุง
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ ศาลาเอนกประสงค์
องต์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง ต.หนองกวาง
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 น.ส.นริษรา โสมณวัตร์
และน.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นวส.ปฏิบัติการ
เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ธรรมชาติ
บำบัดวิถีธรรม ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 นายวิวัฒน์ ภู่พร้อม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเก็บ
ข้อมูลทางด้านการผลิตพืชของเกษตรกร เพื่อจัดทำ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2555
สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และป่าไม้

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 นายธวัชชัย วิสมล
นายอำเภอโพธาราม และนายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมเจ้หน้าที่นวส.
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม ร่วมมอบกล้าพันธุ์ผัก
และหัวเชื้อจุลินทรีย์ ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน
"ตลาดนัดสุขภาพ" ณ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 น.ส.นริษรา
โสมณวัตร์ นวส.ปฎิบัติการ สนง.กษอ.โพธาราม
เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 น.ส.นริษรา
โสมณวัตร์ และน.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ
นวส.ปฏิบัติการ สนง.กษอ.โพธาราม เยี่ยมเยียน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 คณะศึกษาดูงาน
นานาชาติ (อาเซียน) ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ โดยการใช้สารชีวภัณฑ์ของ
เกษตรกรกลุ่มผู้ผักปลอดสารพิษหนองศาลา ม.10
ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยนวส.จาก
สนง.กษอ.โพธาราม และท่านเกษตรอำเภอให้
การต้อนรับ

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 สำนักงานเกษตร
อำเภอโพธาราม จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาสา
สมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หลักสูตรการลด
ต้นทุนการผลิตข้าว โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธารามเป็นประธานการอบรม
และนายฆาแวน คำดี เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอน
ณ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี โดยมีเกษตรอำเภอโพธาราม
นายปัญญา ลูกรักษ์ ร่วมให้ข้อมูล

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 สำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 ราชบุรี ได้เดินทาง
มาเยี่ยมเยือนและติดตามการดำเนินงานศูนย์ข้าว
ชุมชนบ้านเขานม หมู่ 6 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี โดยมีนายชานนท์ เข็มทอง นวส.
ปฏิบัติการให้การต้อนรับ

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2556 นายนพดล สร้อยน้ำ
นวส.ชำนาญการ และน.ส.นริษรา โสมณวัตร์
นวส.ปฏิบัติการ ปล่อยแตนเบียนอะนาโกรัสและ
แมลงช้างปีกใสในแปลงมันสำปะหลังของ
นายจรัญ เกาสังข์ หมู่ 3 ตำบลหนองกวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2556

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 รายการ The Farmer
เกมเกษตรกร บันทึกเทปโทรทัศน์นางสำเนียง ฮวดลิ้ม
เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม จังหวัดราชบุรี
ปี 2556 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ (พ่อสร้าง ลูกสาน)
หมู่ที่ 6 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 20 มิถุยายน 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอ
โพธาราม เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข ์บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)
ณ วัดดอนกระเบื้อง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนกระเบื้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 คณะศึกษาดูงานจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น จ.นครศรีธรรมราช
เดินทางมาดูงานการใช้สารชีวภัณฑ์ และการเลี้ยง
โคขุน ณ อำเภอโพธาราม โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม ให้การต้อนรับ

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 นายศุภชัย เหลืองแสง
ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เดินทางมา
เยี่ยมเยียนและติดตามงานการผลิตผักปลอดสารพิษ
ของกลุ่ม เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้าน
หนองศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์ พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบ กำกับดูแลรับจำนำข้าวเปลือกระดับอำเภอโพธาราม ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเกษตรกร จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามผลการดำเนิน
โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามผลการดำเนิน
โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด
ศัตรูพืช ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านเขาราบ
ม.6 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม เป็นประธานการประชุม
ประจำเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรอำเภอโพธาราม

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

น.ส.นริษรา โสมณวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านดำเนิน
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงข้อมูล
ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรตำบลคลองตาคต
และตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 นายพินิจ เจริญเร็ว
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการผลิตพืช พร้อมด้วยตัวแทน
จากสนง.กษจ.ราชบุรี ติดตามนิเทศการดำเนินงาน
ของสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมทั้งเยี่ยม
เยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดแปดแถว ต.คลองตาคต
และต.บ้านเลือก

