ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เดือน ธันวาคม 2555

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม ทำพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบ
ภัยพิบัติ (อุทกภัย) ปี 2555 โดยมีนายธวัชชัย วิสมล
นายอำเภอโพธาราม เป็นประธาน พร้อมด้วย
ส.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ และหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมเป็นเกียรติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธาราม

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงาน
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 นายชานนท์ เข็มทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วม
ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กำแพงพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อปรึกษาหารือและ
วางแผนดำเนินงานของกลุ่ม

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 นายชานนท์ เข็มทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วม
ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี เพื่อสรุปผลดำเนินงานของปี 2555

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 นางดวงสมร พฤฑฒิกูล
หัวหน้าฝ่ายยุทะศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมคณะ
นิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ออกติดตามและนิเทศงานสำนักงานเกษตร อำเภอ
โพธาราม

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 นายวิวัฒน์ ภู่พร้อม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ
นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน
ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนัก
งานเกษตรอำเภอโพธาราม เข้าร่วมพิธีถวายพระพร
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเทศบาลเมือง
โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วม
การประกวดคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น
ระดับเขตประจำปี 2556 ณ ที่ทำการกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว
หมู่ 3 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เดือน พฤศจิกายน 2555

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 นางสาวนริษรา โสมณวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอโพธาราม สำรวจเพลี้ยแป้งในกองสุม
ต้นพันธุ์และแปลงปลูกมันสำปะหลัง ในตำบลหนองกวาง เขาชะงุ้ม ธรรมเสน เตาปูน และชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ ภู่พร้อม นวส.ชำนาญการ
สุ่มตรวจแปลงมันสำปะหลังเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช
เศรษฐกิจ ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ ภู่พร้อม นวส.ชำนาญการ ประชุมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบ้านเกาะตาสาด
ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุร

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 สำนักงานเกษตร อำเภอโพธาราม จัดสาธิตการใช้เครื่องดูดแมลง โดยมีนายเสรี มุ่งเมือง เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช
จังหวัดราชบุรี เป็นผู้ให้ความรู้ และนายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม มอบเครื่องดูดแมลง ให้กับผู้แทนศูนย์ศัตรูพืชชุมชน ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอโพธาราม หมู่ที่ 4 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ร่วมกับกำนันสมบูรณ์ จีนงาม และผู้ใหญ่ครรชิต ลิ่มเซ็ง เยี่ยมชมชมรมผู้ปลูกกล้วยวัดพระศรีอารย์ หมู่ ๙ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ของนายอนุชิต พรมชาติ

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 9 และ 20 พฤศจิกายน 2555 นายวิวัฒน์
ภู่พร้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ดำเนินการประชาคมและตรวจสอบแปลงข้าว
ของเกษตรกร จำนวน 15 ราย ณ อบต.เตาปูน
และที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 นางสาวนิศากร
ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบระดับหมู่บ้านเข้า
สำรวจพื้นที่ความเสียหายพื้นที่การเกษตรที่ประสบ
วาตภัย หมู่ที่ 1 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 นายนพดล สร้อยน้ำ
นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย น.ส.นิศากร
ลี้ชาญพานิชยกิจ และ น.ส.นริษรา โสมณวัตร์ นวส.ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการตลาดนัดสุขภาพ ณ สถานีอนามัยบางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ระดับตำบล จัดทำประชาคม สุ่มตรวจแปลงนา
และตรวจพิกัดภูมิศาสตร์ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
หมู่ที่ 1 , 2 , 3 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 นายนพดล สร้อยน้ำ นวส.ชำนาญการ มอบน้ำส้มควันไม้ให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเจ็ดเสมียน เพื่อนำไปฉีดป้องกันและกำจัดหนอนที่กัดกินใบอ่อนต้นโพธิ์ในตลาด 119 ปี โดยได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนนำรถดับเพลิงมาร่วม
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม มอบใบรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเห็ด และชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรให้กับเกษตรกร จำนวน
100 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ต.เตาปูน
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม มอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ด
ีสำหรับพืช (GAP) โดยมีนายธวัชชัย วิสมล นายอำเภอโพธาราม เป็นผู้
มอบ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เดือน ตุลาคม 2555

