ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ตำบลคลองข่อย   อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี

 

แผนที่ตำบล    

 

 

ผู้รับผิดชอบตำบล  
              นางสาวสถาพร   มีรักษา    ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    
                  เบอร์โทร. 0 - 3223 - 2275 , 08 - 5294 - 2507


ที่ตั้งอาณาเขตการปกครอง

              ตำบลคลองข่อยอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอโพธาราม อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ กับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

แม่น้ำแม่กลอง ฝั่งตรงข้ามเป็น ตำบลท่าชุมพล อ.โพธาราม

 

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร  (คลิ๊กที่นี่)


ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
       ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองข่อย ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี 2542 เป็นศูนย์เตรียมการ โดยใช้สถานที่ของสภาตำบลเดิม ตั้งอยู่ในบริเวณวัดจอมปราสาท


รายชื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ต.คลองข่อย

1
นายจุลภ์ ทิมสุข ประธานกรรมการ
2
นายปรีชา กระต่ายทอง กรรมการ
3
นายปลื้ม เนียมราช กรรมการ
4
นางสาวอำนวย ปานเหลือง กรรมการ
5
นางจรวย อินบาง กรรมการ
6
นางอรสา กลิ่นเอี่ยม กรมมการ
7
นายชนะกฤษณ์ ไชยจันทร์ กรรมการ
8
นายภานุ คงจันทร์ กรรมการ
9
นายวราพงษ์ อำพนันต์ กรรมการ
10
นายสลัด หมวดนุ่ม กรรมการ
11
นางปานทิพย์ สุทธิบูรณ์ กรรมการ
12
พ.ท.พายัพ ทับสน กรรมการ
13
นายวิเชียร บุตรศรี กรรมการ
14
นายอาทิตย์ ดวงจันทร์ กรรมการ
15
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล กรรมการและเลขานุการ
16
นางสาวสิริลักษ์ กิมบุญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

จุดสาธิต
1. ชื่อจุดสาธิต        การแปรรูปขนมไทย
    ตั้งอยู่ที่               บ้านนางนวลทิพย์     ทับสน           บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 7 ต.คลองข่อย  อ.โพธาราม  จ.ราชบุร

2. ชื่อจุดสาธิต        การผลิตเห็ดเป๋าฮื้อ
    ตั้งอยู่ที่               บ้านนางกนกอร   
แจ่มหมวก  บ้านเลขที่ 2/7  หมู่ที่ 7 ต.คลองข่อย  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  โทร. 032-397328           

3.ชื่อจุดสาธิต        การทำไร่นาสวนผสม
    ตั้งอยู่ที่               บ้านพันโทพายัพ          ทับสน           บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 7 ต.คลองข่อย  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี


ผลิตภัณฑ์ตำบล
              1. ขนมไทย

             
                2. เห็ดเป๋าฮื้อ

              3. ผ้าไหมไทย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น