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยนายชาานท์ เข็มทอง นวส.ปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ รายการ "เกษตรก้าวหน้า" ทางช่อง 5 บันทึกเทปโทรทัศน์ เรื่อง การปลูกผักตามมาตรฐาน GAP ของกลุ่ม เกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษทุ่งหนองศาลา ม.10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 นานพดล สร้อยน้ำ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ แจกจ่าย
สารเคมีชุบท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ให้กับเกษตรกร
ผู้ปลูกมันสำปะหลัง 17 ราย ณ หมู่ที่ 3 ตำบล
หนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 นายพินิจ เจริญเร็ว
พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด ตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่
ของนายจรัญ เกาสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธารามพร้อมด้วยนายนพดล สร้อยน้ำ นวส.ชำนาญการ
ให้การต้อนรับ

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 นายพินิจ เจริญเร็ว
พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด
เดินทางมาตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาทำสวนของ
นางรัตนา สโมสร หมู่ 11 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โดยมีนายชานนท์ เข็มทอง นวส.ปฏิบัติ ให้การต้อนรับ
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 น.ส.นริษรา โสมณวัตร์
นวส.ปฏิบัติการ และนักวิชาการจากศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรราชบุรี ตรวจประเมินแหล่ง
ผลิตพืชตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)
ต.คลองตาคต

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 นายสุพัฒน์ อ่อนคง
นวส.ชำนาญการ สนง.กษจ.ราชบุรี พร้อมด้วย
น.ส.นริษรา โสมณวัตร์ นวส.ปฏิบัติการ เยี่ยมเยียน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดแปดแถว ต.บ้านเลือก และ
ต.คลองตาคต ตามโครงการวางแผนพัฒนา
ระบบฟาร์ม ปี 2556

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับตลาดศรีเมือง นำคณะวิจัยต่างประเทศ 20
ประเทศ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับพืชอาหารปลอดภัย
ม. 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 นายทนง
พรประดับเกียรติ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม
มาตรฐานสินค้า ได้เดินทางมาติดตามงานผลิตพืช
ตามระบบ GAP ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอด
สารพิษทุ่งหนองศาลา ม. 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการตัดสิน
การประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดราชบุรี
ตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น นางสำเนียง ฮวดลิ้ม
สาขาไร่นาสวนผสม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ (พ่อสร้าง ลูกสาน)
อ.โพธาราม หมู่ 6 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 นายชาญพิทยา ฉิมพาลี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดิน
ทางมาเยี่ยมเยือนและสอบปัญหาของเกษตรกร
ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษทุ่งหนองศาลา ม. 10
ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จงราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการตรวจ
สอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก
3 ชนิด ปี 2555/56 และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
ตวรจสอบพื้นที่การขึ้นทะเบียนของเกษตรกร
หมู่ที่ 7 และ 8 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการตรวจ
สอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก
3 ชนิด ปี 2555/56 ณ หอประชุม อบต.เขาชะงุ้ม

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเกษตรกร พร้อมด้วยคณะ กรรมการระดับจังหวัด
ร่วมตัดสินการประกวด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอ
โพธาราม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (DW) ให้กับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
จำนวน 48 ราย ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
(พ่อสร้าง ลูกสาน) อ.โพธาราม หมู่ 6 ต.เตาปูน
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 คณะทำงานตรวจสอบ
กำกับดูแลการรับจำนำข้าวเปลือกระดับอำเภอ ทำการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเกษตรกร กรณีจำนำข้าว
เปลือกในวงเงินเกิน 500,000 บาท/ราย/ครั้ง
ณ ห้องประชุมเทศบาลบ้านฆ้อง อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 น.ส.นิศากร
ลี้ชาญพานิชยกิจ นวส.ปฏิบัติการ พร้อมคณะ
กรรมการตรวจสอบข้อมูลระดับตำบล จัดการ
ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมู่1 และหมู่2
ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 รายการถึงพริกถึงขิง
ทางช่อง 5 ถ่ายทำเทปโทรทัศน์ เทคนิคการปลูกถั่วพู
ณ ม.4 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 นายชานนท์ เข็มทอง
นวส.ปฏิบัติการ พร้อมเกษตรกรผู้ปลูกผัก ม.10
ต.บ้านสิงห์ ศึกษาดูงานการปลูกผักปลอดภัยจาก
สารพิษ ณ ฟาร์มลุงเครา
ต.ทวัวัฒนา อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2556

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 นายชานนท์ เข็มทอง
นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมเวทีเรียนรู้แก่ชาวนามืออาชีพ
หลักสูตร GAP ศูนย์ข้าวชุมชนเขานม ต.เขาชะงุ้ม