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม เข้าร่วมวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช ณ หน้าพระบรมรูปทร'ม้า วัดบ้านเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ นวส.ปฏิบัติการ ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เพาะเห็ดนางฟ้า บ้านนางทับทิม พันธุ์ทับทิม ณ หมู่ 9 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ระดับตำบล จัดประชาคม และตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย แก่เกษตรตำบลนางแก้ว ณ เทศบาลตำบลเขาขวาง อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2555 นายวิวัฒน์ ภู่พร้อม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ
อนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายทางการเกษตร
ระดับหมู่บ้าน ประชาคมและตรวจสอบพื้นที่
ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ
นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ระดับ
ตำบล จัดประชาคม และตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ
จาก อุทกภัยน้ำท่วม แก่เกษตรกร หมู่ที่ 3 , 4 , 8 ตำบลท่าชุมพล
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 8 - 12 ตุลาคม 2555 น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ
นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ระดับตำบล
จัดประชาคม สุ่มตรวจแปลงนา และตรวจพิกัดภูมิศาสตร์ ให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2555 นายชานนท์ เข็มทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สุ่มมตรวจแปลง
ข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 - 12 ตุลาคม 2555 นายปัญญา ลูกรักษ์
เกษตรอำเภอโพธาราม ดำเนินการประชาคม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลเขาชะงุ้ม ณ ศูนย์บริการ ฯ
ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 12 ตุลาคม 2555
คณะกรรมการตรวจสอบฯระดับตำบล เตาปูน
จัดประชาคม สุ่มตรวจแปลง และตรวจพิกัด
ภูมิศาสตร์ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลเตาปูน

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน 909 ราย

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ออกติดตามโครงการ รับจำนำข้าวเปลือก ณ โรงสีไฟโชคไพสิฐ ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 นายสมพร เพ็งเจริญ
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 นายนพดล สร้อยน้ำ นวส.ชำนาญการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ระดับตำบล จัดประชาคม สุ่มตรวจแปลงนา และตรวจพิกัดภูมิศาสตร์ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ตำบลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 และ 5 ตุลาคม 2555 น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ
นวส.ปฏิบัติการ พร้อมคณะกรรมการจัดการประชาคมเกษตรกร
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56 ต.บางโตนด อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 น.ส.นริษรา โสมณวัตร์
นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเชื้อ
ไตรโคเดอร์มา แก่เกษตรกรตำบลคลองตาคต ณ อาคาร
80 ปี วัดบ้านหม้อ ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 นายมงคล จอมพันธ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และคณะนิเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ติดตามนิเทศงาน สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
และเยี่ยมชมศูนย์บริการฯ ต.คลองตาคต อ.โพธราม จ.ราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เดือน กันยายน 2555

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด
และกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด อันดับ 2
โรงเรียนวัดนางแก้ว
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 นายวัชระ คงอุดหนุน
ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที 2
พร้อมด้วยคณะผู้ประเมินได้เดินทางมาตัดสินการประกวด
เกษตรกรสาขาไร่นาสวนผสมระดับเขต
ของนายธวัช เพิ่มฉลาด เกษตรกรตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 นางจิตรา ลี้เลอเกียรติ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
ดำเนินการโครงการ
ปรับปรุงฟื้นฟูดิน และจัดทำแปลงสาธิตการเกษตร
ภายในโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาชะงุ้ม
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2555 นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2555/56 ณ หมู่ 1,2 ตำบลบางโตนด
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 นายปริญญา ขำเจริญ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย
น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นวส.ปฏิบัติการ
ออกเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำเกษตรกรเพาะเห็ด
ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 นายปริญญา ขำเจริญ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย
น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นวส.ปฏิบัติการ
ออกเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำเกษตรกรทำนา
ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 นายปริญญา ขำเจริญ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รับขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2555/56 หมู่ 6 ตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์เดือน สิงหาคม 2555