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการ
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระดับตำบลเตาปูน
ประชาคม ตรวจสอบพื้นที่ และสุ่มตรวจสอบพิกัด
ภูมิศาสตร์ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ม.9 ต.เตาปูน
ณ ที่ทำการ อบต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 น.ส.นิศากร
ลี้ชาญพานิชยกิจ นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกับ
คระกรรมการตรวจสอบระดับตำบล ดำเนิน
การประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 55/56
หมู่ที่ 6 ต.ธรรมเสน

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 นายนพดล สร้อยน้ำ นวส.
ชำนาญการร่วมกับคระกรรมการตรวจสอบระดับตำบล
และ อกม. ดำเนินการประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ตำบลดอนทราย

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตร
อำเภอโพธาราม และ น.ส.นริษรา โสมณวัตร์ นวส.
ปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการระดับตำบลและ อกม.
จัดทำเวทีประชาคมเกษตรกรปลูกข้าวตำบลสร้อยฟ้า

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 นายวิวัฒน์ ภู่พร้อม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรม
การผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียให้กับสมาชิกศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนบ้านเขาราบ ม.6 ต.เตาปูน อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 นายชานนท์ เข็มทอง
นวส.ปฏิบัติการ จัดเวทีแลกเปล่ยนเรียนรู้
เรื่องการผลิตและการตลาด ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย (พืชผัก) หมู่ 10
ตำบลบ้านสิงห์

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 นายนพดล สร้อยน้ำ นวส.
ชำนาญการร่วมกับคระกรรมการตรวจสอบระดับตำบล
และ อกม. ดำเนินการประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ตำบลเจ็ดเสมียน
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2556

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 นายบุญยิ่ง ศรีสุวรรณ
นวส.ชำนาญการ และนายวิวัฒน์ ภู่พร้อม นวส.
ชำนาญการ อบรมถ่ายทอดความรู้วิธีการสำรวจ
และประเมินสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช
ในนาข้าว ให้กับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
บ้านเขาราบ ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2556 สำนักตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบ
โครงการความมั่นคงในอาชีพทางการเกษตร กิจกรรม
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก
ปี 2555/56 ม.1-3 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอ
โพธาราม นำกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมงานจำหน่าย
สินค้าปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 นายวิวัฒน์ ภู่พร้อม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การสำราจสถานการณ์
การระบาดของศัตรูพืชในแปลงนาข้าว ให้กับ
สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านเขาราบ
ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 นายบุญยิ่ง ศรีสุวรรณ
นวส.ชำนาญการ และนายวิวัฒน์ ภู่พร้อม นวส.
ชำนาญการ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเชื้อรา
ไตรโครเดอร์ม่าและเชื้อราบิวเวอร์เรียให้กับ
สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านเขาราบ
ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 คณะกรรมการตัดสิน
การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดราชบุรี
ตัดสินการประกวดวิสาหกิจชุมชนขยายพันธุ์ข้าว
บ้านเขาราบ ม.6 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม
ให้การต้อนรับ

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอ
โพธาราม จัดอบรมกระบวนการ เรียนรู้ตาม โครงการ
พัฒนาอาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน จำนวน 156 ราย
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม ในการนี้
ท่าน ส.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ให้เกียรติมาเปิดงาน

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 7 ,8 มี.ค. 2556 น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นวส.ปฏิบัติการ มอบวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายใน
ประเทศและส่งออก ให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอ
โพธาราม ได้จัดอบรมผู้นำกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร
จำนวน 5 ราย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรเกษตรกร ปี 2556 โดยมีนายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม เป็นประธาน

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 นายชานนท์ เข็มทอง
นวส.ปฏิบัติการ เดินทางไปเยี่ยมเยียนและติดตาม
งานของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม ต.เขาชะงุ้ม
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 นายบุญยิ่ง ศรีสุวรรณ
นวส.ชำนาญการ และนายวิวัฒน์ ภู่พร้อม นวส.
ชำนาญการ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การเรียนรู้และ
พยากรณ์เตือนการระบาดของแมลงศัตรูพืชให้กับ
สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านเขาราบ
ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม ปรับแต่ง
ภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมหน้าสำนักงาน

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 น.ส.นริษรา โสมณวัตร์
นวส.ปฏิบัติการ ส่งเสริมใการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
เพื่อใช้ทดแทนการใช้สารเคมี ควบคุมโรคพืชให้กับ
เกษตรกร ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 นายนพดล สร้อยน้ำ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมกับคณะกรรมการระดับตำบล และ อกม.
ทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลดอนทราย