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดการประชุมเพื่อ
ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช เศรฐกิจ 2555/56
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 น.ส.นริษรา โสมณวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ แจกใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2554/55 กรณีพิเศษ ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555
นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการส่งเสริมปฏิบัติการ
จัดการประชุมเพื่อชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช
เศรฐกิจ 2555/56 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
บางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 นายนพดล สร้อยน้ำ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ได้เข้าร่วมโครงการยุวเกษตรกร กิจกรรมการทำนาโยน
ณ หมู่ 11 บ้านดอนโพ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จัดอบรมเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเยาวชนเกษตรโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ
จำนวน 50 คน ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุร
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2555 สำนักงานเกษตรอำภอ
โพธาราม ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
และหน่วยงานภาคี จัดงาน Learning Day
การลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ วัดหนองกลางดง
หมู่ที่ 6 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม 2555

เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2555 นายวิวัฒน์ ภู่พร้อม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เรื่องการผลิตเชื้อรา
ไตรโครเดอร์ม่าชนิดสด ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
หมู่ที่ 9 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2555 คณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด
ราชบุรี เยี่ยมเยียนและตัดสิน ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์
ข้าวชุมชนบ้านเขาราบ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2555 คณะกรรมการตัดสินการประกวดเกษตรกรสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดราชบุรี เยี่ยมเยียนและตัดสิน นายสรุพงษ์ ทองประเสริฐ เกษตรกรสาขาทำนา ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
::::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2555 คณะกรรมการตัดสินการประกวดเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดราชบุรี เยี่ยมเยียนและตัดสิน นายชัยนรินทร์ กัลยานทรัพย์
เกษตรกรสาขาพืชไร่ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

::::
รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2555 เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสิงห์ จัดอบรมเกี่ยวกับเศษฐกิจพอเพียงและการทำบัญชีครัวเรือน ณ ศบกต.บ้านสิงห์ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี :::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2555 ศบกต.คลองตาคต ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยมี น.ส.นริษรา โสมณวัตร์ และ น.ส.นิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากร
:::รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2555คณะกรรมการประกวดเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดราชบุรี ตัดสินสถาบันเกษตรกรดีเด่น
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกำแพงพัฒนา ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

::::รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการตัดสินการประกวด ระดับจังหวัดราชบุรี ตัดสินการประกวดยุวเกษตรกร , สมาชิก ยุวเกษตรกร , ที่ปรึกษา และสาขาทำสวน
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 4 กรกฏาคม 2555 คณะกรรมการตัดสินการประกวด
ระดับจังหวัดราชบุรี ตัดสินการประกวด สาขาไร่นาสวนผสม

::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 2 กรกฏาคม 2555 กลุ่มวิจัยพฤกศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช
กรมวิชาการเกษตร เก็บรวบรวมเมล็ดและเชื้อพันธุ์พืช ตำบลบ้านสิงห์
และตำบลคลองตาคต

::::ภาพข่าวรายละเอียด

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2555

วันที่ 28 มิถุนายน 2555 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๒ ติดตามนิเทศงาน

::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 28 มิถุนายน 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
จัดอบรม ยุวเกษตรกร ปี 2555 ณ โรงเรียนวัดแก้วฟ้า ตำบลธรรมเสน
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 17 มิถุนายน 2555 น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชาคมคัดเลือกตัวแทนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ของตำบลนางแก้ว และตำบลท่าชุมพล
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 17 มิถุนายน 2555 นายวิวัฒน์ ภู่พร้อม นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชาคมคัดเลือกตัวแทนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ของตำบลเตาปูน
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 15 มิถุนายน 2555 น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมจุดสาธิต ของศูนย์บริการฯ
ต.นางแก้ว
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2555 นายวิวัฒน์ ภู่พร้อม นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประสานงานนำเกษตรกรต้นแบบ
ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 14 มิถุนายน 2555 น.ส.ฐานียา เหลียววัฒนกิจ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมจุดสาธิต ของศูนย์บริการฯ ต.ท่าชุมพล
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 13 มิถุนายน 2555 เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ตรวจประเมินแปลงเกษตรตำบลนางแก้ว ตามโครงการ GAP
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 12 มิถุนายน 2555 เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ตรวจประเมินแปลงเกษตรตำบลเตาปูน ตามโครงการ GAP
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 9 มิถุนายน 2555 สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ทัศนศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 7 มิถุนายน 2555 เกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ นิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
::::ภาพข่าวรายละเอียด