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 5 , 6 มีนาคม 2556 น.ส.นริษรา โสมณวัตร์
นวส.ปฏิบัติการ ทำการประเมินแปลงเบื้องต้น
เกษตรกรที่ยื่นขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชปลอดภัย
(GAP) แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ต.บ้านเลือก
และ ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม และ น.ส.นริษรา โสมณวัตร์
นวส.ปฏิบัติการ เฝ้าติดตาม และเตือนการระบาด
พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการควบคุมหนอน
หน้าแมวแมลงศัตรูปาล์มน้ำมัน แก่เกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์มน้ำมัน ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม เป็นประธานในการประชุม
ประจำเดือนมีนาคม โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 นายเสรี มุ่งเมือง
นวส. ชำนาญการ พร้อมด้วย น.ส.นิศากร
ลี้ชาญพานิชยกิจ นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมตาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย
เพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก กับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบางโตนด

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 นายชานนท์ เข็มทอง
นวส.ปฏิบัติการ ได้จัดประชุมเกษตรกร
เพื่อชี้แจงโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ณ หอประชุม
อบต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556สำนักงานเกษตรอำเภอ
โพธาราม ประสานงาน กลุ่มแม่บ้านดอนกลาง
ม.2 ต.บ้านเลือก เข้าประกวดการตำส้มตำผลไม้ลีลา ในงานกาชาดจังหวัดราชบุรี โดยชนะรางวัลที่ 1
ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดจำนวน 3,000 บาท จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เดือน กุมภาพันธ์ 2556

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 นายธวัชชัย วิสมล นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอโพธาราม ประจำปี 2556 พร้อมด้วยนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอำเภอโพธาราม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 นายนพดล สร้อยน้ำ นวส.ชำนาญการ นำเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังตำบลหนองกวาง จำนวน 42 ราย เข้ารับการอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต ตามแผปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วย นายนพดล สร้อยน้ำ นวส.ชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการระดับอำเภอ ตรวจสอบแปลงข้าวเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2555/56 ซึ่งมีวงเงินเกินที่รัฐบาลกำหนด (เกิน 500,000 บาท)
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 นายรังสรรค์ กองเงิน
เกษตรจังหวัดราชบุรีพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนัก
งานเกษตรจังหวัดราชบุรีเดินทางมานิเทศงาน ณ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมกันนี้ได้
ติดตามการดำเนินงาน Smart Office

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 นายธวัชชัย วิสมล
นายอำเภอโพธาราม ได้เดินทางไปเป็นประธาน
เปิดงานโครงการรณรงค์ยุติการเผาและส่งเสริม
การไถกลบตอซัง ณ บ้านเนินสูง หมู่ที่ 3
ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ นวส.ปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ต.ท่าชุมพล เพื่อจัดทำแผนการขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ นวส.ปฏิบัติการ เยี่ยมกลุ่มยุวเกษตรกรนางแก้ว ณ โรงเรียนวัดนางแก้ว ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 น.ส.นริษรา โสมณวัตร์
นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับ
คณะกรรมการบริหาร ศบกต. คลองตาคต เพื่อชี้แจง
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2555/56
และให้เกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลทบก.ให้เป็นปัจจุบัน
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯมาทรงเปิด
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อกท.) ครั้งที่ 34 ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโนโลยีราชบุรี ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 นายรังสรรค์ กองเงิน
เกษตรจังหวัดราชบุรี ได้เดินทางเข้าร่วมชม
นิทรรศการและเยี่ยมเยือนเกษตรกร ที่งานวิชาการ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อกท.)

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 นายวิวัฒน์ ภู่พร้อม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ตามโครงการลดความเสี่ยง
เกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ให้กับสมาชิกศูนย์ฯ
จำนวน 30 ราย ณ ที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
หมู่ที่ 6 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 นายสุพัฒน์ อ่อนคง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
หนองศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม ร่วม คณะทำงานตรวจสอบ
กำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับอำเภอโพธาราม
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเกษตรกร กรณีนำผลผลิต
ข้าวเปลือกไปจำนำในวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท
จำนวน 1 ราย ต.บ้านฆ้อง
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม ร่วม คณะทำงานตรวจสอบ
กำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับอำเภอโพธาราม
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเกษตรกร กรณีนำผลผลิต
ข้าวเปลือกไปจำนำในวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท
จำนวน 1 ราย ต.บางโตนด

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 นายเสรี มุ่งเมือง
และนายบุญยิ่ง ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงาน
เกษตรจังหวัดราชบุรี อบรมการขยายเชื้อบิวเวอร์เรีย
ให้กับสมาชิกศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน ต.ธรรมเสน

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 นายนพดล สร้อยน้ำ และ
น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ พร้อมคณะกรรมการระดับ
ตำบลจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบล
เจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 นายชานนท์ เข็มทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ได้เข้าร่วมประชุมเกษรกรกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
หนองศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 โมเดิร์นไนน์ทีวีบันทึก
เทปโทรทัศน์การปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี โดยมีนายนพดล สร้อยน้ำ
และนายวิวัฒน์ ภู่พร้อม นวส.ชำนาญการ
ให้การต้อนรับ

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม ร่วม คณะทำงานตรวจสอบ
กำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับอำเภอโพธาราม
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเกษตรกร กรณีนำผลผลิต
ข้าวเปลือกไปจำนำในวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท
จำนวน 4 ราย ต.ธรรมเสน ต.บางโตนด
:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มกราคม 2556

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 คณะทำงานตรวจสอบ
กำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับอำเภอโพธาราม
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเกษตรกร กรณีนำผลผลิต
ข้าวเปลือกไปจำนำในวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท
จำนวน 5 ราย

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 นักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศึกษา
ดูงาน และทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตผักปลอด
สารพิษ ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้าน
หนองศาลา ม.10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม ร่วมกับผู้นำชุมชน
เยี่ยมเยียนเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์และบ้านฆ้อง
พร้อมรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ของเกษตรกร

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 คณะศึกษาดูงาน
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เดินทางมา
ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
บ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยนางสาวนริษรา
โสมณวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เกษตรกรตำบลคลองตาคต ให้ข้อมูลการปลูกข้าวโพด
แปดแถวกับนิตยสารเกษตรเทคโนดลยีและรายการ
เส้นทางเศรษฐีจากทางช่องมติชนทีวี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม
พร้อมด้วย น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนากิจ นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประกวด
คัดเลือกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2556
ณ กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ 3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ราม จ.ราชบุรี
::::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
จัดประชาคมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56
ต.บางโตนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด โดยมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธาน และ น.ส.นิศากร
ลี้ชาญพานิชยกิจ นวส.ปฏิบัติการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 คณะทำงานตรวจสอบ
กำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับอำเภอโพธาราม
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ตำบลธรรมเสน จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุม
อบต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

:::: รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 คณะทำงานตรวจสอบ
กำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับอำเภอโพธาราม
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ตำบลเขาชะงุ้ม จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุม
อบต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 คณะทำงานตรวจสอบ
กำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับอำเภอโพธาราม
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ตำบลบ้านฆ้อง จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 คณะทำงานตรวจสอบ
กำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับอำเภอโพธาราม
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ตำบลชำแระ จำนวน 7 ราย ณ ห้องประชุม
อบต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 คณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาลด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
ศึกษา ดูงานการบริหารจัดการชุมชนและเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 คณะทำงานตรวจสอบ
กำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับอำเภอโพธาราม
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ตำบลชำแระ จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุม
อบต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 คณะทำงานตรวจสอบ
กำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับอำเภอโพธาราม
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเกษตรกร กรณีได้นำ
ข้าวเปลือกไปจำนำ ในวงเงินเกิน 500,000 บาท
จำนวน 1 ราย ณ ห้องประชุม อบต.สร้อยฟ้า
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 นายชานนท์ เข็มทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุม
เกษตรกร เพื่อประชุมปรึกษาหารือแนวทางพัฒนา
การเกษตร และจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ หมู่ 11
บ้านดอนโพ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 นางสาวฐานียา
เหลียววัฒนกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมและ
สุ่มตรวจแปลงนา ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
หมู่ 3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 นายธวัชชัย วิสมล
นายอำเภอโพธาราม ตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
เกษตรกร กรณีนำผลผลิตข้าวเปลือกไปจำนำใน
ปริมาณสูงกว่าที่ระบุในใบรับรองเกษตรกร
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
::::รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 คณะทำงานตรวจสอบ
กำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับอำเภอโพธาราม
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเกษตรกร กรณีได้นำ
ข้าวเปลือกไปจำนำ ในวงเงินเกิน 500,000
บาท/ราย/ครั้ง จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุม
อบต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 คณะทำงานตรวจ
สอบกำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับอำเภอ
โพธาราม ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเกษตรกร
กรณีได้นำข้าวเปลือกไปจำนำ ในวงเงินเกิน
500,000 บาท/ราย/ครั้ง จำนวน 10 ราย
ณ ห้องประชุม อบต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 นายวิวัฒน์ ภู่พร้อม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วม
พิธีเปิดการฝีกอบรมโคงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนในโรงเรียนวัดหนองกลางดง
ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
::::รายละเอียดเพิ่มเติม