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤษภาคม 2555

วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 สำนักงานเเกษตรอำเภอโพธาราม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยสารพิษบ้านหนองศาลา ทัศนศึกษาดูงาน ณ บ้านนายไมตรี พวงอินทร์ เครือข่ายเกษตรกรโครงการพระราชดำร
ิเขาชะงุ้ม และบ้านนางสำเนียง ฮวดลิ้ม ตำบลเตาปูน
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2555 นำเกษตรกร จำนวน 90 คน เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านพืช ปี 2555
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง
::::ภาพข่าวรายละเอียด

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2555

วันที่ 23 เมษายน 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม เตรียมความพร้อมในการประกวดสมาชิกยุวเกษตรกร แก่เด็ญหญิงรินรดา นาแป้น ยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดนางแก้ว
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 23 เมษายน 2555 เจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว , สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี เข้าติดตามและประสานงานเพื่อตั้งกลุ่มข้าวชุมชนตำบลเขาชะงุ้ม
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 18-19 เมษายน 2555 แจกใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี 2554/55 รอบที่ 2 แก่เกษตรกรตำบลนางแก้ว ณ เทศบาลตำบลเขาขวาง

::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 14 เมษายน 2555 ร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัวลาวเวียงเนื่องในวันสงกรานต์
ณ วัดโบสถ์ ตำบลบ้านเลือก โดยมีท่าน ฯพณฯ ดร.ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานในพิธิ

::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 4 เมษายน 2555 จัดประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2554/55 แก่เกษตรกรตำบลท่าชุมพล ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
::::ภาพข่าวรายละเอียด

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2555

วันที่ 22-30 มีนาคม 2555 ตำบลนางแก้วจัดทำการประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี 2554/55 รอบที่ 2 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าร่วมประชาคม ประมาณ 500 คน

::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 21-30 มีนาคม 2555 เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี
(พ.ศ. 2556 - 2558) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล

::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 6 มีนาคม 2555 จัดประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2554/55 รอบที่ 1
แก่เกษตรกรตำบลบางโตนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 4 มีนาคม 2555 ออกติดตามและทำแบบสำรวจการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร
ปี 2555 ณ ตำบลบ้านเลือก ตำบลคลองตาคต และตำบลท่าชุมพล

::::ภาพข่าวรายละเอียด

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2555

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดราชบุรี จัดสาธิตการไถกลบตอซัง
ณ หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน โดยมีนายธวัชชัย วิสมล นายอำเภอโพธาราม เป็นประธาน
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ต้อนคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ (พ่อสร้าง ลูกสาน) ตำบลเตาปูน
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 7 , 9 , 10 กุมภาพันธ์ 2555 จัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ให้กับเกษตรกรตำบลนางแก้ว ณ หมู่ที่ 3 , 7 , 9 ตำบลนางแก้ว
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 จัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ให้กับเกษตรกรตำบลท่าชุมพล ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 จัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ให้กับเกษตรกรตำบลสร้อยฟ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 จ่ายเงินชดเชยเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ซึ่งเกิดจากพายุนาแก ปี 2554 โดยมีท่าน ส.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร
::::ภาพข่าวรายละเอียด

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2555

วันที่ 26 มกราคม 2555 เกษตรอำเภอโพธาราม เข้าร่วมพิธีสู่ขวัญข้าว
ณ ศาลาการเกษตร หมู่ 11 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 25 มกราคม 2555 ดำเนินการจ่ายกล้าพันธุ์ผัก และเมล็ดพันธุ์ข้าว
โดยมีท่าน ส.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ เป็นประธานพิธีมอบ
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 16 มกราคม 2555 เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะปฏบัติงาน
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำร
ิ ณ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
::::ภาพข่าวรายละเอียด

วันที่ 11 มกราคม 2555 เกษตรอำเภอโพธาราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
การประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลท่าชุมพล ระดับประเทศ ของกรมการข้าว
ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
::::ภาพข่าวรายละเอียด